Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zodpovednosť advokáta za škodu spôsobenú klientovi pri poskytovaní právnych služieb

ZSP 13/2021
§ 26 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii
§ 420a Občianskeho zákonníka
§ 421 ods. 1 písm. a) Civilného sporového poriadku
Na škodu spôsobenú advokátom klientovi pri poskytovaní právnych služieb sa nevzťahuje § 420a Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú inému prevádzkovou činnosťou.
Ak medzi klientom a advokátom existuje platná zmluva o poskytovaní právnych služieb, zodpovednosť advokáta za škodu spôsobenú klientovi sa posudzuje podľa ustanovenia § 26 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, ktoré predstavuje osobitnú právnu úpravu vo vzťahu k všeobecným ustanoveniam Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
sp. zn.
8 Cdo 4/2018
Skutkový stav:
Žalobca sa v konaní domáhal, aby súd zaviazal žalovanú zaplatiť mu náhradu škody, ktorú mu spôsobila.
Uviedol, že 23. júna 2011 splnomocnil žalovanú (advokátku) na zastupovanie v spore o zrušenie a usporiadanie podielového spoluvlastníctva, ktorý bol ukončený súdnym zmierom. Žalovaná podľa neho nepostupovala správne, lebo ho neinformovala o právoplatnosti a vykonateľnosti uznesenia o schválení súdneho zmieru. Vytkol jej aj to, že mu nevysvetlila podstatu tohto právneho inštitútu. O nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti uvedeného uznesenia sa dozvedel až 19. decembra 2013, kedy mu bolo doručené upovedomenie o začatí voči nemu vedenej exekúcie. V dôsledku tohto konania žalovanej mu vznikla škoda, lebo musel splniť nielen povinnosť vyplývajúcu mu zo schváleného súdneho zmieru, ale aj povinnosť zaplatiť trovy exekučného konania.
Okresný súd (ďalej len "súd prvej inštancie") rozsudkom z 15. apríla 2016 žalobu zamietol.
Súd prvej inštancie vychádzal z toho, že strany uzatvorili zmluvu o právnom zastúpení, podľa ktorej mala žalovaná ako advokátka zastupovať žalobcu v spore o zrušenie a usporiadanie podielového spoluvlastníctva. Žalobca sa 9. mája 2013 osobne zúčastnil pojednávania, na ktorom s uzavretým súdnym zmierom v plnom rozsahu súhlasil, obsah zmieru mu bol riadne vysvetlený, čo žalobca potvrdil podpisom na zápisnici zo súdneho pojednávania. Podľa názoru súdu prvej inštancie mal žalobca už na tomto pojednávaní náležitú vedomosť o tom, že z dôvodu finančného usporiadania musí zaplatiť sumu uvedenú v schválenom súdnom zmieri. V danom prípade sa exekučné konanie voči žalobcovi začalo preto, lebo riadne nesplnil povinnosť vyplývajúcu mu zo zmieru, teda nie z dôvodu nesprávnosti konania advokátky. Nebolo preukázané, že žalovaná pri zastupovaní žalobcu v predmetnom konaní porušila svoje povinnosti advokátky. Žalobcovi účtovala za úkony spojené s jeho právnym zastupovaním sumy v súlade s § 24 ods. 3 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 586/2003 Z.z."). Vo vzťahu k nároku žalobcu na náhradu škody podľa § 420 Občianskeho zákonníka (ďalej len "OZ") súd prvej inštancie konštatoval, že neboli splnené základné predpoklady na vznik tohto nároku.
Krajský súd (ďalej len "odvolací súd") na odvolanie žalobcu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).