Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zodpovednosť exekútora za škodu v súvislosti s výkonom jeho činnosti

Zodpovednosť exekútora za škodu v súvislosti s výkonom jeho činnosti
Základom posudzovania zodpovednosti za škodu pri výkone exekučnej činnosti je diferencovanie uplatňovania zodpovednosti v režime príslušného znenia exekučného poriadku, pričom rozlišujeme exekučné konania začaté do 31. marca 2017 a po nadobudnutí účinnosti novely Exekučného poriadku (ďalej aj "EP") zákonom č. 2/2017 Z.z.
Postavenie súdneho exekútora ako verejného činiteľa v súvislosti s výkonom jeho činnosti vyplýva priamo z Exekučného poriadku.1) Toto bolo posilnené aj novelou Exekučného poriadku vykonanej zákonom č. 2/2017 Z.z., a to predovšetkým zavedením elektronického prideľovania vecí súdnym exekútorom, ktoré má najmä vo vzťahu k účastníkom konania predstavovať garanciu nestrannosti a nezávislosti totožnú k tej sudcovskej, resp. aj v rozsahu iných právnických povolaní, ktoré sa podieľajú na výkone súdnej moci (napr. notár).
Súdny exekútor v súlade s § 2 ods. 1 EP vykonáva exekučnú činnosť a ďalšiu činnosť podľa Exekučného poriadku (§ 2 ods. 2 EP). Prevažná väčšina prípadov uplatňovania zodpovednosti v súvislosti s činnosťou súdneho exekútora vzniká pri výkone exekučnej činnosti. Vzhľadom na to sa zameriame na rozbor tejto zodpovednosti, čím sa nedotkneme zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom ďalšej činnosti súdneho exekútora.
V článku diferencujeme dva režimy zodpovednosti za škodu v súvislosti s exekučnou činnosťou súdneho exekútora, a to s odkazom na ustanovenie § 243h ods. 1 Exekučného poriadku.2)
Zodpovednosť súdneho exekútora za škodu v súvislosti s exekučnou činnosťou v exekučných konaniach začatých do 31. marca 2017
Súdny exekútor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí pri výkone činnosti podľa Exekučného poriadku v znení účinnom do 31. marca 2017. Ustanovenie § 33 ods. 1 Exekučného poriadku v znení účinnom do odkazuje na zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
V exekučných konaniach pred nadobudnutím účinnosti novely č. 2/2017 Z.z. nie je priamo vylúčená ani všeobecná zodpovednosť za škodu súdneho exekútora podľa Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ"), avšak zákon priorizuje zodpovednosť podľa osobitého predpisu s odkazom na zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
Ak má poškodený nárok na náhradu škody voči štátu aj voči súdnemu exekútorovi, pričom táto zodpovednosť je spoločná a nerozdielna (analogické použitie ustanovenia § 438 OZ), poškodený sa môže rozhodnúť, či uplatní škodu iba voči štátu, alebo iba voči súdnemu exekútorovi, prípadne nie je vylúčené, aby škodu uplatňoval súčasne u oboch subjektov. Uvedený názor potvrdzuje aj odborná literatúra. Výraz v § 33 ods. 1 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31. marca 2017, "ak osobitný zákon neu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).