Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prípustnosť dovolania z hľadiska odchýlenia sa od právneho názoru dovolacieho súdu

31/2014
Prípustnosť dovolania z hľadiska odchýlenia sa od právneho názoru dovolacieho súdu
§ 238 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
"Touto vecou" v zmysle § 238 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku je práve prejednávaná vec (prípad); "touto vecou" sa myslí konkrétne daný (aktuálne v dovolacom konaní preskúmavaný) prípad, spor alebo kauza, a nie vo všeobecnom zmysle určitá právna problematika alebo otázka, ktorá bola riešená v inom konaní a pred inými súdmi. I keby najvyšší súd prípadne v niektorom inom konaní [odlišnom od konania v preskúmavanej veci (t.j. odlišnom od konania, v ktorom má posúdiť prípustnosť dovolania v zmysle § 238 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku)], čo aj na skutkovo a právne obdobnom základe zaujal právne závery, nejde o právne závery vyslovené "v tejto veci" tak, ako to má na mysli § 238 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 138/2013
.
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom z 21. októbra 2011: I. určil, že "suma náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti a pri uznaní čiastočnej invalidity patriaca odporcovi 3/ od odporcu 1/ a jeho právnych predchodcov patrila k 31. decembru 2003 z titulu pracovného úrazu z 29. mája 1986 vo výške 208,59 € (6 284 Sk) v hrubej mzde", II. rozhodol, že "návrh v časti, v ktorej sa navrhovateľka domáhala určenia neplatnosti dohody uzatvorenej medzi odporcom 3/ a zamestnávateľom V., n. p. zodpovedným za pracovný úraz, ktorý odporca 3/ utrpel 29. mája 1986, potom neskoršími právnymi nástupcami zodpovedného zamestnávateľa, ktorým bol k 31. decembru 2003 V, a ktorým je t. č. odporca 1/ a podľa ktorej V., a.s. Ž., vyplácal odporcovi náhradu za stratu na zárobku pri uznaní čiastočnej invalidity za mesiace júl 2003 v sume 10 860 Sk brutto, 9 430 Sk netto, august 2003 v sume 10 466 Sk ­brutto, 9 096 Sk netto, september – december mesačne v sume 10 653 Sk brutto, 9 263 Sk netto pre účely aplikácie § 272 ods. 2 a 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamieta". Rozhodol tiež o náhrade trov konania.
Vychádzal z toho, že navrhovateľka v zmysle § 272 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len "zákon č. 461/2003 Z.z.") prevzala od odporcu 2/ výplatu plnení vyplývajúcich zo zodpovednosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze a chorobe z povolania. Takto prevzala aj výplatu plnení v prospech odporcu 3/. Zistila, že odporcovi 3/ bola v určitom období vyplácaná náhrada za stratu na zárobku v nesprávnej výške, nezodpovedajúcej ustanoveniam Zákonníka práce. Navrhovateľka rozhodnutím z 31. marca 2008 určila, že odporcovi 3/ patrí po 1. januári 2004 náhrada za stratu na zárobku vo výške 5 563 Sk.
Odporca 3/ podal proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok, o ktorom rozhodol krajský súd rozsudkom zo 16. júna 2009.
Najvyšší súd SR (ďalej len "najvyšší súd") pri rozhodovaní o opravnom prostriedku proti tomuto rozsudku dospel k záveru, že navrhovateľka nebola oprávnená prerátavať náhradu za stratu na zárobku odporcu 3/, ak mu odporcovia 1/ a 2/ vyplácali na základe ich konkludentnej dohody viac.
Podľa právneho názoru súdu prvého stupňa (zohľadňujúceho aj rozhodnutia najvyššieho súdu, napr. sp. zn. 7 So 239/2007, 7 So 241/2007 a 7 So 50/2008), je navrhovateľka aktívne legitimovaná na podanie návrhu na vyslovenie neplatnosti takejto dohody. Navrhovateľkou podaný návrh v časti, ktorou sa domáhala určenia neplatnosti t
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).