Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vyhlásenie obžalovaného o vine a následná zmena zákona v prospech obžalovaného

Článok na podklade rozdielnej rozhodovacej činnosti súdov analyzuje, ako postupovať v odvolacom konaní vprípadoch, v ktorých prišlo k zmene Trestného zákona síce až po vyhlásení rozsudku súdu prvého stupňa, založeného na vyhlásení obžalovaného o vine, avšak ešte pred rozhodnutím odvolacieho súdu.
On the basis of different judicial decision making of courts, the article analyses how to proceed in appeal proceedings in cases where the Criminal Code was amended only alter the decision ofthe court of first instance, based on the defendants admission of guilt but before the decision of the Court of Appeal.
ŠAMKO, P.: Vyhlásenie obžalovaného o vine a následná zmena zákona v prospech obžalovaného; Justičná revue, 72, 2020, č. 12, s. 1530 - 1535.

V aplikačnej praxi je sporné, ako postupovaťv odvolacom konanív prípadoch, v ktorých prišlo k zmene Trestného zákona (ďalej aj "Tr. zák.") síce až po vyhlásení rozsudku súdu prvého stupňa, avšak ešte pred rozhodnutím odvolacieho súdu. Ide o prípady, v ktorých došlo na hlavnom pojednávaní k prijatiu vyhlásenia obžalovaného ovine podľa § 257 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku (ďalej aj "Tr. por.") zo strany súdu prvého stupňa s tým, že dokazovanie sa vykonávalo iba ohľadne výroku o treste, prípadne aj ohľadne výroku o ochrannom opatrení, či náhrade škody, a v zákonnej lehote podal odvolanie obžalovaný alebo prokurátor do výroku o treste. Následne bola zákonodarcom prijatá taká zmena Trestného zákona, ktorá je pre obžalovaného priaznivejšia (napríklad konanie obžalovaného už nemožno právne kvalifikovať ako zločin, ale len ako prečin), a preto celkom nepochybne prichádza do úvahy aplikácia ustanovenia § 2 ods. 1 Tr. zák., podľa ktorého sa trestnosť činu posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona, ktorý je pre páchateľa priaznivejší.
Správnosť rozhodovania odvolacieho súdu v takýchto prípadoch nadobudla význam potom, čo dňa 1.8.2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 214/2019 Z.z., ktorý zmenil a doplnil Trestný zákon, pričom zmenil aj znenie trestného činu krádeže podľa § 212 Tr. zák. Kým do 1.8.2019 bolo spáchanie trestného činu vlámaním pri spôsobení malej škody právne kvalifikované ako zločin krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b) Tr. zák. (trestná sadzba 3 až 10 rokov), od 1.8.2019 už ide len o prečin krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. a), písm. b) Tr. zák. (trestná sadzba až na 2 roky).
Odvolací súd tak stojí pred otázkou, či hmotnoprávne ustanovenie § 2 ods. 1 Tr. zák. má prednosť pred procesným ustanovením § 257 ods. 1 písm. b) Tr. por., ktoré sa týka vyhlásenia viny obžalovaného a je nutné zrušiť a zmeniť aj výrok o vine, keďže zmena Trestného zákona je pre obžalovaného priaznivejšia, alebo či výrok o vine, ktorý má podklad vo vyhlásení o vine obžalovaného, je už odvolaním nedotknuteľný a nezmeniteľný, a preto možno pre obžalovaného priaznivejšiu zmenu Trestného zákona uplatniť iba vo výroku o treste. Správne vyriešenie tejto otázky je podstatné aj z hľadiska ustanovenia § 324 Tr. por., ktoré upravuje
beneficium cohaesionis
(dobrodenie v súvislostiach), keďže trestný čin krádeže je často páchaný v spolupáchateľstve, pričom v odvolacom konaní býva nezriedka rozsudok súdu prvého stupňa už právoplatný vo vzťahu k niektorým zo spolupáchateľov, avšak zmena Trestného zákona, ktorá nastala po vyhlásení rozsudku súdu prvého stupňa, by sa mala vzťahovať aj na nich.
V rozhodovacej činnosti Krajského súdu v Bratislave sa už vyskytli v odvolacom konaní dve rozhodnutia, ktoré dávajú na už položenú otázku diametrálne odlišné právne stanoviská.
A) Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave s právnym názorom, že nemožno zrušiť a zmeniť výrok o vine, ale možno zmenu Trestného zákona zohľadniť iba vo výroku o treste
Krajský súd v Bratislave rozsudkom sp. zn. 3To/49/2019 zo dňa 6.8.2019 zrušil na podklade odvolania obžalovaného iba výrok o treste, pričom skonštatoval, že výrok o vine zo spáchania zločinu podľa § 212 Tr. zák. účinného do 1.8.2019 už nadobudol právoplatnosť v konaní pred súdom prvého stupňa, a preto pre obžalovaného priaznivejšiu zmenu Trestného zákona možno uplatniť len pri výroku o treste. Krajský súd preto zrušil výrok o treste a obžalovanému následne uložil trest podľa § 212 Tr. zák. účinného od 1.8.2019. Obžalovaný bol tak uznaný za vinného za
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).