Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Riziká investovania do virtuálnych mien z ekonomického a trestnoprávneho hľadiska

Autori sa zameriavajú na niektoré aktuálne trendy investovania do virtuálnych mien s dôrazom na niektoré riziká. Týmito rizikami sú riziká ekonomické, ako aj trestnoprávne. V tejto súvislosti autori poukazujú na niektoré konkrétne prípady už evidovanej trestnej činnosti vo svete. Tieto prípady kvalifikujú podľa Trestného zákona Slovenskej republiky, modelovo tak vytvárajúc prípady, ktoré sa v budúcnosti môžu vyskytnúť aj v SR.

The authors focus on some of the current trends concerning investing into virtual currencies with the emphasis on some risks. By these risks are meant economic as well as legal risks. In this context, the authors point to some specific cases of already registered criminality in the world. These cases are analysed from the perspective of Slovak Republic’s Criminal Code, creating cases, which can eventually appear in the Slovak Republic in the future too.

ŠANTA, J. – ŠANTA, I.: Riziká investovania do virtuálnych mien z ekonomického a trestnoprávneho hľadiska; Justičná revue, 74, 2022, č. 3, s. 365 – 378.

Kľúčové slová: virtuálna mena, trestný čin, vec, krádež, podvod, kyberkriminalita.

Key words: virtual currency, criminal offence, thing, theft, fraud, cybercrime.

Právne predpisy/legislation: Trestný zákon – zákon č. 300/2005 Z. z. v platnom znení, Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úvod
Trendy posledných dvoch rokov mali nepochybne bezprecedentný vplyv na fungovanie spoločnosti ako takej, rovnako aj na individuálny životný štýl jedincov žijúcich v tejto spoločnosti.
1)
Medzi týmito trendmi má silné zastúpenie aj investovanie často z pohodlia domova prostredníctvom počítača alebo v ešte zjednodušenej forme, využívajúc mobilné aplikácie. Aj keďs použitím zmieňovaných technológií možno investovať do širokého spektra investičných inštrumentov, celosvetovú pozornosť a obľubu si za toto obdobie získali najmä virtuálne meny (ďalej aj "kryptomeny"). A boli to práve tie virtuálne meny, ktoré ešte pred pár rokmi boli v lepšom prípade považované za experiment a v horšom prípade boli označované ako podvod, pyramídová hra, ekologická hrozba, nástroje používané výhradne na trestnú činnosť, meny bez skutočnej hodnoty, v extrémnych prípadoch boli dokonca použité výrazy ako "jed na potkany" alebo "bezcenný blud".
2)
Signifikantný obrat vo verejnej mienke však nebol zaznamenaný iba u laickej investičnej verejnosti, ale aj u najväčších svetových finančných inštitúcií disponujúcich stovkami miliárd dolárov, ako napríklad J. P. Morgan, Goldman Sachs, Fidelity Investments, Vanguard Group a mnoho ďalších, ktoré ešte pred pár rokmi patrili k najtvrdším odporcom kryptomien. V súčasnosti sa tieto obchodné spoločnosti snažia v dôsledku záujmu svojich najbonitnejších klientov o sprostredkovateľskú činnosť v oblasti kryptomien, založenú najmä na poskytovaní kryptomenových investičných produktov.
Vzhľadom na mimoriadny globálny záujem o kryptomeny, iniciujú štáty, medzinárodne vládne a nevládne organizácie vytváranie a implikovanie legislatívy, ktorá by zabezpečila hladké a bezpečné fungovanie nového finančného systému. Aj keď bol na mnohých úrovniach nepochybne dosiahnutý pokrok, v legislatíve stále existujú medzery, efektívne využitie ktorých znamená pre individuálneho, hlavne neskúseného investora, ekonomické riziko straty investovaného kapitálu, v niektorých prípadoch aj v dôsledku trestnej činnosti.
Cieľom tohto článku je preto identifikovanie a analyzovanie najčastejších kryptomenových rizík a trestných činov z ekonomického a trestnoprávneho hľadiska. Pozornosť je venovaná aj hraničným situáciám, ktoré z morálneho a etického hľadiska môžu byť nepochybne považované za podvody, či iné trestné činy, avšak na základe súčasnej legislatívy je veľmi problematické, ba až nemožné klasifikovať ich ako protiprávne jednanie.
Článok sa v prvej svojej časti zaoberá definíciami potrebnými pre komplexné uchopenie a porozumenie danej problematiky a pokračuje vytýčením hlavných charakteristík trhu kryptomien. Druhá jeho časť je venovaná konkrétnej kazuistike so zmieňovanými ekonomickými rizikami, ktorá je následne analyzovaná z trestnoprávneho hľadiska s ohľadom na súčasnú slovenskú legislatívu.
Ekonomické pojmy a východiská
Virtuálna mena, resp. kryptomena, ako je to uvádzané v legislatíve, je podľa FATF z právneho hľadiska definovaná ako digitálna reprezentácia hodnoty, ktorá môže byť obchodovaná a slúži ako jednotka zúčtovania, úložisko hodnoty, nemá však status legálneho platidla. Nie je vydávaná ani garantovaná žiadnou legislatívou a spĺňa už uvedené funkcie dohodou medzi užívateľmi tejto virtuálnej meny.
3)
Z technologického hľadiska musia kryptomeny spĺňať niekoľko základných kritérií. Sú decentralizované, resp. neexistuje žiadna centrálna inštitúcia alebo fyzická osoba, ktorá je zodpovedná za vydávanie jednotiek kryptomeny alebo spracovávanie transakcií. Všetky transakcie sú zapísane na blockchaine, a nikto okrem vlastníka privátneho kľúča nemá možnosť uskutočňovať transakcie. Kryptomeny dodržiavajú aj zásadu nezameniteľnosti, čo znamená, že dáta spojené s historickými transakciami na blockchaine nemožno upraviť.
4)
Blockchain je technológia (distribuovaná decentralizovaná databáza), ktorá uchováva záznamy o transakciách chránených proti externým a interným zásahom. Existujú dva typy blockchainu - (1) decentralizovaný, ku ktorému má prístup ktokoľvek, kto spĺňa požiadavky na overovanie transakcií, alebo (2) centralizovaný, ku ktorému majú prístup iba subjekty na základe súhlasu centrálnej entity. Blockchain je základnou technológiou, na ktorej funguje drvivá väčšina kryptomien.
5)
S niektorými typmi blockchainu sú spojené tzv. chytré kontrakty - smart contracts. Tie možno definovať ako protokol fungujúci na blockchaine, ktorý zabezpečuje automatické vykonávanie úkonov, ktoré sú spojené s podmienkami určitej zmluvy. Za bežných okolností sú tieto úkony vykonávané manuálne stranami zmluvy, avšak v prípade chytrých kontraktov sú úkony vykonané automaticky na základe vopred naprogramovaného kódu, čím sa eliminuje zlyhanie ľudského faktoru a čím sa znižujú transakčné náklady a čas.
6)
Volatilita je miera kolísavosti ceny a výnosov daného aktíva. V drvivej väčšine prípadov platí, že čím vyššou volatilitou dané aktívum disponuje, za tým riskantnejšie ho možno považovať. Volatilita je najčastejšie meraná štandardnou deviáciou alebo zmenou v cene.
Pákový efekt označuje využívanie požičaného kapitálu na investovanie. S výškou pákového efektu sa priamo úmerne zvyšuje aj miera rizika, napríklad pri pákovom efekte 1:10 sú zisky a straty znásobené desaťkrát, pričom pri pohybe trhu o viac ako 10 % v porovnaní s pozíciou je daná pozícia zlikvidovaná.
7)
Pod pojmom arbitrážny obchod sa rozumie nákup a následný predaj aktíva na rôznych trhoch, pričom zisk spočíva v rozdiele medzi krátkodobou nákupnou a predajnou cenou na dvoch rôznych trhoch.
Initial Coin Offering (v skratke "ICO") znamená v preklade prvá ponuka kryptomeny (v praxi sa používa originálny anglický pojem). Účastníci ICO majú možnosť si takouto formou zakúpiť konkrétnu kryptomenu ako prví, pričom v budúcnosti očakávajú predaj so ziskom na sekundárnom trhu.
Hardwarová peňaženka predstavuje offline úložisko kryptomien, ktoré existuje vo forme zariadenia pripomínajúceho USB kľúč. Momentálne ide o takmer najbezpečnejšiu formu držania kryptomien, pretože s použitím súčasných technológií je prakticky nemožné sa do nej nabúrať klasickým spôsobom - prelomením hesla.
Seed fráza pozostáva z 12 alebo 24 slov zadaných pri inštalácii hardware peňaženky a slúži na obnovenie kryptomien v prípade straty hesla od peňaženky. Človek disponujúci touto frázou je schopný v plnej miere nakladať s kryptomenami držanými v konkrétnej peňaženke a je preto kľúčové, aby užívateľ nikdy túto frázu s nikým nezdieľal.
Pri identifikácií rizík spojených s investovaním do kryptomien je potrebné mať na pamäti, že v porovnaní s klasickými finančnými trhmi sa kryptomeny vyznačujú oveľa väčšou volatilitou. Denné pohyby dosahujúce dvojciferné čísla nie sú výnimkou a v prípade extrémne silnej eufórie alebo paniky na trhu možno pozorovať aj fluktuácie pohybujúce sa v trojciferných číslach. Volatilita je pre kryptomeny charakteristická v dôsledku niekoľkých faktorov. V súčasnosti majú kryptomeny minimálne využitie, a preto sú aktivity investorov a obchodníkov na trhu vysoko špekulatívne, čo tvorí základ cenových výkyvov. Tieto výkyvy sú zosilnené obmedzeným množstvom niektorých kryptomien, ako napr. Bitcoin (v súčasnosti je dostupných - 18 847 012 BTC, maximálne množstvo je kódom stanovené na 21 000 000), čo umožňuje veľkým investorom vyvíjať väčšie nákupné a predajné tlaky na cenu v porovnaní s prípadmi klasických inštrumentov. Väčšina investorov patrí do vekových kategórií pohybujúcich sa okolo 20 až 30 rokov, ktorí majú väčšiu tendenciu vykonávať investičné rozhodnutia na základe emócií, čo sa taktiež prejavuje na zvýšenej volatilite. Volatilitu ďalej umocňuje aj oveľa väčší možný pákový efekt, ako je dostupný na klasických burzách. Zatiaľ čo maximálny pákový efekt (pri hlavných menových pároch) je 1:30, na niektorých kryptoburzách sa možno stretnúť s pákovým efektom až 1:500.
Je preto potrebné brať do úvahy už uvedené faktory spojené s rizikom zvýšenej volatility a nemýliť si nesprávne investičné rozhodnutia s podvodmi, resp. iným protiprávnym konaním.
Právne pojmy a východiská
Základným právnym pojmom vzťahujúcim sa k danej problematike je nepochybne pojem virtuálna mena, ktorý je, okrem skôr uvedeného, definovaný v § 131 ods. 7 Trestného zákona ako digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.
Súvisiacim pojmom je pojem platobný prostriedok, ktorým sa podľa § 131 ods. 6 Trestného zákona rozumie nehmotné alebo hmotné chránené zariadenie, predmet, záznam alebo ich kombinácia vrátane platobnej karty, ktorá je chránená pred falšovaním alebo neoprávneným použitím a ktorá držiteľovi alebo používateľovi sama alebo spolu s nejakým postupom alebo súborom postupov umožňuje prevod peňazí, elektronických peňazí alebo virtuálnej meny.
V Trestnom zákone tak ide o jediné dve ustanovenia, ktoré používajú pojem virtuálna mena a nachádzajú sa v jeho všeobecnej časti. Dôležité je však poznamenať, že v osobitnej časti Trestného zákona neexistuje žiadne ustanovenie používajúce ten
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).