Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Podchytenie štátnej pomoci poskytovanej podnikom v dôsledku pandémie COVID-19 v európskom protimonopolnom práve

LAPŠANSKÝ, L.: Podchytenie štátnej pomoci poskytovanej podnikom v dôsledku pandémie COVID-19 v európskom protimonopolnom práve. Právny obzor, 105, 2022, č. 5, s. 369 – 391.

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2022.5.01

Capture of state aid provided to businesses as a result of the COVID-19 pandemic in European antitrust law. The COVID-19 pandemic has caused the need for massive state aid to strengthen businesses in the member states of the European Union. The European Commission promptly adopted a soft law act in which it offered member states various instruments for providing state aid to businesses and specified the conditions and indicators upon fulfillment of which it will consider the provided state aid compatible with the internal market.

Key words: COVID-19, competition, state aid, compatibility with the internal market

Úvod
Pandémia vírusu COVID-19 mala v Európskej únii vážne negatívne dôsledky nielen v oblasti verejného zdravia, ale aj v oblasti hospodárstva. Zamedzenie šírenia pandémie si vynútilo prijatie prísnych a dlhodobých obmedzení kontaktu a pohybu osôb, čo malo predvídateľné negatívne dosahy na hospodársku aktivitu.
Vo všeobecnosti v dôsledku uvedených obmedzení kontaktu a pohybu osôb došlo - na strane dopytu - k výraznému prepadu dopytu z dôvodu zníženia možností realizácie spotrebiteľských výdavkov a - na strane ponuky - k výraznému prepadu ponuky z dôvodu prerušenia tvorby mnohých tovarov a služieb a k následnému narušeniu dodávateľských reťazcov. Uvedené negatívne javy sa z pohľadu podnikov prejavili aj znížením objemu disponibilnej likvidity a skresaním investičných plánov.
Osobitne boli v dôsledku protipandemických obmedzení zasiahnuté podniky pôsobiace v tých odvetviach hospodárstva, ktorých fungovanie predpokladá fyzickú prítomnosť veľkého počtu konečných spotrebiteľov na mieste poskytovania plnenia (napr. kultúra, cestovný ruch, doprava, zdravotníctvo alebo maloobchod). V odvetví cestovného ruchu boli negatívne a priamo zasiahnuté nielen podniky, ale aj spotrebitelia, pretože podniky boli zväčša nútené zrušiť pobyty a cesty, ktoré boli naplánované práve na obdobie platnosti týchto protipandemických obmedzení, pričom cena týchto pobytov a ciest bola spotrebiteľmi už čiastočne alebo úplne zaplatená.
Uvedené negatívne dôsledky a riziká, ktoré priniesla pandémia COVID-19, sa v prvom rade prejavili tým, že podniky čelili nedostatku likvidity, pričom zasiahnuté boli najmä malé a stredné podniky (ďalej aj "MSP"). Nepredvídateľnosť vzniku pandémie COVID-19 a rozsah a hĺbka problémov, ktoré spôsobila v oblasti hospodárstva, spôsobili, že kritickému nedostatku likvidity čelili aj podniky, ktoré boli pred objavením pandémie solventné a zdravé. Táto skutočnosť vylučovala paušálny záver, že do problémov s nedostatkom likvidity sa podniky dostali v dôsledku prijatia neprimerane riskantného podnikateľského modelu, a tým aj - vo vzťahu k veľkej väčšine dotknutých podnikov - vylučovala prípadnú úvahu, že poskytnutie štátnej pomoci takýmto podnikom by bolo tzv. morálnym hazardom.
V tejto situácii členské štáty Európskej únie nemali inú možnosť, ako poskytnúť rôznym kategóriám subjektov, ktoré boli vážne postihnuté pandémiou COVID-19, masívnu finančnú podporu z verejných zdrojov.
Európska komisia (ďalej aj "Komisia") v oznámení o koordinovanej hospodárskej reakcii na vypuknutie nákazy COVID-19 z 13. marca 2020
1)
stanovila rôzne možnosti, ktoré členské štáty môžu využiť mimo rozsahu pôsobnosti kontroly štátnej pomoci podľa európskeho práva a ktoré môžu zaviesť bez zapojenia Komisie. Patria medzi ne opatrenia, ktoré sa uplatňujú na všetky podniky a ktoré sa týkajú dotácií na mzdy, pozastavenia platieb dane z príjmu právnických osôb a dane z pridanej hodnoty alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo finančnej podpory priamo pre spotrebiteľov za zrušené služby alebo lístky nepreplatené dotknutými prevádzkovateľmi. Bolo však zrejmé, že členské štáty budú musieť doplniť škálu nástrojov pomoci aj o pomoc adresovanú jednotlivým podnikom alebo skupinám podnikov.
V zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
2)
(ďalej aj "ZFEÚ") je poskytnutie štátnej pomoci vybranému podnikateľovi v zásade zakázané. Dôvodom zásadného zákazu poskytovania štátnej pomoci vybranému podnikateľovi je skutočnosť, že takáto štátna pomoc vytvára situáciu nerovnosti medzi podnikateľom - príjemcom štátnej pomoci a jeho konkurentmi, ktorí sa podpore z verejných zdrojov netešia. K tomuto zásadnému zákazu existuje viacero výnimiek. Výnimky uvedené v článku 107 ods. 2 ZFEÚ
3)
sa uplatňujú automaticky
4)
. Naopak, priznanie niektorej spomedzi výnimiek uvedených v článku 107 ods. 3 ZFEÚ
5)
, ktoré majú fakultatívny charakter, je výsledkom úvahy Komisie, ktorej výkon zahŕňa hodnotenia hospodárskej a sociálnej povahy uskutočňované v celoeurópskom kontexte
6)
.
Komisia prijala dňa 19. marca 2020 oznámenie pod názvom Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19
7)
(ďalej aj "Dočasný rámec COVID-19"). Dočasný rámec COVID-19 bol neskôr viackrát menený a dopĺňaný a lehoty v ňom upravené boli predlžované
8)
.
Dočasný rámec COVID-19 spadá do kategórie aktov tzv.
soft law
práva Európskej únie. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie (ďalej aj "Súdny dvor") prijatie aktov
soft law
vychádza zo širokého práva úvahy, ktoré má Komisia pri aplikácii výnimiek zo zákazu poskytovania štátnej pomoci podnikom. Komisia môže v takomto akte
soft law
najmä určiť kritériá, ktoré považuje za najvhodnejšie na posúdenie, či štátna pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom alebo nie. Úprava takýchto hodnotiacich kritérií v akte
soft law
je prejavom sebaobmedzenia Komisie pri výkone jej širokého práva úvahy, je prejavom vôle sledovať v rozhodovacej praxi určitú politiku, ktorú stanovila, a pritom aj zabezpečuje naplnenie zásady rovnosti zaobchádzania.
9)
Vydanie aktov
soft law
Európskou komisiou tiež zabezpečuje transparentnosť jej politiky pri výkone širokého práva úvahy, ktoré má, a prispieva k naplneniu viacerých ďalších všeobecných zásad európskeho práva ako napr. zásady ochrany právnej istoty alebo legitímnej dôvery hospodárskych subjektov alebo zásady proporcionality.
10)
Na druhej strane, ak je Komisia v oblasti štátnej pomoci viazaná rámcami, ktoré sama prijala, prijatie takého rámca ju neoslobodzuje od povinnosti preskúmať výnimočné špecifické okolnosti, ktoré členský štát uvádza v konkrétnom prípade za účelom vyžiadania si priamej aplikácie článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ
11)
. Preto, ak členský štát prijal opatrenie štátnej pomoci, v ktorom sa odchýlil od niektorých požiadaviek Dočasného rámca COVID-19, nemuselo to mať nevyhnutne za následok neschválenie opatrenia štátnej pomoci, ak bolo opatrenie prijaté v kontexte regulačného rámca poznačeného mimoriadnymi okolnosťami a vykazoval osobitné špecifiká. Mimoriadne okolnosti poznačujúce vydanie Dočasného rámca COVID-19 spočívali v tom, že vzhľadom na naliehavosť jeho prijatia (pár dní po oznámení prvých opatrení obmedzujúcich pohyb osôb členskými štátmi) Komisia nemohla podchytiť všetky typy opatrení, ktoré členské štáty mohli prijať v prospech svojich podnikov. Osobitné špecifiká opatrenia štátnej pomoci spočívali v tom, že vykazovali veľmi špecifické charakteristiky, na ktoré nebolo vhodné aplikovať niektoré požiadavky vyplývajúce z Dočasného rámca COVID-19.
12)
Práve Dočasný rámec COVID-19 bude predmetom predstavenia v tomto príspevku. Opakované krízy s výrazne negatívnym dosahom na hospodársku činnosť v Európskej únii (finančná a hospodárska kríza z roku 2008, kríza vyvolaná pandémiou COVID-19, kríza vyvolaná vojenskou inváziou Ruska pri Ukrajine) robia zo štátnej pomoci rôznym aktérom hospodárskeho života takmer trvalo prítomnú tému. V širšom ponímaní predstavenie Dočasného rámca COVID-19 môže priblížiť čitateľovi spôsob, akým Komisia vníma vzťah medzi príčinami krízy, dôsledkami krízy a na hospodársky život a obsahom a rozsahom opatrení štátnej pomoci podnikom akceptovateľných z pohľadu požiadavky ochrany hospodárskej súťaže a súčasne spôsobilých pomôcť podnikom prekonať krízu. V užšom ponímaní príspevok môže priblížiť spôsob, akým Komisia využíva celú šírku inštrumentária, ktoré pozitívne európske právo hospodárskej súťaže ponúka, na to, aby - aj v takom výnimočnom období, akým je pandémia vírusu COVID-19 - aj naďalej presadzovala zásadu voľnej hospodárskej súťaže
13)
a popri tom vytvorila priestor pre záchranu životaschopných podnikov, ktoré sa ocitli v ohrození, a taktiež prispela k naplneniu iných prioritných cieľov Európskej únie (napr. ekologická a digitálna transformácia hospodárstva Európskej únie).
Vzhľadom na technický charakter textu Dočasného rámca COVID-19 s množstvom odkazov na ekonomické inštitúty, ekonomické ukazovatele a ich kvantifikácie sa v príspevku obmedzíme na prezentáciu systematického členenia hmotnoprávnych otázok, ktoré upravuje. Takto predstavíme postupne otázky cieľov Dočasného rámca COVID-19, jeho pôsobnosti a podmienok prípustnosti nástrojov štátnej pomoci, ktoré upravuje.
1. Ciele vydania Dočasného rámca COVID-19
Samotný Dočasný rámec COVID-19 spresňuje ciele, ktorých naplnenie Komisia sledovala pri jeho vydaní. Cielené a primerané uplatňovanie pravidiel Európskej únie v oblasti kontroly štátnej pomoci malo slúžiť na:
a) zabezpečenie toho, aby vnútroštátne podporné opatrenia boli účinné pri pomoci postihnutým podnikom počas šírenia nákazy COVID-19 a pri prekonávaní tejto situácie;
b) zabezpečenie toho, aby vnútroštátne opatrenia mali na pamäti naplnenie cieľa Európskej únie zvládnuť dvojakú, ekologickú a digitálnu, transformáciu hospodárstva a
c) garantovanie celistvosti vnútorného trhu, ktorá zahŕňa aj zamedzenie škodlivého súťaženia v poskytovaní dotácií, keďže členské štáty, ktoré majú viac prostriedkov, by mohli poskytovať viac pomoci než ich susedia a ohroziť tak súdržnosť v rámci Európskej únie
14)
; od zachovania celistvosti vnútorného trhu si Komisia sľubovala zachovanie rovnakých podmienok (hospodárskej súťaže) pre všetkých podnikateľov a rýchlejšie ozdravenie hospodárstva Európskej únie.
15)
2. Pôsobnosť Dočasného rámca COVID-19
Komisia vymedzila
vecnú pôsobnosť
Dočasného rámca COVID-19 vo vzťahu k iným, už existujúcim režimom posudzovania štátnej pomoci, pod ktoré by mohli spadať opatrenia štátnej pomoci prijímané členskými štátmi v reakcii na šírenie vírusu COVID-19.
V prvom rade členské štáty mohli prijímať opatrenia štátnej pomoci v súlade s nariadeniami o skupinových výnimkách, ktorými sú:
a) nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom
16)
;
b) nariadenie Komisie (ES) č. 702/2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom
17)
a
c) nariadenie Komisie (EÚ) č. 1388/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom
18)
.
Taktiež na základe článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ a usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach
19)
mohli členské štáty notifikovať Komisii schémy pomoci, ktorých účelom je naplniť akútne potreby likvidity a podporiť podniky, ktoré čelia finančným ťažkostiam spôsobeným alebo zhoršeným vypuknutím nákazy COVID-19
20)
.
Ďalej výlučne na základe článku 107 ods. 2 písm. b) ZFEÚ mohli členské štáty takisto prijať opatrenia štátnej pomoci na kompenzáciu podnikov v odvetviach, ktoré boli obzvlášť zasiahnuté (napr. doprava, cestovný ruch, kultúra, pohostinské služby a maloobchod), a/alebo organizátorov zrušených podujatí za škody vzniknuté v dôsledku vypuknutia nákazy a spôsobené priamo ňou. Zásada "jedenkrát a naposledy" upravená v oddiele 3.6.1 usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu sa neuplatňovala na pomoc, ktorú Komisia vyhlásila za zlučiteľnú podľa článku 107 ods. 2 písm. b) ZFEÚ, keďže takýto druh pomoci nie je "pomocou na záchranu, pomocou na reštrukturalizáciu alebo dočasnou podporou reštrukturalizácie" v zmysle bodu 71 usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu. Členské štáty preto mohli podľa článku 107 ods. 2 písm. b) ZFEÚ kompenzovať škody priamo spôsobené vypuknutím nákazy COVID-19 podnikom, ktoré dostali pomoc podľa usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu.
21)
Táto štátna pomoc poskytovaná výlučne na základe článku 107 ods. 2 písm. b) ZFEÚ však musela kompenzovať škody priamo spôsobené pandémiou COVID-19, ako napríklad škody v priamom dôsledku reštriktívnych opatrení, ktoré príjemcovi
de jure
alebo
de facto
bránia vo výkone hospodárskej činnosti alebo konkrétnej a oddeliteľnej časti jeho činnosti. Mohlo ísť o opatrenia, ktoré si vyžadujú napr.:
a) úplné ukončenie hospodárskej činnosti vymedzených kategórií hospodárskych prevádzok (napr. zatvorenie barov, reštaurácií alebo obchodov, ktoré nemajú zásadný význam);
b) ukončenie hospodárskej činnosti vymedzených kategórií hospodárskych subjektov v určitých oblastiach (napr. obmedzenia letov alebo inej dopravy do určitých miest alebo z nich);
c) vylúčenie určitých kategórií klientov, ktorí intenzívne využívajú veľký objem služieb (napr. turistov, čo má vplyv na hotely, alebo školských výletov, čo má vplyv na špecializované ubytovacie zariadenia pre mládež); alebo
d) obmedzenie účasti klientov v prípade konkrétnych odvetví alebo činností (napr. zábava, veľtrhy, športové podujatia) na preukázateľne nižšie úrovne, ako sú úrovne, ktoré by bolo možné dosiahnuť pri uplatňovaní všeobecne platných pravidiel obmedzenia fyzického kontaktu a odstupu alebo povolenej kapacity v komerčných priestoroch (napr. preto, že v tomto odvetví alebo pri tejto činnosti nie je dostatočná istota, že možno navrhnúť a úspešne uplatňovať protokoly na zabezpečenie dodržiavania všeobecne uplatniteľných opatrení); takéto obmedzenie účasti môže predstavovať obmedzenie
de facto
, ak obmedzujúce opatrenia majú za následok ukončenie celej dotknutej činnosti alebo jej dostatočne podstatnej časti.
Naopak, škody vyvolané uplatňovaním všeobecne platných opatrení na dodržiavanie fyzického kontaktu a odstupu alebo povolenej kapacity v komerčných priestoroch alebo opatrení, ktoré tieto všeobecne platné opatrenia len prispôsobujú charakteristickým vlastnostiam určitých sektorov alebo typov priestorov, nie sú škodami, pomoc na kompenzáciu ktorých by mohla byť zlučiteľná s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 2 písm. b) ZFEÚ. Škody spôsobené uplatňovaním všeobecne platných opatrení vynútených bojom proti šíreniu nákazy COVID-19 by sa mali posudzovať z hľadiska kritérií zlučiteľnosti podľa článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ, teda v zásade na základe Dočasného rámca COVID-19.
22)
Táto štátna pomoc poskytovaná výlučne na základe článku 107 ods. 2 písm. b) ZFEÚ mo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).