Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Uplatňovanie práva na náhradu škody v dôsledku zneužitia súťažného práva EÚ (základné východiská)

ZLOCHA, Ľ.: Uplatňovanie práva na náhradu škody v dôsledku zneužitia súťažného práva EÚ (základné východiská). Právny obzor, 104, 2021, č. 6. s. 443 - 457.

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2021.6.03

Exercise of the right to compensation for damage due to abuse of EU competition law (basic principles). According to the case law of the Court of Justice of the EU, every injured party has the right to compensation due to the abuse of participation in competition. Competition authorities cannot rule on private law claims arising from breaches of public competition law, as this jurisdiction lies exclusively with the national courts. Any infringement of competition law is undesirable because it is linked to an interference with the competition system as a whole, as well as with an interference with the property sphere of the persons concerned. The author points to the development of private enforcement at EU level before the entry into force of the Private Enforcement Directive, discusses the development of the Court’s approach to claiming damages for breaches of competition law, the Private Enforcement Directive and the Competition Compensation Act.
 
 
Key words
: Competition, Damage, Compensation, Directive 2014/104/EU, Legal Action, Enforcement, Article 101 TFEU, Act No. 350/2016 Coll
1 Úvod
Prelomovým rozhodnutím v oblasti súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva bol rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci
BRT v. SABAM
, ktorý priznal priamy účinok čl. 85 a čl. 86 ZES (teraz čl. 101 a čl. 102 ZFEÚ).
1)
Súdny dvor EÚ sa v rámci rozhodovacej činnosti oprel o svoju dovtedajšiu rozhodovaciu prax týkajúcu sa vnútroštátnych procesných prostriedkov na uplatnenie práv vyplývajúcich z práva EÚ vrátane zakotvenia princípu zodpovednosti členského štátu za škodu spôsobenú porušením komunitárneho práva.
2)
Nariadením Rady (ES) č. 1/2003
3)
bola národným súdom výslovne priznaná možnosť priamo aplikovať súťažné pravidlá EÚ, a to v prípadoch, keď je dotknutý súkromný záujem poškodenej strany.
4)
Jedným z predpokladov priamej aplikácie čl. 101 a 102 ZFEÚ
5)
je vplyv protiprávneho konania na obchod v rámci členských štátov EÚ.
6)
Články 101 a 102 ZFEÚ sú vecou verejného poriadku
7)
a sú kľúčové pre fungovanie vnútorného trhu. Tieto články ZFEÚ majú priamu účinnosť (vertikálnu i horizontálnu - právo EÚ obsahuje účinný systém na zabezpečenie toho, aby hospodárska súťaž nebola narušená).
8)
V tejto súvislosti nemožno opomenúť ani Chartu základných práv EÚ, ktorá garantuje ochranu vlastníctva jednotlivcov (čl. 17), ako aj právo na účinný prostriedok nápravy v prípade porušenia práv zaručených právom EÚ (čl. 47).
Ak dôjde k spáchaniu protisúťažného deliktu porušením článkov 101 a 102 ZFEÚ, platné právo stanovuje nasledujúce negatívne dôsledky, ktoré možno zhrnúť do troch oblastí:
a)
neplatnosť príslušného právneho úkonu,
b)
možnosť postihu zo strany správnych alebo trestných orgánov (v závislosti od právneho poriadku členského štátu, keďže súťažné právo EÚ neobsahuje normy trestno-právnej povahy),
c)
možnosť súkromnoprávneho uplatňovania súťažného práva zo strany osôb, ktoré sú protisúťažným deliktom poškodené alebo inak dotknuté na svojich právach.
9)
Zatiaľ čo účelom pokút (verejnoprávneho sankcionovania) je odradenie od porušovania pravidiel, primárnym cieľom súkromnoprávnych žalôb o náhradu škody je náprava ujmy utrpenej v dôsledku takéhoto porušenia (ide teda o dve rôzne funkcie). Procesná nezávislosť verejnoprávneho a súkromnoprávneho presadzovania súťažného práva má význam pre neuplatnenie zásady
ne bis in idem
, ktorá zakazuje sankcionovať tú istú osobu viac ako jedenkrát za to isté protiprávne konanie s cieľom chrániť ten istý právny záujem.
10)
Verejnoprávne a súkromnoprávne presadzovanie súťažného práva predstavujú komplementárne piliere ochrany hospodárskej súťaže, čo potvrdzuje aj znenie recitálu 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie (ďalej len "smernica o náhrade škody"):
"V záujme zabezpečenia účinných žalôb v rámci presadzovania práva súkromnoprávnymi prostriedkami podľa občianskeho práva a účinného presadzovania práva verejnoprávnymi prostriedkami zo strany orgánov hospodárskej súťaže musia obidva nástroje pôsobiť spoločne, aby sa zaistila čo najvyššia účinnosť pravidiel hospodárskej súťaže."
Takisto recitál 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (teraz články 101 a 102 ZFEÚ) uvádza:
"Vnútroštátne súdy hrajú dôležitú úlohu pri uplatňovaní súťažných pravidiel spoločenstva. Pri rozhodovaní o sporoch medzi súkromnými osobami chránia osobné práva podľa právnych predpisov spoločenstva, napríklad odškodnením poškodených. Úloha vnútroštátnych súdov v tomto ohľade dopĺňa úlohu orgánov hospodárskej súťaže členských štátov. Mali by mať preto možnosť plne uplatňovať články 81 a 82 Zmluvy."
Dňa 19.12.2005 prijala Európska komisia tzv. Zelenú knihu o žalobách na náhradu škody spôsobenej porušením protimonopolných pravidiel ES. Európsky parlament rovnako ako ďalšie zúčastnené strany súhlasili so závermi Zelenej knihy a vyzvali Komisiu, aby vypracovala Bielu knihu o žalobách na náhradu škody spôsobenej porušením protimonopolných pravidiel ES s podrobnými návrhmi na odstránenie prekážok, ktoré bránia efektívnemu uplatneniu žalôb na náhradu škody, aby bola odstránená právna neistota. O tri roky neskôr, v roku 2008, vydala Európska komisia tzv. Bielu knihu. Práve uvedené nástroje
soft law
sa neskôr pretavili do sekundárneho práva EÚ - smernice o náhrade škody.
2 Východiská súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva
Všetky prostriedky, ktoré spotrebiteľom a podnikom umožňujú účinnejšie dosiahnuť náhradu škody, by zároveň mali mať prospešné účinky v zmysle odradenia od budúcich porušení a zabezpečenia vyššej miery dodržiavania pravidiel.
11)
Každá osoba má právo domáhať sa súdnou cestou náhrady spôsobenej škody, ak existuje príčinná súvislosť medzi takouto škodou a správaním zakázaným pravidlami EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.
12)
Vnútroštátne súdy sú podľa právnych predpisov EÚ povinné v plnej miere a účinne presadzovať tieto práva v sporoch, ktoré sú im predložené na prerokovanie a rozhodnutie. Právo EÚ neupravuje mechanizmy, ktorých prostredníctvom si možno nárok na náhradu škody uplatniť. Súdny dvor EÚ v rozhodnutí
Courage
13)
uznal, že uplatňovanie subjektívnych práv vyplývajúcich zo súťažného práva EÚ posilňuje účinnú aplikáciu hospodárskej súťaže EÚ a svojou povahou odrádza od často utajených dohôd a postupov, ktoré sú spôsobilé obmedziť alebo skresliť hospodársku súťaž. Pri uplatňovaní článku 101 ZFEÚ je rozhodujúcim momentom posúdenie dohody obmedzujúcej súťaž z hľadiska jej objektívneho dosahu na hospodársku súťaž alebo jej účelu vyvolať protisúťažné účinky. Subjektívny zámer účastníkov dohody pritom nie je relevantný. Články 101 a 102 ZFEÚ (v zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ) zakladajú subjektívne práva, ktorých sa jednotlivci môžu dovolávať a ktoré sú súdy členských štátov povinné chrániť.
14)
Súdny dvor EÚ vo veci
Manfredi
definoval tri podmienky vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú protisúťažným konaním, ktorými sú:
a/
porušenie súťažnoprávnej normy zakotvenej v práve EÚ,
b/
vznik škody,
c/
existencia príčinnej súvislosti medzi takouto škodou a porušením súťažného práva EÚ.
Preukázanie existencie zavinenia medzi týmito podmienkami nefiguruje.
15)
Z judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplývajú tri podmienky na uplatnenie náhrady škody spôsobenej porušením súťažného práva EÚ, a to:
Súkromnoprávne vymáhanie súťažného práva prostredníctvom vnútroštátnych súdov nie je len spôsobom následným, ktorý by bol aplikovateľný až po tom, ako súťažný orgán
16)
rozhodne o porušení súťažného práva (
follow-on-action
). Právo EÚ garantuje každému poškodenému subjektu súkromnoprávnu ochranu v podobe samostatnej žaloby, ktorou sa domáha náhrady škody spôsobenej porušením súťažného práva, aj keď o ňom súťažný orgán nerozhodol (
stand-alone action
). Poškodený subjekt teda nemusí čakať, kým súťažný orgán konštatuje porušenie súťažného práva, a až potom podať následnú žalobu o náhradu škody (
follow-on action
), pretože verejnoprávne vymáhanie súťažného práva a súdne konanie o náhradu škody pred civilným súdom (súkromnoprávne vymáhanie) sú od seba nezávislé. Pokiaľ sa ale poškodený subjekt rozhodne podať vo veci civilnú žalobu na náhradu škody a nečakať na výsledky správneho konania pred súťažným orgánom, bude jeho pozícia ako žalobcu podstatne sťažená, pretože musí preukázať všetky atribúty protiprávnosti konania žalovaného, čo je spravidla mimoriadne komplikované z dôvodu informačnej asymetrie a nedostatku dôkazov.
Ak je vec predmetom "živého" správneho konania pred PMÚ SR a poškodený subjekt uplatní žalobu o náhradu škody voči účastníkovi správneho konania (rušiteľovi), všeobecné súdy konanie o náhradu škody spravidla prerušujú s poukazom na ust. § 164 CSP:
"ak súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak prebieha súdne alebo správne konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na také konanie podnet."
Všeobecné súdy však prerušujú civilné konania nielen do doby právoplatnosti rozhodnutia PMÚ SR o správnom delikte, ale aj počas súdneho prieskumu právoplatného rozhodnutia PMÚ SR o správnom delikte v konaní o správnej žalobe a dokonca aj počas konania o kasačnej sťažnosti proti právoplatnému rozhodnutiu správneho súdu o správnej žalobe. Z rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave pod sp. zn. 2Cob/135/2020 vyplýva, že:
"Keďže žalobca protiprávnosť konania žalovaného odvodzuje od predmetného rozhodnutia PMÚ, bolo by nehospodárne, aby súd nevyčkal na definitívne rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o tejto otázke, s ktorou sa Najvyšší súd SR musí vysporiadať v konaní o kasačnej sťažnosti žalovaného. Nie je pritom sporné, že v prípade kasačnej sťažnosti ide o mimoriadny opravný prostriedok, a že predmetné rozhodnutie nestratilo atribút právoplatnosti. Súd prvej inštancie v odôvodnení svojho rozhodnutia výslovne uvádza, že si je tejto skutočnosti vedomý, na druhej strane však správne zdôrazňuje, že v tomto konaní sa rieši otázka protiprávnosti konania žalovaného, od ktorej odvodzuje žalobca nárok na náhradu škody. Odvolací súd zhodne s názorom súd prvej inštancie uvádza, že je vhodné vyčkať na právoplatné skončenie konania vedeného pred Najvyšším súdom SR v záujme právnej istoty t.j., aby súd a v konečnom dôsledku správny orgán nerozhodli odlišne a aby sa prípadne predišlo ďalším sporom v budúcnosti. Zároveň poukazuje na súdnu prax, podľa ktorej záujem na jednotnosti rozhodovania súdu a iných štátnych orgánov vedie k tomu, že súd, pokiaľ už o takejto otázke prebieha konanie pred iným orgánom, spravidla konanie preruší, vyčká na rozhodnutie príslušného orgánu a z jeho rozhodnutia potom v ďalšom konaní vychádza. Záujem na spravodlivom rozhodnutí veci, dodržaní princípu právnej istoty a záujem na hospo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).