Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Účinky predbežného opatrenia

ZSP 21/2017
Účinky predbežného opatrenia
§ 76 ods. 1 písm. e) Občianskeho súdneho poriadku
§ 102 ods. 1 prvá veta Občianskeho súdneho poriadku
§ 48 ods. 2 Civilného sporového poriadku
Predbežným opatrením súdu nariadený zákaz nehnuteľnú vec "predať, darovať alebo inak scudziť" (§ 76 ods. 1 písm. e) Občianskeho súdneho poriadku v spojení s § 102 ods. 1 prvou vetou Občianskeho súdneho poriadku) sa vzťahuje nielen (až) na prevod (realizovanú zmenu) vlastníctva nehnuteľnosti, ale zároveň (už) na uzatvorenie kúpnej alebo darovacej zmluvy.
Rozsudok veľkého senátu
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
1 V Cdo 1/2017
.
Skutkový stav:
Žalobca sa v konaní domáhal určenia, že vlastníkom nehnuteľností (stavby a zastavaného pozemku), ktorá sú v katastri nehnuteľností vedené ako vlastníctvo obchodnej spoločnosti I., je naďalej obchodná spoločnosť E., aj keď tieto nehnuteľnosti previedla na obchodnú spoločnosť I. kúpnou zmluvou z 27. januára 2005 (ďalej len "kúpna zmluva").
Kúpna zmluva bola totiž uzatvorená napriek zákazu predaja týchto nehnuteľností vyplývajúceho z predbežného opatrenia právoplatne nariadeného rozhodnutím okresného súdu. Žalobca zastával názor, že porušenie takéhoto zákazu zakladá absolútnu neplatnosť zmluvy, preto ani nedošlo k prevodu nehnuteľností na žalovanú.
Okresný súd (ďalej "súd prvého stupňa") rozsudkom určil, že vlastníčkou predmetných nehnuteľností je obchodná spoločnosť E.
Vychádzal z toho, že žalobca preukázal svoj naliehavý právny záujem na požadovanom určení [§ 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len "OSP")] a výsledky vykonaného dokazovania viedli k skutkovým zisteniam umožňujúcim prijať právny záver, že kúpna zmluva je z dôvodov uvedených v žalobe absolútne neplatná [§ 37 ods. 2 a § 39 Občianskeho zákonníka (ďalej aj OZ")].
Žalovaná podala proti tomuto rozsudku odvolanie.
Krajský súd, rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. Samostatným výrokom pripustil proti tomuto rozsudku dovolanie v zmysle § 238 ods. 3 OSP.
Podľa právneho názoru odvolacieho súdu sú správne závery súdu prvého stupňa o existencii žalobcovho naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení. Odvolací súd konštatoval, že skoršie rozhodnutia vydané správnymi orgánmi alebo súdmi v správnom súdnictve, ktoré majú súvis so spornosťou vzťahu procesných strán, v danom prípade - vzhľadom na odlišnosť okruhu dotknutých subjektov - nezakladajú prekážku právoplatne rozhodnutej veci.
Pokiaľ žalovaná vytýkala súdu prvého stupňa, že slovným spojeniam použitým v rozhodnutí Najvyššieho súdu SR (ďalej len "najvyšší súd") z 27. mája 2008 sp. zn. 1 Sžo 101/2007 (teda pojmom "účinky právneho úkonu" a "účinnosť právneho úkonu") pripisoval neadekvátny právny význam, odvolací súd uviedol, že sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, v zmysle ktorého "nakladanie s nehnuteľnosťou" predstavuje už len uzatvorenie kúpnej zmluvy. Aj podľa právneho názoru odvolacieho súdu je kúpna zmluva absolútne neplatná z dôvodu, že bola uzatvorená napriek súdom nariadenému zákazu sporné nehnuteľnosti predať, darovať alebo inak scudziť.
Odvolací súd za právne zásadného významu považoval otázku, či má žalobca naliehavý právny záuj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).