Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Neprijateľné podmienky v spotrebiteľskej zmluve

2/2016
Neprijateľné podmienky v spotrebiteľskej zmluve
§ 53 ods. 4, 5 Občianskeho zákonníka
§ 153 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku
Neprijateľnou podmienkou v spotrebiteľskej zmluve v zmysle § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka môže byť nielen obsah konkrétneho zmluvného dojednania spotrebiteľského záväzku, ale aj spôsob jeho formálneho vyjadrenia, zahrňujúci nekalé praktiky dodávateľa v procese uzatvárania spotrebiteľskej zmluvy.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Cdo 320/2013
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom určil, že úverová zmluva uzatvorená 14. januára 2009 medzi účastníkmi konania (ďalej už len úverová zmluva) je neplatná. Určil, že z dôvodu neprijateľnosti sú neplatné zmluvné podmienky uvedené v úverovej zmluve a špecifikované vo výroku napadnutého rozsudku. Súčasne uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 71,60 eur z titulu vydania bezdôvodného obohatenia a sumu 500 eur z titulu primeraného finančného zadosťučinenia podľa § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.
Súd uviedol, že z vykonaného dokazovania mal preukázané, že úverová zmluva - s odkazom na účastníkov zmluvy a jej obsah je zmluvou spotrebiteľskou. Citoval § 53 ods. 1, 4, 5 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ"), viaceré ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa i judikatúru Súdneho dvora (ES) a dospel k záveru, že úverová zmluva obsahovala množstvo ustanovení, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Drobné písmo použité v úverovej zmluve a úverových podmienkach, (pri skúmaní, ktorého musel aj súd použiť optickú pomôcku) prekračuje mieru únosnosti, slušnosti a ohľaduplnosti. Drobné písmo použité zo strany žalovaného výlučne s cieľom doslova odradiť spotrebiteľa, aby sa vôbec riadne oboznámil s jej obsahom, a to využívajúc jeho slabšie postavenie. Poukázal na rozpor v obsahu úverových podmienok tvoriacich neoddeliteľnú súčasť úverovej zmluvy, keďže obsahovali veľké množstvo neprijateľných podmienok.
Na základe týchto skutočností určil, že úverová zmluva je neplatná ako celok, a to pre hrubý rozpor s dobrými mravmi. Vo vzťahu k nároku žalobcu na zaplatenie sumy 71,60 eur, v odôvodnení rozsudku uviedol, že žalobca získal od žalovaného úver vo výške 900 eur, pričom mu zaplatil 971,60 eur. Žalovaný je preto povinný titulom bezdôvodného obohatenia vrátiť žalobcovi sumu 71,60 eur, keďže ide o plnenie, ktoré žalovaný získal od žalobcu nad rámec ním poskytnutého plnenia na základe neplatného právneho úkonu. Citujúc ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa tiež priznal žalobcovi primerané finančné zadosťučinenie vo výške 500 eur. Pokiaľ ide o výšku priznaného zadosťučinenia, považoval ju za primeranú vzhľadom na intenzitu zásahu žalovaného do práv žalobcu ako spotrebiteľa
Krajský súd na odvolanie žalovaného rozsudok okresného súdu vo výroku o určení, že úverová zmluva je neplatná a vo výroku o určení, že z dôvodu neprijateľnosti sú neplatné zmluvné podmienky uvedené v úverovej zmluve presne špecifikované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, potvrdil. Vo zvyšnej časti, t.j. vo výroku, ktorým súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 71,60 eur a sumu 500 eur, rozsudok okresného súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).