Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vianočný zázrak. O výmaze a oživení obchodných spoločností

V týchto dňoch rezonuje otázka výmazu obchodných spoločností z registra na základe § 768s OBZ. Viaceré dovtedy fungujúce obchodné spoločnosti boli v priebehu novembra 2021 vymazané z obchodného registra, najmä z dôvodu nesplnenia si povinnosti premeny základného imania na euro. V snahe reagovať na aktuálnu tému predostierame čitateľom náš pohľad na vzniknutý problém a možnosti jeho riešenia.

Registrácia právnických osôb a osobitne obchodných spoločností vykazuje výrazné nedostatky. Na Slovensku neexistujú reálne paušálne náklady za udržanie právnickej osoby - či už poplatkového, alebo daňového charakteru. Tak neprekvapí, že tu hybernujú tisícky obchodných spoločností, družstiev, ale aj občianskych združení, ktoré nevykonávajú žiadnu činnosť, nevystupujú v reálnych právnych vzťahoch a o ich existencii už možno netušia ani ich členovia či zakladatelia. Právna existencia týchto subjektov však nie je beznákladová. Musia byť evidované v registroch, dáta o nich migrované pri technologických zmenách a pod. Náklady hradí spoločnosť, sú socializované.
1)
Zákonodarca sa preto pred dvoma rokmi podujal na čistenie obchodného registra. Zákonom z októbra 2019
2)
a s účinnosťou od 1. októbra 2020 spustil proces, ktorým malo dôjsť k výmazu veľkého množstvo spoločností, ktoré boli považované za mŕtve, nefungujúce. Zoznam takýchto osôb súcich na výmaz bol v marci 2021 zverejnený v obchodnom vestníku
3)
šesť mesiacov pred ich plánovaným výmazom. Už v tom čase bolo zjavné, že pôjde o obrovské množstvo spoločností - zoznam v obchodnom vestníku mal 2 573 strán. Registrové súdy tieto spoločnosti následne vymazali, ibaže boli splnené niektoré z výnimiek, pri ktorých výmaz nemal nastať (§ 768s ods. 4 OBZ). V novembri 2021 tak došlo k plošnému výmazu viac než 12-tisíc obchodných spoločností z obchodného registra.
Najviac zarezonoval výmaz obchodných spoločností podľa § 768s ods. 2 písm. c) OBZ, podľa ktorého sa vymazali obchodné spoločnosti a družstvá, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej koruny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. decembra 2020. Nesplnenie povinnosti premeny základného imania pritom znemožňovalo urobiť akúkoľvek inú zmenu v obchodnom registri danej spoločnosti. Zákonodarca zjavne vychádzal z predpokladu, že ak v obchodnej spoločnosti posledných 11 rokov nebol podaný žiadny návrh na zmenu a nesplnili sa ani viaceré zákonné povinnosti, nejde o aktívnu spoločnosť. Spoločnosť súca na vyrúbanie.
Tak sa zrúbal les. A lietali triesky.
Po plošnom výmaze obchodných spoločností sa zistilo, že zasiahnutých je aj nemálo fungujúcich obchodných spoločností.
Ide zrejme o malé rodinné obchodné spoločnosti, ktoré desaťročie nevnímali potrebu zmien v obchodnom registri a ktoré nesledovali vývoj práva, neplnili registračné povinnosti. A vzhľadom na preťaženie registrového aparátu im ani neboli ukladané pokuty. Oni však fungovali, možno aj zamestnávali ľudí, platili dane. Čo nehorí, nehasíme. A práve tu sa prejavil zásadný nedostatok plošného výmazu - absencia doručovania rozhodnutí o výmaze konkrétnym spoločnostiam a možno aj dôvod výmazu. Niečo, čo bolo systémovým východiskom plošného rezu, privodilo nemalé kolaterálne škody.
Súčasný právny stav a možnosti riešenia
V čase písania týchto riadkov sú dané obchodné spoločnosti vymazané z obchodného registra. Z právneho hľadiska teda neexistujú ako právnické osoby, právne subjekty. Dávny teoretický spor o povahu právnickej osoby vyriešil zákonodarca, teória reality dostala jasný
knock-out
.
Znamená to však tiež, že zanikli aj všetky vzťahy, do ktorých právnické osoby vstúpili a ktoré trvali v čase výmazu z obchodného registra. Došlo k zániku súkromnoprávnych aj verejnoprávnych vzťahov. Ak mali vo vlastníctve veci, prestávajú mať tieto veci vlastníka. Ak mali plniť, nemusia. Ak im malo byť plnené, nemusí byť. Ak boli dané spoločnosti v čase ich výmazu účastníkmi súdnych alebo správnych konaní, malo by dôjsť k ich zastaveniu z dôvodu zániku týchto spoločností.
Hoci nemožno uprieť, že následky zániku právnickej osoby sú mimoriadne vážne, nejde o situáciu, ktorá by bola právnemu poriadku neznáma. Nezriedka dochádza k tzv.
ex offo
výmazom obchodných spoločností. Pochopiteľne, málokedy sa stáva, že by dochádzalo k výmazu obchodných spoločností, ktoré by boli životaschopné a fungujúce, v takom rozsahu.
Právny poriadok dáva k dispozícii možnosť usporiadať právne vzťahy aj po tom, ako dôjde k zániku právnickej osoby bez právneho nástupcu. Podľa § 75k OBZ môže osoba, ktorá osvedčí právny záujem na obnovení zápisu, navrhnúť dodatočnú likvidáciu majetku obchodnej spoločnosti. Predpokladom však je, aby existoval majetok, ktorý pôvodne patril obchodnej spoločnosti. Rozhodnutím súdu sa obchodná spoločnosť obnoví ako právny subjekt a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).