Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Poštové podniky poskytujúce doručovacie služby

12/2014
Poštové podniky poskytujúce doručovacie služby
§ 204 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
§ 57 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnené
Za orgán, ktorý má povinnosť doručiť podanie v zmysle § 57 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku sa považujú aj subjekty registrované, prípadne licencované podľa zákona č. 324/2011 Z .z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnené Poštovým regulačným úradom v Registri poštových podnikov.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
7 Cdo 129/2013
Skutkový stav:
Okresný súd
uznesením uložil žalobkyni povinnosť, aby v lehote troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila súdny poplatok za vznesenie námietky zaujatosti vo výške 66 € s tým, že ak sa poplatok nezaplatí v určenej lehote, bude ho súd vymáhať.
Krajský súd
odvolanie žalobkyne proti tomuto uzneseniu súdu prvého stupňa odmietol a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov odvolacieho konania. Uviedol, že napadnuté uznesenie bolo zástupcovi žalobkyne doručené prostredníctvom súdu 28. novembra 2012 (streda) a posledným dňom lehoty na včasné podanie odvolania bol 13. december 2012 (štvrtok). Žalobkyňa odvolanie podala osobne na súde 14. decembra 2012 (piatok), teda po lehote ustanovenej v § 204 ods. 1 OSP. Preto odvolanie podľa § 218 ods. 1 písm. a) OSP odmietol ako oneskorene podané. O trovách konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 OSP v spojení s § 146 ods. 1 písm. c) OSP.
Žalobkyňa
podala proti tomuto uzneseniu krajského súdu dovolanie. Navrhla, aby dovolací napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. Namietala, že postupom odvolacieho súdu, ktorý odmietol jej odvolanie, jej bola odňatá možnosť konať pred súdom [§ 237 písm. f) OSP], a to z dôvodu, že odvolanie nepodala na prvostupňovom súde osobne do podateľne, ale prostredníctvom doručovateľskej spoločnosti Re..., spol. s.r.o., ktorej predmetom podnikania je "poskytovanie poštových služieb", tak ako aj Slovenskej pošty, a.s. Tejto spoločnosti odovzdala odvolanie 13. decembra 2012, teda v čase, keď ešte márne neuplynula lehota na podanie odvolania (§ 57
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).