Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ukladanie trestu zákazu činnosti

ZSP 46/2018
Ukladanie trestu zákazu činnosti
§ 61 ods. 6 Trestného zákona
Ak súd odsudzuje obžalovaného za trestný čin taxatívne uvedený v § 61 ods. 6 Trestného zákona, slová "uloží mu trest zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby uvedenej v odseku 2" (tohto ustanovenia) znamenajú podľa teleologického, jazykovo-gramatického a logického výkladu - imperatív prikazujúci súdu túto povinnosť, teda jednak uložiť páchateľovi trest zákazu činnosti a jednak uložiť mu tento trest v hornej polovici trestnej sadzby, t.j. vo výmere viac ako 5 rokov (až na 10 rokov).
Uznesenie
Krajského súdu v Trenčíne
, sp. zn.
23 To 158/2014
.
Skutkový stav:
Krajský súd v T. uvedeným uznesením odvolanie prokurátora Okresnej prokuratúry P. v trestnej veci obžalovaného J. B. proti rozsudku Okresného súdu Prievidza z 21. júla 2014, sp. zn. 2 T 73/2014, podľa § 319 Trestného poriadku zamietol ako nedôvodné.
Z odôvodnenia:
Obžalovaný J. B. bol rozsudkom súdu prvého stupňa uznaný za vinného zo zločinu neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, 2 písm. b) Trestného zákona (ďalej aj "TZ"), pretože ako konateľ spoločnosti B-E......., s. r. o. zadržal a neodviedol Sociálnej poisťovni, pobočka P., poistné na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie za zamestnancov ...
... za obdobia február 2008 až marec 2012 v celkovej výške 4 884,03 eur (ktoré zrazil podľa zákona) aj napriek tomu, že mal dostatok finančných prostriedkov na ich úhradu, čím tak za uvedené obdobia zadržal a neodviedol Sociálnej poisťovni pobočka P. poistné na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie za zamestnancov v celkovej výške 4 884,03 eur;
zároveň zadržal a neodviedol Všeobecnej zdravotnej poisťovni a.s., pobočka Ž n./ H. poistné na verejné zdravotné poistenie za zamestnancov ...
... za obdobia jún 2010 až november 2012 v celkovej výške 433,18 eur (ktoré zrazil podľa zákona) aj napriek tomu, že mal dostatok finančných prostriedkov na ich úhradu, čím tak za uvedené obdobia zadržal a neodviedol Vš
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).