Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Procesná použiteľnosť dôkazu / Obstarávanie veci všeobecného záujmu / Trestný čin prijímania úplatku (ZSP 38/2019)

§ 119 ods. 2 Trestného poriadku
§ 131 ods. 1, § 329 Trestného zákona (a § 160a Trestného zákona účinného do 1. januára 2006).

I. Dôkazom je znalosť alebo skutočnosť týkajúca sa objasňovanej veci, ktorá vyplýva z dôkazných prostriedkov (napr. výsluch obvineného, svedkov... § 119 ods. 2 Trestného poriadku). Procesná použiteľnosť dôkazov je v zásade daná začatím trestného stíhania vo veci (§ 199 ods. 1 a 3 Trestného poriadku). Výnimkou sú prípady, ak ide o vo významnej miere rozhodujúci alebo jediný usvedčujúci dôkaz, ktorý musí byť vykonaný kontradiktórne aspoň raz v priebehu konania, čo však pred vznesením obvinenia (§ 206 Trestného poriadku) nie je uskutočniteľné. Ani v takých prípadoch však nič nebráni tomu, aby bola inak zákonným spôsobom (aj keď nie kontradiktórne) vykonaná svedecká výpoveď použitá ako dôkaz slúžiaci na potvrdenie alebo vyvrátenie pravdivosti svedeckých tvrdení, resp. na vysvetlenie prípadných rozporov vo výpovediach.

II. Trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a Trestného zákona účinného do 1. januára 2006 (teraz prijímanie úplatku podľa § 329 Trestného zákona) je dokonaný nielen prijatím úplatku (alebo inej nenáležitej výhody), ale už aj len jeho žiadaním alebo prijatím jeho prísľubu v situácii, keď páchateľ takto urobí v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu. Ako bolo konanie osoby zaobstarávajúcej vec všeobecného záujmu ovplyvnené, nemá potom z hľadiska právnej kvalifikácie jej konania podľa vyššie uvedeného ustanovenia zákona žiaden vplyv (môže to mať príp. význam pri posudzovaní závažnosti činu, prípadne aj pri určovaní výmery trestu).

III. Poskytovanie úverových prostriedkov bankovou inštitúciou obchodným spoločnostiam alebo fyzickým osobám je vecou všeobecného (verejného) záujmu v zmysle § 131 ods. 1 Trestného zákona, keďže pod tento pojem spadá plnenie úloh, na ktorých riadnom a nestrannom plnení má záujem buď celá spoločnosť, alebo určitá sociálna skupina. Ide teda najmä o činnosť v oblasti štátu a samosprávy, ale aj v oblasti uspokojovania všeobecne dôležitých ekonomických, zdravotných, sociálnych, kultúrnych a iných potrieb zásadného významu.

Obstarávanie veci všeobecného záujmu je pritom nielen rozhodovanie, ale aj iná činnosť, ktorá priamo súvisí s plnením naznačených spoločensky významných úloh (okrem činnosti občanov, ktoré vyplývajú z ich osobných práv alebo povinností).

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2To 9/2013.

 

Skutkový stav:
Najvyšší súd uznesením na neverejnom zasadnutí 25. júna 2014 z podnetu odvolania Ing. Z. P. a prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, sp. zn. PK-2T 19/2012, podľa § 321 ods. 1 písm. a), b) a c) Trestného poriadku (ďalej aj "TP") napadnutý rozsudok zrušil a podľa § 322 ods. 1 TP vec vrátil tomuto súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.
V odôvodnení uznesenia Najvyšší súd SR uviedol, že rozsudkom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z 27. júna 2013, sp. zn. PK-2T 19/2012, bol obžalovaný Ing. Z. P. uznaný za vinného z pokračovacieho trestného činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a ods. 1 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") účinného do 1. januára 2006, a to na tom skutkovom základe, že:
1/ ako zamestnanec SLSP, a.s. B. v pracovnej pozícii "Relationship manažér OS" v spojitosti s uzatvorením Zmluvy o úvere č. ... a jej Dodatkom č. 1 medzi SLSP, a.s. B. ako veriteľom a podnikateľkou E. J. - D. H. ako dlžníkom (ďalej len "zmluva o úvere"), si v presne nezistenej dobe v mesiacoch august - september 2005 v zasadačke obchodného centra SLSP, a.s. v B. vypýtal od E. J. províziu vo výške 10% zo sumy 15 000 000 Sk (v prepočte 497 908,78 eur) za to, že pre túto podnikateľku, ktorá nespĺňala podmienky na poskytnutie úveru, vybaví v SLSP, a.s. B. úver v uvedenej výške; následne po uzatvorení zmluvy o úvere a po poukázaní úverových prostriedkov na účet s názvom E. J. - 2. decembra 2005 v zasadačke obchodného centra SLSP, a.s. v B. prevzal od E. J. finančnú hotovosť vo výške 1 500 000 Sk (v prepočte 49 790,87 eur);
2/ ako zamestnanec Slovenskej sporiteľne, a.s. B. v pracovnej pozícii "Relationship manažér OS" v spojitosti s uzatvorením Zmluvy o úvere č. ... a jej Dodatkom č. 1 medzi SLSP, a.s. B. ako veriteľom a obchodnou spoločnosťou S. s. r. o. B. zastúpenou konateľom J. S. ako dlžníkom na úverový rámec 5 000 000 SK, a v spojitosti s uzatvorením Zmluvy o úvere č. ... medzi SLSP, a.s. B. ako veriteľom a obchodnou spoločnosťou M., spol. s. r. o. B. - P., zastúpenou konateľom J. S. ako dlžníkom na úverový rámec 10 000 000 Sk (ďalej len "zmluvy o úvere"), v presne nezistenej dobe v mesiacoch apríl až jún 2005 v zasadačke obchodného centra SLSP, a.s. v B. si vypýtal od J. S. províziu vo výške 10% zo sumy 15 000 000 Sk (v prepočte 497 908,78 eur) za to, že pre obchodné spoločnosti S. s. r. o. B. a M., spol. s. r. o. B, ktoré nespĺňali podmienky na poskytnutie úveru, vybaví v SLSP, a.s. B. úver v uvedených výškach úverových rámcov; následne po uzatvorení zmlúv o úvere a po poukázaní úverových prostriedkov na účet s názvom uvedených obchodných spoločností, 19. júla 2005 v reštaurácii A. v B. prevzal od J. S. finančnú hotovosť v sume 500 000 SK (v prepočte 16 596,96 eur) a v presne nezistený deň v prvej polovici mesiaca október 2005 vo vestibule obchodného centra SLSP, a.s. v B. prevzal od J. S. finančnú hotovosť vo výške 1 000 000 Sk (v prepočte 33 193,92 eur);
3/ ako zamestnanec Slovenskej sporiteľne, a.s. B. v pracovnej pozícii "Relationship manažér OS", si v spojitosti so žiadosťou podnikateľky E. J. - D. H. o zmenu účelu financovania z úveru poskytnutého na základe Zmluvy o úvere č. ... a jej Dodatku č. 1 medzi SLSP, a.s. B. ako veriteľom a podnikateľkou E. J. - D. H. ako dlžníkom, 21. decembra 2005 na presne nezistenom mieste v Bratislave vypýtal od E. J. 263 000 Sk (v prepočte 8 730 eur) za to, že pre túto podnikateľku v SLSP, a.s. B. vybaví zmenu účelu financovania z poskytnutého úveru vo výške 3 000 000 Sk (v prepočte 99 581,75 eur) z celkovo poskytnutého úveru 15 000 000 Sk (v prepočte 497 908,78 eur), pritom dal E. J. lístok, na ktorom bolo napísané číslo účtu vedeného v SLSP, a.s. v mestskej pobočke v B., na ktorý toho istého dňa prijal od E. J. úhradu v sume 263 000 Sk (v prepočte 8 730 eur).
Za to bol odsúdený podľa § 160a ods. 1 TZ účinného do 1. januára 2006 na trest odňatia slobody v trvaní troch rokov, pre výkon ktorého bol podľa § 39a ods. 2 písm. a) TZ účinného do 1. januára 2006 zaradený do prvej nápravnovýchovnej skupiny.
Podľa § 160a ods. 1 TZ účinného do 1. januára 2006, za použitia § 53 ods. 1 TZ účinného do 1. januára 2006, s odkazom na § 438b zákona č. 498/2008 Z.z., ktorým sa menia zákony v oblasti trestného práva v súvislosti so zavedením meny euro v SR, mu bol uložený aj peňažný trest vo výške 4 000 000 Sk, v prepočte 132 775,67 eur s tým, že pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).