Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Aktuálne zmeny v sociálnom poistení týkajúce sa osôb v právnom vzťahu založenom na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

Aktuálne zmeny v sociálnom poistení týkajúce sa osôb v právnom vzťahu založenom na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
Vedecký príspevok bol vypracovaný v rámci výskumného projektu APVV označeného APVV-0068-11 s názvom Dôstojnosť človeka a základné ľudské práva a slobody v pracovnom práce, zodpovedná riešiteľka prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
Mgr.
Mikuláš
Krippel
interný doktorand na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
KRIPPEL, M.: Aktuálne zmeny v sociálnom poistení týkajúce sa osôb v právnom vzťahu založenom na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Právny obzor, 97, 2014, č.6, s.621 - 638.
Current changes in social insurance related to status of persons, who carry out work under agreemanets on work performed outside employment relationship in social insurance.
The contribution
Current changes in social insurance related to status of persons, who carry out work under agreemanets on work performed outside employment relationship in social insurance
describes the actual changes of Social Insurance Act No. 461/2003 Coll. as alteredand amended which are effective from 1 January relating to the status of persons who carry out work under agreemanets on work performed outside employment relationship. These changes:
1.
have resulted in, that the work under agreemanets on work performed outside employment relationship has become less attractive (new obligation to pay contributions for employees and employers and increasing the administrative burden for employers)
2.
ensure increase of finance to basic social insurance funds controlled by the Social Insurance Agency
3.
enhance the social protection for policyholders by fulfillment of the conditions of sickness benefit and unemployment benefit entitlement, in the case of entitlement to pension benefit these changes increase social protection only for certain policyholders
4.
in many cases the changes make worse the status of policyholders by amount of their pension benefit and unemployment benefit We consider, that the increase contributory obligation (contribution payment) should be compensated in any case by more social protection for policyholders, what in many cases will not happen. These legal changes even sometimes reduce the social protection of policyholders.
Key words:
unemployment benefit, agreements on work outside employment, pension benefits, pension contributions, sickness benefits, sickness insurance, payment of contributions, unemployment insurance, social insurance, social security, basis of assessment, employee, employer
1. Úvod do problematiky
Od 1. januára 2013 nastáva z hľadiska sociálneho poistenia v dôsledku zmeny zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, na základe zákona č.252/2012 Z.z. a zákona č.413/2012 Z.z. viacero významných zmien. Tieto zmeny sa zásadne dotkli najmä právnej úpravy súvisiacej s platením poistného: myslíme tu na rozšírenie príspevkovej povinnosti na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti aj na osoby zamestnané na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej v texte budeme používať aj osoby v právnom vzťahu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).1) Osoby v právnom vzťahu na základe dohody boli zahrnutí do poistnej kategórie zamestnanca tým, že bola v zákonnej definícii zamestnanca2) na účely zákona o sociálnom poistení vypustená výnimka týkajúca sa týchto osôb.
Postavenie osoby v právnom vzťahu na základe dohody v sociálnom poistení je v zásade obdobné ako postavenie zamestnanca v pracovnom pomere. Obdobne ako u zamestnanca v pracovnom pomere, je aj u zamestnanca - osoby v právnom vzťahu na základe dohody z hľadiska vzniku jednotlivých druhov povinných poistení rozhodujúcim kritériom skutočnosť, či ide o zamestnanca s pravidelným príjmom (vzťahuje sa na neho povinné nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti), alebo zamestnanca s nepravidelným príjmom (vzťahuje sa na neho len povinné dôchodkové poistenie). Určitá výnimka z poistenia sa týka študentov stredných škôl a vysokých škôl v dennej forme štúdia do 26 rokov. Výnimka z nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti sa vzťahuje na fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku podľa zákona o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov a zároveň dovŕšila dôchodkový vek alebo ak je poberateľom invalidného výsluhového dôchodku podľa zákona o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov.3) Plateniu poistného na sociálne poistenie u týchto osôb sa budeme podrobnejšie venovať v ďalšom texte.
Z pohľadu poistencov a ich odvodových povinností ide o negatívne zmeny:4) tieto zmeny znamenajú, že osoby, ktoré doteraz z právnych vzťahov na základe dohôd vôbec neplatili poistné na sociálne poistenie, od 1. januára 2013 poistné majú povinnosť platiť, rovnako sa zvyšuje aj odvodové zaťaženie ich zamestnávateľov, čím sa práca na dohodu stáva menej atraktívnou z pohľadu zamestnancov i zamestnávateľov. Štát týmito zmenami nepochybne realizoval najmä fiškálne ciele, t.j. vyšší výber poistného do príslušných poistných fondov, ako aj cieľ dosiahnuť presun časti zamestnancov v pracovných vzťahoch na základe dohôd do pracovného pomeru.
Tieto zmeny však mali mať pre poistencov aj svoju pozitívnu stránku, ktorou je získanie poistnej doby, ktorá môže byť rozhodujúcou na nárok na dávku sociálneho poistenia, resp. ktorá môže pozitívne ovplyvniť sumu priznanej dávky. Zjednodušene, pre poistencov negatívum v dôsledku rozšírenia povinnosti platiť poistné aj z právnych vzťahov na základe dohôd má v budúcnosti priniesť pre poistencov pozitívum v získaní nároku na dávku, resp. platenie poistného bude kompenzované vyššou sumou dávky. Vznik a trvanie nemocenského poistenia osobe v právnom vzťahu dohody zaručuje právo na nemocenskú dávku (nemocenské, ošetrovné, vyrovnávaciu dávku, materské). V prípade dôchodkového poistenia tieto osoby môžu získať ďalšie obdobie dôchodkového poistenia, čo môže byť rozhodujúce pre získanie potrebnej doby na dôchodkovú dávku. Účasť na poistení v nezamestnanosti z právneho vzťahu dohody môže byť rozhodujúca pre získanie potrebnej doby na dávku v nezamestnanosti. Získanie vymeriavacích základov za obdobie účasti na sociálnom poistení na základe právneho vzťahu dohody môže ovplyvniť sumu dávky sociálneho poistenia: sumu nemocenskej dávky a sumu dávky v nezamestnanosti (za predpokladu, že osobu postihne sociálna udalosť, ktorá je základným predpokladom nároku na tieto dávky) a takisto môže ovplyvniť sumu budúceho, alebo už poberaného dôchodku. V ďalšom texte sa budeme podrobnejšie venovať analýze, aké výhody a nevýhody plynú z povinného poistenia osôb v právnom vzťahu na základe dohôd z pohľadu týchto osôb.
Rozšírenie povinného dôchodkového poistenia na osoby v právnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru má za následok aj zmenu v dôchodkových vzťahoch tých poistencov v tomto právnom vzťahu, ktorý sú poberateľmi predčasného starobného dôchodku. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku totiž v zásade zaniká vznikom dôchodkového poistenia, t.j. aj vznikom dôchodkového poistenia na základe právneho vzťahu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Na osoby zamestnané na základe dohody pred 1. januárom 2013 sa vzťahovalo určité prechodné obdobie, počas ktorého sa mohli rozhodnúť pre príjem z dohody alebo predčasný starobný dôchodok.
2. Platenie poistného zo sociálneho poistenia z právnych vzťahov na základe dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
2.1 Vznik nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z právneho vzťahu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
Od 1. januára 2013 sa za zamestnanca na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti považuje fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku podľa zákona o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov a zároveň dovŕšila dôchodkový vek, invalidného výsluhového dôchodku a žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe.
Z uvedeného vyplýva, že zamestnancom na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti je od 1. januára 2013 aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti (za podmienky, že nie je súčasne poberateľom niektorého z vymenovaných druhov dôchodkov, vtedy je povinne poistená len na dôchodkové poistenie), ak má z tejto dohody pravidelný mesačný príjem. Treba upozorniť, že povinne nemocensky poistený (nie však aj poistený v nezamestnanosti)5) môže byť aj poberateľ starobného dôchodku s pravidelným príjmom, ak je v pracovnom, resp. obdobnom pomere (nemocenské poistenie mu z takéhoto vzťahu vznikne), pretože výnimka z povinného nemocenského poistenia pre poberateľov starobného dôchodku sa vzťahuje len na vzťahy na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Obdobne to platí na poberateľa invalidného dôchodku.6)
Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistený7) je aj poberateľ predčasného starobného dôchodku s pravidelným príjmom na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti (výnimka z nemocenského poistenia osôb pracujúcich na dohody sa vzťahuje len na poberateľa starobného dôchodku a invalidného dôchodku, resp. poberateľov obdobných dôchodkov u policajtov a vojakov).
Povinne nemocensky, dôchodkovo a poistený v nezamestnanosti je aj študent s pravidelným mesačným príjmom v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti (výnimka z poistenia sa vzťahuje len na dohodu o brigádnickej práci študentov).
Všetky tieto osoby budú platiť ako zamestnanec poistné na nemocenské poistenie so sadzbou 1,4% z vymeriavacieho základu (ďalej VZ), poistné na starobné poistenie so sadzbou 4% z VZ, poistné na invalidné poistenie (ak nemá priznaný predčasný starobný dôchodok) so sadzbou 3% z VZ, poistné na poistenie v nezamestnanosti (ak nemá priznaný predčasný starobný dôchodok) so sadzbou 1% z VZ.
Zamestnávateľ bude za zamestnanca z právneho vzťahu dohody platiť poistné na nemocenské poistenie so sadzbou 1,4% z VZ, poistné na starobné poistenie so sadzbou 14% z VZ, poistné na invalidné poistenie (ak nemá zamestnanec priznaný predčasný starobný dôchodok) so sadzbou 3% z VZ, poistné na poistenie v nezamestnanosti (ak nemá priznaný predčasný starobný dôchodok) so sadzbou 1% z VZ, poistné do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75% z VZ, poistné na úrazové poistenie so sadzbou 0,8% z VZ, poistné na garančné poistenie (za predpokladu, že zamestnávateľ je povinne garančne poistený) so sadzbou 0,25% z VZ.
Povinne úrazovo poistený a povinne garančne poistený bol zamestnávateľ zamestnanca z právneho vzťahu dohody aj do 31. decembra 2012, v tomto smere teda nenastala žiadna zmena.
Povinné nemocenské a povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní prá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).