Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Predstavy o trestnej zodpovednosti v prípade autonómneho riadenia vozidla

Právna diskusia o zodpovednosti inteligentných agentov sa vzhľadom na jej hospodársky a sociálny význam vo veľkej miere zameriava na tému „autonómneho riadenia“. Dnes môžu autonómne vozidlá riadiť aj v zložitých dopravných situáciách na základe nezávislého vyhodnotenia údajov. Ale po niekoľkých nehodách, keď autonómne riadené vozidlo nezabrzdilo a spôsobilo škodu, došlo k určitému rozčarovaniu. Diskutovalo sa o možných príčinách a dôsledkoch. Nezistil autopilot blížiacu sa prekážku kvôli farebnému spektru a problematickému kontrastu, a preto vozidlo nespomalil? A malo by byť povolené autonómne riadenie? Aj tieto otázky je potrebné zohľadniť pri odpovedi na otázku, ako by mala vyzerať zodpovednosť pri autonómne riadenom vozidle.


Given its economic and social importance, the legal debate on the responsibility of intelligent systems focuses largely on the issue of “autonomous driving”.Today, autonomous vehicles can drive even in difficult traffic situations based on independent data evaluation. But after several accidents, when the  autonomously driven vehicle did not brake and caused damage, there was some disappointment. Possible causes and consequences were discussed: Did the autopilot not detect an approaching obstacle due to the colour spectrum and problematic contrast, and therefore did not slow down the vehicle? Should autonomous driving be allowed? These questions also need to be taken into account when answering the question about liability by an autonomously driven vehicle.

FUNTA, R. - PLAVČAN, P.: Predstavy o trestnej zodpovednosti v prípade autonómneho riadenia vozidla; Justičná revue, 73, 2021, č. 10, s. 1150 - 1163.
1 Úvod
Keď sú vozidlá vysoko automatizované, zvyšuje sa bezpečnosť a pohodlie. To bol pred niekoľkými rokmi titulok v mnohých novinách. Od tej doby sa automatizácia značne rozvinula. Dnes môžu autopiloti namiesto vodiča riadiť vozidlá štandardne aj v zložitých dopravných situáciách na základe nezávislého vyhodnotenia údajov. Tu však vyvstáva otázka, ako by mala vyzerať zodpovednosť pri autonómne riadenom vozidle?
1)
2 Koncept autonómneho riadenia
Predmetom nasledujúcich úvah je použitie autopilotov ako formy vysoko automatizovaného riadenia, pri ktorom softvér pomocou senzorov riadi vozidlo nezávisle od základu vyhodnotenia údajov. Autopilot musí byť spustený vodičom a po varovnom signáli musí byť ovládanie vozidla automaticky vrátené späť vodičovi. Vodič má kontrolu nad vozidlom a môže pravidelne deaktivovať autopilota otáčaním volantu alebo šliapnutím na brzdu (override). Medzi tým si užíva pohodlie vysoko automatizovanej jazdy. Odovzdaním zodpovednosti za riadenie na dlhých, monotónnych trasách bysa mal vodič menej unaviť, resp. mal by byť schopný vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s vedením vozidla. Ak si predstavíme autopilota, nazývame ho inteligentným (softvérovým) systémom: počítačový program, ktorý plní určitú úlohu pre iného (vodiča), ale je schopný nezávislého a dynamického správania a prispôsobuje sa cestnej premávke. Tento inteligentný systém môže byť vybavený väčšou alebo menšou schopnosťou nezávislej optimalizácie (strojové učenie). Autopilot je pravidelne prepojený s inými systémami. Napríklad spoločnosť Tesla spája všetky vozidlá v rámci siete, aby sa systémy autopilotov všetkých vozidiel mohli učiť od všetkých ostatných vozidiel.
Autopiloti nie sú právnymi subjektmi. Na rozdiel od jazdy úplne bez vodiča, pri vysoko automatizovanej jazde je, aj napriek deľbe práce medzi vodičom a autopilotom, zodpovedný vodič. Podľa súčasného chápania trestnej zodpovednosti
2)
za nedbanlivosť by motoristi mohli pri nehodách pri vysoko automatizovanej jazde riskovať, že sa stanú adresátom obvinenia za činy, ktoré presahujú oblasť ich zodpovednosti. Toto riziko vzniká, pretože vozidlá ponúkajú možnosť dočasného vzdania sa zodpovednosti za riadenie bez toho, aby dôsledky takéhoto odovzdania riadenia boli komplexne upravené zákonom. Vyvstáva otázka, či je potrebné vyriešiť dilemu kontroly vodiča, ktorá je v zásade "dilemou rozdelenia rizika". Ak v budúcnosti už nebudú mať motoristi povinnosť neustále mať kontrolu nad svojím vozidlom, ale bude skôr povolený prenos zodpovednosti, mali by mať možnosť vzniesť námietku proti trestnému stíhaniu po nehode so smrteľným následkom, spôsobenej autopilotom. Na jednej strane sa takáto výnimka stretáva s problémom dokazovania; pre vodičov bude ťažké poskytnúť dôkazy o tom, žev určitom okamihu viedol vozidlo autopilot, a nie ľudský vodič, pretože k údajom z denníka jazdy majú v súčasnosti prístup iba samotní výrobcovia automobilov. Na druhej strane je otázne, či ak niekto, kto vyhlási, že moje auto išlo príliš rýchlo, nie ja, bude môcť byť zbavený zodpovednosti.
2.1 Stav právnej úpravy v oblasti autonómneho riadenia v EÚ a vo vybraných krajinách
2.1.1 Nemecko
Nové technológie znamenajú aj nové právne problémy, atoje aj prípad autonómneho riadenia. V roku 2016 federálna vláda zriadila v Nemecku etický výbor, ktorý sa zaoberal právnymi a etickými otázkami súvisiacimi s autonómnym riadením. V júni 2017 prijala etická komisia záverečnú správu s celkovo 20-timi etickými pravidlami. Okrem iného sav nich uvádza, že ochrana ľudí má vždy prednosť. Etická komisia tiež oprávnene kládla vysoké požiadavky na tému ochrany údajov. Tieto sa už začleňujú do vývoja autonómnych systémov napr. spoločnosti Daimler-Benz. Platia tu tri jasné zásady: transparentnosť, sebaurčenie a bezpečnosť údajov.
3)
V Nemecku bol v júni 2017 prijatý predpis o autonómnych vozidlách, ktorým sa upravil platný zákon o cestnej premávke,
4)
v ktorom sa definujú požiadavky na vysoko automatizované vozidlá, pričom sa zároveň riešia práva vodiča. Predpis definuje, čo je to vysoko autonómne vozidlo, a uvádza, že takáto technológia musí byť v súlade s dopravnými predpismi, musí rozpoznať, kedy musí vodič znovu získať kontrolu, a informovať ho v dostatočnom časovom predstihu, ako aj kedykoľvek vodičovi umožniť deaktivovať automatizovaný jazdný režim. Počas riadenia vozidla automatizovaným riadiacim systémom sa vodič môže odvrátiť od dopravnej situácie, musí však byť schopný znovu prevziať kontrolu nad vozidlom, ak ho k tomu systém vyzve, alebo ak podľa zjavných okolností rozpozná alebo musí rozpoznať, že predpoklady na plne automatické riadenie už neexistujú. V prípade nehody alebo technickej poruchy prevezme pátranie po vinníkovi čierna skrinka. Zariadenie zaznamenáva základné údaje o jazde, aby bolo možné po nehode objasniť, či je za nehodu zodpovedná technológia alebo osoba. Uložené údaje musia byť poskytnuté príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní. Nemecko bolo prvým štátom, ktorý reguloval automatizovanú jazdu v jednotnom právnom rámci.
5)
Ďalším aspektom autonómneho riadenia je otázka zodpovednosti v prípade nehody. V Nemecku a v niektorých ďalších štátoch je právna situácia jasná, pretože existuje trojpilierový model pozostávajúci zo zodpovednosti vodiča, vlastníka a výrobcu. Vodič je zodpovedný za riadenie a musí napríklad neustále monitorovať vozidlo pomocou čiastočne automatizovaných jazdných funkcií a v prípade núdze zasiahnuť. Ak si neplní svoju povinnosť starostlivosti a tým spôsobí nehodu, zodpovedá za vzniknutú škodu rovnako ako vlastník. Okrem toho, v rámci zodpovednosti za výrobok môže byť výrobca zodpovedný za škody spôsobené chybou výrobku. Pokiaľ ide o takzvanú "pravidelnú prevádzku" bežných asistenčných systémov, zákon obsahuje obmedzenia trvalej prípustnosti týchto vysoko alebo plne automatizovaných funkcií riadenia na verejných komunikáciách. Na jednej strane môže byť vysoko alebo plne automatizovaná funkcia riadenia použitá iba v rámci určenom výrobcom vozidla. Nemecký zákon o cestnej premávke (StVG) hovorí o tzv. "zamýšľanom použití"vysoko alebo plne automatizovaných funkcií riadenia, pretože iba také sú povolené. Ak napr. funkcia automatického riadenia je určená iba na použitie na diaľniciach, nesmie sa používať na premávku na iných komunikáciách. Použité vysoko automatizované funkcie riadenia musia navyše vyhovovať medzinárodným predpisom, resp. musia mať typové schválenie v súlade s článkom 39 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858.
6)
Nemecké právne predpisy, podobne ako napr. v Rakúsku
7)
alebo Holandsku,
8)
majú tiež objektívnu zodpovednosť majiteľa (držiteľa registrácie) motorových vozidiel. Uvedené normy platia bez ohľadu na to, či vozidlo, ktoré škodu spôsobilo, má autonómne funkcie alebo nie. V prípade automatizovanej jazdy zodpovednosť vodiča do veľkej miery závisí od systému (čiastočne automatizovaného alebo plne automatizovaného),
9)
ktorým je vozidlo vybavené. Pri plne automatizovanej jazde sa vodič môže spoľahnúť na systém a potom bol by zbavený zodpovednosti (§ 18 ods. 1 druhá veta StVG).
2.1.2 Spojené štáty americké
Spojené štáty americké aplikujú tiež rôzne právne predpisy týkajúce sa nasadenia a používania vysoko automatizovaných systémov vozidiel. V Spojených štátoch sú regulačné zodpovednosti v automobilovom priemysle rozdelené. Na národnej úrovni sú predpisy týkajúce sa schvaľovania vozidiel upravené vo federálnych normách pre bezpečnosť motorových vozidiel (FMVSS).
10)
Na štátnej úrovni sú definované povinnosti vodiča. Významnou federálnou agentúrou v oblasti automatizovaného riadenia je americká federálna agentúra pre bezpečnosť na cestách a premávke (NHTSA). V roku 2012 Kalifornia prijala predpisy na testovanie automatizovaných vozidiel na verejných komunikáciách. Kalifornský zákon o vozidlách (CVC) a Kalifornský kódex predpisov (CCR) tvoria právny základ pre vykonávanie testov s vysoko autonómnymi vozidlami na verejných komunikáciách v Kalifornii. Podľa súčasnej právnej úpravy v Kalifornii musia mať všetky vysoko autonómne vozidlá nainštalované zariadenie na záznam údajov. To by malo zaznamenávať posledných 30 sekúnd pred nehodou, aby sa objasnilo, kto mal v čase nehody vozidlo pod kontrolou. Vodiči tak potom môžu byť osobne zodpovední, ak sú obvinení z nedbanlivosti, a to v tom zmysle, že mali prevziať riadenie vozidla. Aksa nehoda nezakladá na nedbanlivosti vodiča, ale skôr na poruche systému, platia predpisy o zodpovednosti za výrobok. Podľa toho by bol výrobca systému alebo vozidla zodpovedný v prípade, že by nehoda bola spôsobená výrobnou chybou alebo chybou konštrukcie.
2.1.3 Medzinárodné pravidlá pre automatizované systémy udržiavania v jazdnom pruhu (ALKS)
V roku 2020 sa viac ako 60 krajín, vrátane Japonska, Južnej Kórey a členských štátov EÚ, dohodlo na spoločných predpisoch pre vozidlá, ktoré môžu prevziať niektoré jazdné funkcie.
11)
Tieto pravidlá pre automatizované systémy udržiavania v jazdnom pruhu (ALKS) nadobudli účinnosť v januári 2021. Ustanovenia tohto predpisu OSN stanovujú prísne požiadavky na automatické systémy udržiavania v jazdnom pruhu pre osobné automobily, ktoré po aktivácii majú primárnu kontrolu nad vozidlom. Vodič však môže tieto systémy prekonať a môže byť požiadaný systémom, aby kedykoľvek zasiahol. Ide o prvý záväzný medzinárodný predpis ohľadne takzvanej automatizácie vozidiel "úrovne 3".
12)
Tieto záväzné pravidlá pre automatizované systémy udržiavania v jazdnom pruhu (ALKS) definujú bezpečnostné požiadavky napr. pre núdzové manévre v prípade bezprostrednej kolízie; požiadavky prevzatia kontroly nad vozidlom; požiadavky na minimalizovanie rizík pre bezpečnosť cestujúcich vo vozidle a ostatných účastníkov cestnej premávky. Obsahujú povinnosti výrobcov automobilov zaviesť systémy rozpoznávania bdelosti vodičov. Zavádza sa tiež povinnosť vybaviť vozidlo "čiernou skrinkou", takzvaným systémom ukladania dát pre automatizovanú jazdu (DSSAD), ktorá bude zaznamenávať aktiváciu systému ALKS. Systém monitoruje, že vodič sa pozerá dopredu a to pomocou technológie rozpoznávania očía hlavy. Ak tomu tak nie je, systém okamžite vydá zreteľné varovanie. Inými slovami, vod
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).