Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Trestná zodpovednosť právnických osôb v Slovenskej republike - poohliadnutie sa za piatimi rokmi právnej úpravy a aplikačnej praxe

V predkladanom príspevku sa jeho autori po piatich rokoch účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. v platnom znení o trestnej zodpovednosti právnických osôb zameriavajú na jeho dva aspekty.Prvým z nich je kvantitatívny aspekt, v rámci ktorého približujú ročné štatistiky stíhania právnických osôb, pričom autori zisťujú, že ide o stúpajúcu tendenciu, pričom najčastejšie sú právnické osoby stíhané za daňové trestné činy a najčastejšie ukladaným je peňažný trest. Druhým je kvalitatívny aspekt, v rámci ktorého autori spracovávajú novelizácie tohto zákona a viaceré aplikačné problémy, najmä otázku retroaktivity, okolností vyvodzovania trestnej zodpovednosti, konanie v mene právnickej osoby a ďalšie.

In the submitted contribution, its authors focus their attention on two aspects of Act no. 91/2016 Coll. as amended on criminal liability of legal persons after five years of its effectiveness. The first aspect has the quantitative character and within it the authors focus on the annual statistics on the prosecution of legal entities and in this regard the authors highlight an increasing trend. The authors emphasize that legal persons are the most frequently prosecuted for tax offenses and they are most often punished by financial fine. The second aspect has the qualitative character and in this regard the authors deal with an amendment of the Act in question and several application problems, in particular the issue of retroactivity, the circumstances of inference of criminal liability, acting on behalf of a legal entity and others.

ŠANTA, J. – SZABOVÁ, E.: Trestná zodpovednosť právnických osôb v Slovenskej republike – poohliadnutie sa za piatimi rokmi právnej úpravy a aplikačnej praxe; Justičná revue, 74, 2022, č. 6-7, s. 782 – 795.

Kľúčové slová: trestná zodpovednosť, právnické osoby, tresty, retroaktivita, aplikačné problémy.

Key words: criminal liability, legal persons, punishments, retroactivity, application problems.

Právne predpisy/legislation: zákon č. 91/2016 Z. z. v platnom znení o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 300/2005 Z. z. – Trestný zákon, zákon č. 301/2005 Z. z. – Trestný poriadok.

Úvod
V priebehu dvadsiateho storočia sa jednotlivým štátom, na základe mnohých medzinárodných záväzkov prijatých na pôde viacerých medzinárodných organizácií, uložila povinnosť za trestné činy, okrem fyzických osôb, sankcionovať aj právnické osoby.
1)
Tieto záväzky boli prijímané predovšetkým na pôde OSN, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Rady Európy a Európskej únie. Napriek tomu, vyvodzovanie trestnej zodpovednosti právnických osôb nie je vo všetkých európskych štátoch realizované jednotne. V trestnom práve existujú, okrem iných, dve základné teórie trestnej zodpovednosti právnických osôb, a to teória tzv. nepriamej zodpovednosti a tzv. identifikačná teória. Slovenská právna úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb vychádza z tzv. identifikačnej teórie. Podľa nej, rozvinutej na základe viacerých evidovaných podvodov, môže byť právnická osoba zodpovedná za konanie svojich orgánov alebo zástupcov. Je to tak preto, že samotná právnická osoba nemá prirodzenú vnútornú schopnosť konať, takže za ňu priamo alebo nepriamo konajú fyzické osoby. Právnická osoba sa potom stotožňuje s konaním takýchto osôb.)
2)
Otázka potreby zakotvenia trestnej zodpovednosti právnických osôb do právneho poriadku Slovenskej republiky sa stala aktuálnou aj v súvislosti s novými spoločenskými a takými ekonomickými pomermi a javmi, akými boli a sú rozvoj nových ekonomických a právnych vzťahov v hospodárstve, globalizácia ekonomiky, snaha dosahovať čo najväčšie zisky aj za cenu porušovania zákonov, skrývanie sa fyzických osôb za činnosť právnických osôb, množiace sa stále závažnejšie delikty práve právnických osôb a podobne, prinášajúce tak nové kriminogénne javy. Právnické osoby, tak ako to bude ďalej priblížené, vystupujú ako nástroje páchania rôznej trestnej činnosti, najmä však ekonomickej.
3)
V konečnom dôsledku po dlhodobom zvažovaní argumentov pre a proti, prevážili aj v Slovenskej republike argumenty v prospech trestnej zodpovednosti právnických osôb a došlo k prijatiu v súčasnosti účinného zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "TZPO"), ktorý účinnosť nadobudol dňa 1. júla 2016.
Spomínaným zákonom tak bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený model pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb, čím došlo k implementácii záväzkov a odporúčaní, ktoré Slovenská republika prijala ako člen medzinárodných organizácií.
Ako však ukázala už krátka aplikačná prax, niektoré ustanovenia tohto zákona, najmä katalóg trestných činov taxatívne uvedený v § 3 TZPO s názvom Trestné činy právnických osôb, sa prejavili ako nedostatočné, preto novelou tohto zákona, vykonanou zákonom č. 316/2016 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2017, bol do tohto zákona doplnený katalóg ďalších trestných činov, pri ktorých možno uplatniť trestnú zodpovednosť právnických osôb, a to o také trestné činy, ako sú napr. sprenevera, podvod, úverový podvod, poisťovací podvod, kapitálový podvod, subvenčný podvod, úpadkové delikty, či machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a mnohé ďalšie; zákonom č. 161/2018 Z.z., účinným od 1. júla 2018, boli do tohto zákona zakotvené teroristické trestné činy. Zákonom č. 214/2019 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. augusta 2019, bol katalóg trestných činov v TZPO doplnený o ďalšie trestné činy, a to o porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, nepovolená výroba liehu, tabaku a tabakových výrobkov, porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou, porušovanie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky, násilie proti skupine obyvateľov a nebezpečné vyhrážanie; zákonom č. 474/2019 Z.z., účinným od 1. januára 2020, bol TZPO doplnený o trestný čin podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík podľa § 372a Trestného zákona. Nakoniec zákonom č. 288/2020 Z.z., účinným od 1. novembra 2020, bol katalóg uvádzaných trestných činov v TZPO rozšírený o trestné činy v oblasti ochrany životného prostredia, a zákonom č. 312/2020 Z.z., účinným od 1. januára 2021, došlo k úprave rozsahu tohto katalógu najmä o trestný čin prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody podľa § 336c a § 336d Trestného zákona, a táto novelizácia sa tiež týkala doplnenia ochranných opatrení vrátane doplnenia tohto zákona o ochranné opatrenie zhabania časti majetku. Ďalšie štyri novely tohto zákona sa týkali TZPO len nepriamo.
Kvantitatívne aspekty trestného stíhania právnických osôb v SR
Z pohľadu skúmania nápadu a dynamiky vývoja trestnej činnosti právnických osôb v Slovenskej republike je potrebné uviesť, že
v roku 2020
bolo na území Slovenskej republiky krajskými a okresnými prokuratúrami realizovaných
202 trestných vecí
, v ktorých bolo vedené trestné stíhanie proti právnickým osobám. V porovnaní s rokom 2019 bol zaznamenaný nárast o 54 trestných vecí (o 36,49 %), v ktorých bolo vedené trestné stíhanie proti právnickým osobám. Úrad špeciálnej prokuratúry viedol v roku 2020 trestné stíhanie proti 18 právnickým osobám, čo predstavuje výrazný, až 55 % pokles stíhaných právnických osôb v porovnaní s rokom 2019. Z hľadiska štruktúry trestnej činnosti, v 144 trestných veciach išlo o daňovú trestnú činnosť, v 15 trestných veciach o trestný čin podvodu podľa § 221 Trestného zákona, v 10 trestných veciach o trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 Trestného zákona, v 7 trestných veciach o trestný čin porušovania ochrany stromov a krov podľa § 306 Trestného zákona, v 4 trestných veciach o trestný čin sprenevery podľa § 213 Trestného zákona, v 4 o trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 Trestného zákona a v ostatných 18 veciach o rôznorodé trestné činy majetkovej a všeobecnej kriminality. V roku 2020 bola v 65 trestných veciach podaná obžaloba príslušnému okresnému súdu. V 3 trestných veciach boli rozsudkami príslušných okresných súdov schválené dohody o vine a treste, uzatvorené medzi prokurátorom a obvinenou právnickou osobou, pričom v 2 trestných veciach bol obvinenej právnickej osobe uložený trest zákazu činnosti v trvaní jedného roka (v jednom prípade - vykonávať reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky a sprostredkovateľskú činnosť v oblasti výroby; v druhom prípade - vykonávať reklamné a marketingové služby, sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb a sprostredkovateľskú činnosť v oblasti výroby) a v jednej trestnej veci bol obvinenej právnickej osobe uložený peňažný trest vo výške 2 500 eur.
V roku 2020 bolo v 51 trestných veciach právoplatne skončené súdne konanie. V porovnaní s rokom 2019 bol zaznamenaný nárast takto ukončených o 30 trestných vecí. Príslušné okresné súdy v právoplatných rozhodnutiach uložili obžalovaným právnickým osobám v 41 trestných veciach peňažný trest, rešpektujúc minimálnu výšku v sume 1 500 eur, podľa § 15 zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (v6 trestných veciach bol súčasne uložený trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku). V 6 trestných veciach súdy uložili trest zákazu činnosti pri špecifikovaní konkrétneho predmetu podnikania, resp. konkrétnej činnosti, ktorej sa uložený trest zákazu činnosti týka (v 1 trestnej veci bol uložený trest zákazu činnosti - vykonávania podnikateľskej činnosti, ako celku). V 3 trestných veciach bol uložený trest zrušenia právnickej osobyav1 trestnej veci trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku (ako samostatný trest). V 1 trestnej veci bolo podľa § 26 ods. 1, ods. 2 písm. b) zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb obvinenej právnickej osobe zakázané nakladať s nehnuteľnými a hnuteľnými vecami.
Uplatňovanie zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb zo strany orgánov činných v trestnom konaní, malo v roku 2020, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, stúpajúcu tendenciu. Na náraste počtu trestných vecí, v ktorých bolo v roku 2020 vedené trestné stíhanie (vznesené obvinenie) proti konkrétnym právnickým osobám, mala pozitívny vplyv tá skutočnosť, že problematike zisťovania zákonných podmienok na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb a uplatňovania zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb je venovaná sústavná pozornosť.
V roku 2019
bolo na území Slovenskej republiky realizovaných
148 trestných vecí
, v ktorých bolo vedené trestné stíhanie proti právnickým osobám. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2018 (71 trestných vecí) bol zaznamenaný nárast o 77 trestných vecí (o 108,45 %), v ktorých bolo vedené trestné stíhanie proti právnickým osobám. Z hľadiska štruktúry trestnej činnosti v rámci realizovaných trestných stíhaní proti konkrétnym právnickým osobám v roku 2019 išlo v 105 trestných veciach o daňovú trestnú činnosť (trestné činy skrátenia dane a poistného podľa § 276 Trestného zákona, neodvedenia dane a poistného podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).