Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

"Nekonanie" o námietke zaujatosti

27/2016
"Nekonanie" o námietke zaujatosti
§ 32 ods. 6 Trestného poriadku
Ak sa o námietke zaujatosti nekoná z dôvodov uvedených v ustanovení § 32 ods. 6 Trestného poriadku nevydáva o tom príslušný orgán žiadne formálne rozhodnutie, je však žiaduce. Túto skutočnosť procesne zaznamenať do zápisnice o úkone tak, aby bolo zrejmé nielen to, že námietka zaujatosti neostala nepovšimnutá, ale aj o ktorý z dôvodov uvedených v tomto ustanovení sa "nekonanie" opiera.
Uznesenie
Krajského súdu v Žiline
z 24. novembra 2009, sp. zn.
1 Tos 100/2009
.
Skutkový stav:
Krajský súd v Žiline na neverejnom zasadnutí uznesením o sťažnosti obžalovaného Ľ. M. proti uzneseniu Okresného súdu v Martine z 12. novembra 2009, sp. zn. 3 T 92/2009, rozhodol tak, že podľa § 194 ods. 1 Trestného priadku (ďalej aj "TP") napadnuté uznesenie zrušil.
Z odôvodnenia:
Okresný súd M. uznesením z 12. novembra 2009, sp. zn. 3 T 29/2009 podľa § 32 ods. 3 TP rozhodol, že senát konajúci v uvedenej veci proti obžalovanému Ľ. M. sa z vykonávania úkonov trestného konania nevylučuje.
Svoje rozhodnutie Okresný súd odôvodnil v podstate tým, že u namietaného senátu nie sú dané dôvody na pochybnosť o nezaujatosti pre pomer k prerokovávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v trestnom konaní. Predseda senátu ani prísediace strany konania osobne nepoznajú a s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou s nimi neprišli do kontaktu ani v rámci rozhodovania v iných trestných veciach. K obsahu námietky zaujatosti (vznesenie ktorej bolo obhajcom obžalovaného odôvodnené v podstate tým, že súd po podaní obžaloby vyhovel všetkým návrhom prokurátorky na doplnenie dokazovania, pričom obžalovaný predniesol na minulom pojednávaní jeden návrh, ktorému súd nevyhovel, ako aj tým, že v tomto trestnom konaní bola porušená jedna zo základných zásad trestného konania uvedená v § 2 ods. 10 TP) okresný súd uviedol dôvody, ktoré ho k zamietnutiu návrhu obžalovaného na doplnenie dokazovania viedli. Poukázal na to, že v tomto konaní vyhovel nielen návrhom predneseným prokurátorkou, ale aj návrhom predneseným obhajobou, a to na vypočutie viacerých svedkov a k zabezpečeniu viacerých dôkazov od svedkov. V tejto trestnej ve
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).