Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Výkon rozhodnutia, prípustnosť dovolania pre vady zmätočnosti

ZSP 52/2017
Výkon rozhodnutia, prípustnosť dovolania pre vady zmätočnosti
§ 420 Civilného sporového poriadku
§ 382 Civilného mimosporového poriadku
Prípustnosť dovolania v zmysle § 420 Civilného sporového poriadku dopadá na dve kategórie rozhodnutí odvolacieho súdu; prvou sú rozhodnutia odvolacieho súdu vo "veci samej" a druhou sú rozhodnutia odvolacieho súdu, ktorým sa "konanie končí". Slovné spojenie "konanie končí" sa interpretuje v spojení s predurčujúcou premisou platnou pre prvú kategóriou rozhodnutí "vo veci samej", čím sa vymedzuje množina rozhodnutí vydaných odvolacím súdom tam, kde sa končí konanie vo veci samej.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
5 Cdo 12/2017
.
Skutkový stav:
Okresný súd (ďalej "súd prvého stupňa") uznesením uložil matke maloletých detí pokutu 200 eur s povinnosťou zaplatiť ju do 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia na účet okresného súdu.
Rozhodnutie odôvodnil tým, že matka maloletých detí napriek výzve súdu znemožňuje otcovi v styku s maloletými deťmi, nerešpektuje právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, preto jej súd už opakovane uložil ďalšiu pokutu 200 eur.
Krajský súd, (ďalej len "odvolací súd"), na odvolanie matky maloletých detí, potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa [§ 387 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len "CSP") v spojení s § 387 ods. 2 CSP].
Na zdôraznenie správnosti odvolaním napadnutého rozhodnutia súdu prvého stupňa uviedol, že povinná minimálne štyri roky nerešpektuje vykonateľné rozhodnutie súdu o úprave styku otca s maloletými deťmi. Znemožňuje styk otca s maloletými deťmi a nerešpektuje súdne rozhodnutie ani potom, čo jej už bola uložená pokuta 200 eur za neplnenie toho istého súdneho rozhodnutia. Pokuta je najmiernejším prostriedkom, ako v tomto prípade prinútiť povinnú rešpektovať právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu. Odvolací súd nemohol rozhodnúť v zmysle návrhu povinnej a uloženú pokutu zrušiť len preto, že maloleté deti podľa tvrdenia povinnej sa odmietajú stretávať s oprávneným. Dodal, že v tomto štádiu konania odvolací súd nepreskúmava vecnú správnosť súdneho rozhodnutia (o úprave styku otca s maloletými deťmi) a pokiaľ nedošlo k jeho zmene alebo zániku, účastníci konania sú povinní podrobiť sa tomuto rozhodnutiu.
Z ustálenej súdnej praxe nepochybne vyplýva, že dieťa sa identifikuje s názorom toho rodiča, v ktorého bezprostrednej starostlivosti sa nachádza, preto je potrebné pre zdravý a harmonický vývoj osobnosti maloletých detí konštruktívne, vecne a racionálne pristupovať k budovaniu vzťahu otca s maloletými deťmi. Povinná môže prispieť k zdravému a harmonickému vývoju maloletých detí tým, že zaujme konštruktívny, vecný a racionálny prístup k budovaniu vzťahu otca s maloletými deťmi. Opačným prístupom maloleté deti ochudobňuje a sťažuje im situáciu, do akej sa dostávajú v dôsledku nezhôd a konfliktov medzi rodičmi. Obidvaja rodičia by sa mali snažiť o také usporiadanie vzťahov a také správanie, ktoré eliminuje nepriaznivé dôsledky naštrbeného vzťahu.
Matka maloletých detí podala proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu dovolanie.
Prípustnosť dovolania odôvodnila jednak ustanovením § 420 písm. f) CSP [jeho porušenie videla v tom, že súd prvej inštancie nedostatočne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal dokazovanie výsluchom maloletých detí za účelom zistenia ich postoja k danej veci, spravoval sa len tvrdením otca. Povinná argumentovala tým, že maloleté deti sa vzpierajú ďalším stretnutiam s otcom a otvorene prejavujú nechuť v tomto pokračovať, pričom ona ako povinná ich neovplyvňuje, stretnutia s oprávneným nezakazuje] a ustanovením § 421 ods. 1 písm. b) CSP [namietala nesprávne právne posúdenie veci odvolacím súdu, pokiaľ mal vysloviť, že v konaní o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých nie je potrebné, ani možné zisťovať a rešpektovať názor maloletých detí, starostlivosti o ktoré sa vykonávané rozhodnutie týka a v takomto konaní súd nemá, nemôže a nemusí skúmať, či výkon rozhodnutia je v najlepšom záujme maloletých detí]. Povinná naopak má za to, že prvoradým hľadiskom (aj tohto konania) je záujem maloletého dieťaťa pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktorého sa ho týkajú podľa čl. 5 vety prvej zákona o rodine ako aj článku 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa, ktoré je bezpodmienečné a neumožňuje taký výklad, aký si osvojil odvolací súd.
Vo veci nadradenia záujmu maloletého dieťaťa pri akejkoľvek činn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).