Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Problémy v konaní o neplatnosť spoločnosti po účinnosti novely Obchodného zákonníka

Author of the article analyses the impact of changes introduced by the amendment of the Commercial Code to the procedure for nullity of a company. The aim of the article is to introduce the reader to the institute of nullity of a company and to point out a legal problem in the issue of active legitimacy to file a motion for proceedings for the nullity of a company caused by the amendment of the Commercial Code.

PAVELKA, R.: Problémy v konaní o neplatnosť spoločnosti po účinnosti novely Obchodného zákonníka; Justičná revue, 73, 2021, č. 3, s. 408 - 413.
 
Neplatnosť obchodnej spoločnosti
Inštitút neplatnosti obchodnej spoločnosti v slovenskom právnom systéme má pôvod v práve Európskej únie. Je transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk. Táto smernica bola neskôr zrušená a nahradená SMERNICOU EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017, týkajúcou sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie) (ďalej len "Smernica"). Inštitút neplatnosti obchodnej spoločnosti možno nájsť v 2. oddiele Smernice (Neplatnosť kapitálovej spoločnosti a platnosť jej záväzkov). Dôvody na vyhlásenie obchodnej spoločnosti za neplatnú sú určené taxatívnym výpočtom v článku 11 Smernice. Členský štát nemá možnosť zoznam dôvodov na vyhlásenie obchodnej spoločnosti za neplatnú zužovať ani rozširovať, čo má za následok, že legislatíva v otázke vyhlásenia obchodnej spoločnosti za neplatnú je v rámci členských štátov európskej únie z hmotnoprávneho hľadiska takmer totožná. Rozdiely existujú hlavne v otázke typov spoločností, ktoré sú predmetnou smernicou regulované
1)
; Smernica reguluje vyhlásenie obchodnej spoločnosti za neplatnú pre Slovenskú republiku, výlučne vtedy, keď ide o spoločnosťs ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť, a ponecháva na národnej legislatíve, či sa rozhodne tieto ustanovenia aplikovať aj na iné typy obchodných spoločností. Priestor na rozdielnu transpozíciu Smernice do vnútroštátnej legislatívy členských štátov, necháva Smernica aj v otázke dôsledkov neplatnosti spoločnosti medzi spoločníkmi navzájom
2)
.
Slovenský zákonodarca sa v tejto otázke rozhodol aplikovať príslušné ustanovenia aj na ďalšie typy obchodných spoločností, existujúce v rámci slovenského právneho poriadku, a to tým, že ustanovenie o neplatnosti spoločnosti zaradil v rámci hmotnoprávnej úpravy do § 68a Obchodného zákonníka. Keďže sa podľa § 260 Obchodného zákonníka na družstvo primerane používajú ustanovenia o obchodných spoločnostiach, prevzatá smernica sa v rámci slovenského právneho poriadku aplikuje aj na družstvá.
"Ak spoločnosť už právoplatne vznikla, môže byť súdnym rozhodnutím vyhlásená len za neplatnú, pričom toto súdne rozhodnutie má konštitutívnu povahu, t.j. účinky neplatnosti nadobúdajú účinnosť od momentu právoplatnosti súdneho rozhodnutia o neplatnosti."
3)
Nemožno sa teda domáhať určenia, že spoločnosť nevznikla, resp. určenia či tu spoločnosť je alebo nie je. Ak by neboli splnené základné predpoklady vzniku, s ktorými počíta ust. § 68a ods. 2 Obchodného zákonníka, možno sa domáhať vyhlásenia spoločnosti za neplatnú. Inak by bolo možné dať len podnet na zrušenie spoločnosti
"exoffo"
podľa ust. § 68b Obchodného zákonníka.
Právne následky vyhlásenia spoločnosti za neplatnú sú ustanovené zákonom. Zásadne nejde o neplatnosť
ex tunc
- teda spätne.
"Neplatnosť právnickej osoby je sankciou s právnymi účinkami ex nunc. Na neplatnú právnickú osobu sa hľadí tak, že z právneho hľadiska vznikla a existovala, musí byť však vykonaná jej likvidácia, ktorej následkom bude výmaz neplatnej právnickej osoby z obchodného registra a teda jej zánik."
4)
Podľa zákona nie sú právne vzťahy, do ktorých spoločnosť vstúpila
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).