Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prepustenie z väzby, primerané povinnosti a obmedzenia

39/2016
Prepustenie z väzby, primerané povinnosti a obmedzenia
§ 82 Trestného poriadku
I. Ak súd prepustí obvineného z väzby, pretože dôvody väzby pominuli, nemôže súčasne rozhodnúť o uložení primeraných povinností a obmedzení podľa § 82 ods. 1 Trestného poriadku, keďže toto ustanovenie umožňuje aplikáciu len a výlučne v spojení s rozhodnutiami podľa § 80 alebo § 81 Trestného poriadku.
II. Každá okolnosť dôležitá pre rozhodnutie, vrátane rozhodnutia o pominutí dôvodov väzby, podlieha režimu náležitého zistenia skutkového stavu v zmysle § 2 ods. 10 Trestného poriadku v takej kvalite, aby bola preukázaná v súlade so skutočnosťou a nemohla vyvolávať akúkoľvek rozumnú pochybnosť.
Uznesenie Vyššieho vojenského súdu Trenčín
5 Tos 7/2007
Skutkový stav:
Vyšší vojenský súd T. na neverejnom zasadnutí konanom 28. augusta 2008 " na sťažnosť vojenského obvodného prokurátora proti uzneseniu Vojenského obvodového súdu v B. zrušil napadnuté uznesenie v celom rozsahu podľa § 194 ods. 1 písm. b) TP a súdu prvého stupňa uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Uznesením Vojenského obvodového súdu B. z 15. augusta 2007, sp. zn. 4 T 15/2007, bolo rozhodnuté, že podľa § 79 ods. 3 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") alinea prvá a § 72 ods. 1 a 2 TP sa obžalovaný npor. v zál. Ing. P. L. prepúšťa z väzby na slobodu, pretože dôvody väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c) TP pominuli, pričom podľa § 82 ods. 1 písm. a), c), h) (zrejme Trestného poriadku) boli obžalovanému uložené primerané povinnosti a obmedzenia spočívajúce v zákaze vycestovať do zahraničia, zákaze zdržiavať sa na Železničnej ulici č. 1123/8 v S. a v zákaze styku s poškodenou H. L., a to vrátane verbálneho, či telefonického kontaktu a využitia počítačovej techniky alebo iných fyzických osôb ako sprostredkovateľov a zároveň v zákaze úmyselne sa priblížiť k menovanej na vzdialenosť menšiu ako päť metrov.
Prokurátor Vojenskej obvodnej prokuratúry B. podal proti nemu sťažnosť do zápisnice hneď po jeho vyhlásení na hlavnom pojednávaní 15. augusta 2007, takže citované uznesenie nenadobudlo právoplatnosť. Túto sťažnosť ihneď odôvodnil tým, že napadnuté uznesenie považuje za nesprávne, keďže podľa jeho názoru u obžalovaného stále trvajú dôvody väzby, pričom poukázal na charakter trestnej činnosti, najmä jej dlhodobosť a na zvyšujúcu sa nevraživosť medzi obžalovaným a poškodenou.
Vyšší vojenský súd T. podľa § 192 ods. 1 písm. a), b) TP preskúmal správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorému prokurátor podal sťažnosť, ako aj konanie predchádzajúce týmto výrokom a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie treba zrušiť v celom rozsahu.
V predmetnej trestnej veci bolo uznesením vyšetrovateľa Okre
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).