Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Nevykonanie dôkazu zákonným spôsobom. Použitie agenta

ZSP 59/2017
Nevykonanie dôkazu zákonným spôsobom
Použitie agenta
§ 371 ods. 1 písm. g), ods. 3 Trestného poriadku
§ 117 ods. 1 a 2 Trestného poriadku
I. Dovolacím dôvodom podľa § 371 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku nemôže obvinený úspešne napadnúť informatívnu hodnotu dôkazu, resp. spôsob hodnotenia dôkazu súdom, t.j. jeho vecnosť, obsahovú správnosť a dôkaznú silu. Nesprávne hodnotenie dôkazu možno zásadne napraviť v dovolacom konaní. V dovolacom konaní tak môže urobiť len minister spravodlivosti, ak sú splnené aj ďalšie zákonné podmienky uvedené v § 371 ods. 3 Trestného poriadku
II. Ak vykonané dokazovanie v dostatočnom rozsahu usvedčuje páchateľa zo spáchania trestného činu, ďalšie "usvedčovanie" prostredníctvom agenta bude v rozpore s ustanovením vety druhej § 117 ods. 1 Trestného poriadku s rizikom, že dôkaz získaný v rozpore so zákonom prenáša svoju nezákonnosť a procesnú nepoužiteľnosť aj na ďalší dôkaz, ktorý vychádza z obsahu nezákonne získaného dôkazu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
2 Tdo V 15/2014
.
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR uznesením z 25. februára 2016, uvedenej spisovej značky dovolanie Ing. M. H. proti uzneseniu Najvyššieho súdu SR z 18. septembra 2013, sp. zn. 3 To 3/2013, podľa § 382 písm. c) Trestného poriadku odmietol, lebo je zrejmé, že nie sú splnené dôvody dovolania podľa § 371 Trestného poriadku.
Z odôvodnenia:
Špecializovaný trestný súd, pracovisko B. B., rozsudkom z 10. decembra 2012, sp. zn. BB-4T 45/2012, uznal obžalovaného Ing. M. H. za vinného zo zločinu prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1 a 2 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") v jednočinnom súbehu s prečinom zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) TZ na tom skutkovom základe, že:
27. júla 2011 v obci Š. B. v reštaurácii Na terase, ako inšpektor práce, zaradený na Inšpektoráte práce B. B., potom ako vykonal kontrolu uzatvorených pracovných zmlúv so zamestnávateľom J. V. IČO: ..... , si dal sľúbiť od J. V. úplatok - finančnú hotovosť v presne neurčenej výške za to, že protokol o vykonanej kontrole vyhotoví tak, aby v ňom pokuta nebola uložená a následne prijal od J. V. sumu 50 eur, pričom porušil § 60 ods. 1 písm. a), b) a § 61 ods. 1 písm. b), zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Za tieto trestné činy mu špecializovaný súd uložil tresty podľa § 329 ods. 2, § 38 ods. 2, § 36 písm. j), § 37 písm. h), § 41 ods. 1,§ 48 ods. 1, ods. 2 písm. a), § 61 ods. 1 TZ úhrnný trest odňatia slobody vo výmere päť rokov so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia, zákaz činnosti - výkonu zamestnania, povolania alebo funkcie s rozhodovacou právomocou v orgánoch verejnej moci na päť rokov.
Najvyšší súd SR podľa § 319 Trestného poriadku (ďalej aj "TP") uznesením sp. zn. 3 To 3/2013, odvolanie obvineného Ing. H. zamietol. Rozsudok špecializovaného súdu tak 18. septembra 2013 nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť.
Obvinený Ing. H., podal z dôvodov podľa § 371 ods. 1 písm. g), i) TP prostredníctvom obhajcu JUDr. Ľ. H. na súde prvého stupňa 9. septembra 2014 dovolanie proti uzneseniu najvyššieho súdu z 18. septembra 2013, sp. zn. 3 To 3/2013, v spojení s rozsudkom špecializovaného súdu z 10. decembra 2012, sp. zn. BB-4T 45/2012, ktoré Špecializovaný súd predložil 28. októbra 2014 najvyššiemu súdu.
Podľa § 371 ods. 1 písm. g) TP je dovolací dôvod daný tým, že dôkazy súvisiace s použitím agenta, prečítaním prepisu rozhovoru z 25. august
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).