Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Škoda a preventívna povinnosť

ZSP 24/2017
Škoda a preventívna povinnosť
§ 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka
Ustanovenie § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka upravuje tzv. súdnu (teda kvalifikovanú) prevenciu škôd a slúži na poskytnutie preventívnej ochrany, pričom pre jeho aplikáciu nie je podmienkou, aby vznik škody hrozil bezprostredne.
Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8 Cdo 270/2014
Skutkový stav:
Okresný súd rozsudkom uložil odporcovi povinnosť vykonať opravu oporného múra, tvoriaceho súčasť miestnej komunikácie presne špecifikovanej vo výroku rozsudku, a to: vyrovnať múr do pôvodnej rovnej trasy a zabezpečiť, aby boli odstránené, prípadne sanované vertikálne a horizontálne praskliny, ako aj vytvoriť celý oporný múr ako jeden kompaktný celok, ktorý bude svojou hmotou zabraňovať zosúvaniu sa vozovky smerom dole k pozemkom navrhovateľov v prvom a druhom rade. Odporcovi uložil aj povinnosť zaplatiť navrhovateľom, do rúk ich zástupcu, náhradu trov konania v sume 826,17 eur a náhradu trov štátu v sume 637,01 eur.
Súd prvého stupňa po vykonanom dokazovaní dospel k záveru, že sú dané dôvody poskytnutia ochrany vážne ohrozenému majetku navrhovateľov podľa § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") uložením povinnosti odporcovi vykonať vo výroku rozsudku uvedené opatrenia. Vychádzal pritom z toho, že medzi účastníkmi nebolo sporné, že navrhovatelia v prvom a druhom rade sú vlastníkmi vo výroku rozsudku uvedených nehnuteľností a že vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá je miestnou komunikáciou, je odporca. Účastníci nespochybnili ani skutočnosť, že predmetný betónový múr, oprava ktorého sa ukladá odporcovi, je postavený na pozemku navrhovateľov a v minulosti slúžil ako podmurovka oplotenia "bez funkcie oporného múru".
Podľa záverov znaleckého posudku vypracovaného Technickým a skúšobným Ústavom stavebným, n. o., pred rodinným domom navrhovateľov v prvom a druhom rade vedie miestna komunikácia, ktorej "niveleta" sa nachádza asi 1,15 m až 1,20 m nad upraveným terénom predzáhradky domu. Tento výškový rozdiel je zachytený konštrukciou predmetného múru a zaťaženie povrchu miestnej komunikácie účinkami dopravy sa prenáša. Predmetný múr technicky prevzal funkciu oporného múru a je preto súčasťou cestného telesa. V danom priestorovom usporiadaní komunikácie múr plní ochrannú funkciu cesty. Cestné teleso miestnej komunikácie zemným tlakom pôsobiacim na zasypaný povrch múru, ktorý zabezpečuje stabilitu telesa pozemnej komunikácie by bez neho stratilo svoju oporu, a preto je na ochranu cesty potrebný. Ohliadkou bol zistený výskyt početných trhlín, múr javí v súčasnosti niektoré príznaky dosiahnutia medzného stavu únosnosti, a to najmä narušenie integrity konštrukcie práve rozvinutými trhlinami, ale zrútenie konštrukcie bezprostredne nehrozí. Pri opakujúcom sa zaťažení, najmä vozidlami s veľkými nápravovými tlakmi treba očakávať pozvoľný rozvoj zistených porúch. Ak dôjde v budúcnosti k významnému preťaženiu, môžu sa poruchy rozvinúť tak, že to môže následne viesť až k havárii konštrukcie.
Medzi účastníkmi nie je sporné, a vyplýva to aj z predmetného znaleckého posudku, že tento stav trvá od roku 2002, od rekonštrukcie plynového potrubia robeného na objednávku odporcu spoločnosťou D., s. r. o. Z listu odporcu z 23. novembra 2006 vyplýva, že žiadal povereného pracovníka investičnej výstavby MsÚ o prehodnotenie - doplnenie projektovej dokumentácie S. cesty o uvedený múr ako podporný. Okrem toho odporca listom z 12. septembra 2011 na žiadosť Mestských služieb N. (správcu miestnej komunikácie) oznámil, že je v jeho kompetencii zabezpečiť opravu podporného múru. Najmä s odkazom na uvedené závery znaleckého dokazovania mal súd za to, že z nich vyplýva existencia hrozby vážnej škody tak na majet
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).