Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K porušeniu niektorých povinností v oblasti ochrany osobných údajov

The author in the article deals with frequently occurred breach of some oblgations in the area of data protection as well as proposals on how to improve data protection. There is pointed out to the breach of data protection relating to a consent with data processing in an employment agreement, trainings of authorized persons on data protection and also oblgatory publishing of information.

UKROPEC, A.: Kporušeniu niektorých povinnostív oblasti ochrany osobných údajov; Justičná revue, 73, 2021, č. 3, s. 328 - 335.
 
Úvod
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len
"nariadenie GDPR'),
ustanovuje pre prevádzkovateľov viaceré povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov s cieľom zaručiť náležitú ochranu osobných údajov. V niektorých prípadoch však dochádza k porušovaniu týchto povinností, čo môže byť odôvodnené najmä nesprávnym prístupom pri aplikácii nariadenia GDPR alebo nedostatočným záujmom prevádzkovateľov o ochranu osobných údajov. V praxi sa možno pomerne často stretnúť s porušovaním nariadenia GDPR, spočívajúcim vo vyžadovaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov v pracovnej zmluve na pracovnoprávne účely, nevykonávaním riadnych školení poverených osôb o ochrane osobných údajov a porušovaním zásad minimalizácie údajov a minimalizácie uchovávania.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov v pracovnej zmluve
Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.
1)
Súhlas by sa nemal považovať za slobodný, ak dotknutá osoba nemá skutočnú alebo slobodnú voľbu, alebo nemôže odmietnuť či odvolať súhlas bez nepriaznivých následkov.
2)
Aby sa zabezpečilo, že súhlas sa poskytol slobodne, súhlas by nemal byť platným právnym dôvodom na spracúvanie osobných údajov v konkrétnom prípade, keď medzi postavením dotknutej osoby a prevádzkovateľa existuje jednoznačný nepomer.
3)
Pôjde napríklad o pracovnoprávne vzťahy charakteristické podriadenosťou zamestnanca zamestnávateľovi, pričom toto nerovné postavenie je zrejmé aj v rámci predzmluvných vzťahov, keďže ako uchádzač o zamestnanie je často ekonomicky závislý od zamestnávateľa.
4)
Súhlas v pracovnoprávnych vzťahoch je teda nevhodným právnym základom, pretože je nepravdepodobné, že bude udelený slobodne.
5)
Napriek tomu viacerí zamestnávatelia vyžadujú od svojich zamestnancov v pracovných zmluvách, ako aj dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, súhlas so spracúvaním osobných údajov na pracovnoprávne účely. Za výber vhodného právneho základu zodpovedá zamestnávateľ a preto by mal náležite posúdiť, či a prípadne v akom rozsahu je súhlas so spracúvaním osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch aplikovateľný. Predovšetkým je potrebné uviesť, že zamestnávateľ spracúva osobné údaje o svojich zamestnancoch na pracovnoprávne účely na základe plnenia zmluvnej povinnosti a zákonnej povinnosti. Za určitých okolností môže zamestnávateľ spracúvať osobné údaje o svojich zamestnancoch aj na inom právnom základe; môže ísť napríklad o situáciu, keď zamestnávateľ na základe oprávneného záujmu monitoruje zamestnancov alebo na základe súhlasu zamestnanca zverejní jeho fotografiu na svojom webovom sídle.
Ak pracovná zmluva obsahuje súhlas so spracúvaním osobných údajov o zamestnancovi na pracovnoprávne účely, považujeme takýto súhlas za neplatný. Pracovnoprávne vzťahy sa vyznačujú faktickou nerovnosťou v postavaní účastníkov tohto zmluvného vzťahu a preto je nepravdepodobné, že takto udelený súhlas by mohol byť udelený slobodne. Okrem toho sa domnievame, že takýto súhlas by bol neplatný aj z dôvodu prílš všeobecnej formulácie účelu daného spracúvania. V týchto prípadoch by mohlo dôjsť k situácii, že zamestnanec svoj súhlas odvolá, pričom právo na odvolanie súhlasu by bolo od začiatku nevykonateľné, keďže zamestnávateľovi ukladajú povinnosť spracúvať osobné údaje o zamestnancovi viaceré právne predpisy a to aj niekoľko rokov po skončení pracovnoprávneho vzťahu. Zamestnanec by síce súhlas so spracúvaním odvolal, avšak zamestnávateľ by bol povinný naďalej spracúvať jeho osobné údaje. Takýto postup by mohol byť v rozpore s požiadavkou, aby sa osobné údaje spracúvali spravodlivo vo vzťahu k zamestnancom a tiež so zásadou transparentnosti, ak bol zamestnanec oboznámený o domnelej možnosti odvolať súhlas. Ďalším dôvodom neplatnosti takéhoto súhlasu by bola tiež skutočnosť, že súhlas je obsiahnutý v tých častiach pracovnej zmluvy, ktoré nesúvisia s ochranou osobných údajov a môže byť ľahko prehliadnutý zamestnancom. To môže byť v rozpore s požiadavkou, aby žiadosť o vyjadrenie súhlasu bola jasne odlíšiteľná od týchto iných skutočností,v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho. Akákoľvek časť takéhoto vyhlásenia, ktorá predstavuje porušenie nariadenia GDPR, nie je záväzná.
6)
Pričom sa domnievame, že pracovná zmluva by mohla obsahovať súhlas so spracúvaním osobných údajov zamestnanca, avšak na iný než pracovnoprávny účel (napr. na účel spracúvania fotografie zamestnanca), a za splnenia požiadaviek stanovených nariadením GDPR predovšetkým požiadavky, aby zamestnanec mal možnosť sa slobodne rozhodnúť, či súhlas udelí.
Prečo však niektorí zamestnávatelia uvádzajú v pracovných zmluvách súhlas so spracúvaním osobných údajov na pracovnoprávne účely - to môže byť odôvodnené mylnou snahou o zaručenie maximálnej ochrany osobných údajov alebo len samotnou n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).