Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Podstatné súvislosti odvolávania (nielen) členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné?
Prihláste sa.

Tento článok je reakciou na článok Tomáša Ľalíka Svojvoľné odvolávanie členov súdnej rady: problémy a perspektívy riešenia. Plne uznávajúc dôležitosť otázky odvolávania členov Súdnej rady článok ponúka rozdielny uhol pohľadu na niektoré podstatné súvislosti tohto problému. Rovnako poukazuje aj na niektoré opomínané súvislosti, ktoré netreba pri tejto téme prehliadať. Článok tiež prináša aj širšie zamyslenie nad inštitútom odvolania z funkcie v slovenskom ústavnom systéme a na jeho prepojenie s inštitútom zániku funkcie ex lege.

This article is a response to the paper of Tomáš Ľalík entitled Arbitrary dismissal of members of the Judicial Council: problems and prospects for a solution. Fully recognizing the importance of the issue of recalling members of the Judicial Council, in the article offers a different point of view on some essential aspects of this problem. It also points out some omitted connections that should not be overlooked in this topic. The article also brings a broader reflection on the removal from office in the Slovak constitutional system and its interconnection with the termination of office ex lege.

GIBA, M.: Podstatné súvislosti odvolávania (nielen) členov Súdnej rady Slovenskej republiky; Justičná revue, 76, 2024, č. 3, s. 321 – 340.

Kľúčové slová: Súdna rada, odvolanie, zánik funkcie.

Key words: Judicial Council, recall, termination of office.

Právne predpisy/legislation: Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky.

Úvod
So záujmom som si prečítal článok môjho kolegu, profesora Tomáša Ľalíka, v ktorom sa zaoberá problematikou odvolávania členov Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len "Súdna rada").
1)
Odvolávanie členov Súdnej rady pred uplynutím ich 5-ročného funkčného obdobia je bezpochyby veľmi dôležitou otázkou nášho ústavného systému. Je to zároveň, takpovediac,
evergreen
aplikačnej praxe, a súčasne otázka, na ktorú existujú medzi odborníkmi na ústavné právo dlhodobo výrazne protichodné názory. Názorová rôznorodosť sa v priebehu rokov veľmi výrazne prejavila aj na Ústavnom súde Slovenskej republiky (ďalej len "Ústavný súd").
Vo svojom článku T. Ľalík prináša viacero názorov a argumentov vo vzťahu k odvolávaniu členov Súdnej rady. Polemizuje tiež s názormi predstaviteľov právnej vedy vrátane mňa. Samotný fakt, že nesúhlasí s niektorými mojimi názormi, by ma nepodnietil k napísaniu tohto článku, keďže spôsob, akým vedie svoju polemiku so mnou, sa ničím nevymyká štandardnej vedeckej diskusii. Po prečítaní jeho článku mám však pocit, že sú tu viaceré podstatné súvislosti problému, ktoré zostali opomenuté a zaslúžia si pozornosť. Tieto súvislosti majú, podľa mňa, priamy vplyv na argumenty a pozície, ktoré pri odvolávaní členov Súdnej rady zastáva (nielen) T. Ľalík.
A teraz už k veci samotnej. Najskôr sa pokúsime na tieto súvislosti poukázať a rozobrať ich význam. Následne sa dostaneme aj k priamej polemike s niektorými tvrdeniami T. Ľalíka. Ešte predtým však chceme poznamenať dve poznámky.
Po prvé, nebudeme sa venovať vývoju právnej úpravy, ústavnej judikatúry a aplikačnej praxe odvolávania členov Súdnej rady - jednak podstatné fakty zosumarizoval vo svojom článkuT. Ľalík, jednak sme to urobili v nedávnej minulosti tiež,
2)
a zároveň existujú aj ďalšie fundované rozbory tejto problematiky.
3)
Po druhé, je nutné pripomenúť a zdôrazniť to, čo dlhodobo tvrdíme
4)
pri téme odvolávania členov Súdnej rady: otázka nestojí tak, ktorý z možných dvoch protichodných prístupov, ktoré postupne vystriedal aj Ústavný súd (IV. ÚS 46/2011
versus
PLz. 2/2018), je dobrý a ktorý zlý. Každý má svoje plusy i mínusy, no každý je sám osebe legitímny a predstaviteľný. Voliť medzi nimi prináleží predovšetkým ústavodarcovi, v tomto prípade odvodenému, ktorého je aj Súdna rada samotná výtvorom a ktorý aj nastavil spôsob jej skladby tak, aby diverzfikoval zdroje legitimity sudcov.
5)
Ústavný súd, prirodzene, môže i musí vstupovať do výkladu ústavnej úpravy svojou rozhodovacou činnosťou. Je však otázne, či môže opraviť všetky "chyby" ústavodarcu, resp. to, čo Ústavný súd za chybu považuje.
V tomto článku najskôr ponúkneme niekoľko úvah nad otázkou, aká je povaha a účel inštitútu odvolania z funkcie (1.). Myslíme si totiž, že tému odvolávania členov Súdnej rady z funkcie nemožno izolovať od povahy a účelu odvolávania ako takého. Následne položíme a pokúsime sa zodpovedať otázku, aký praktický význam a dosahy by malo ustanovenie objektívnych dôvodov na odvolanie člena Súdnej rady (2.). Miestami pritom budeme viesť polemiku s niektorými tvrdeniami, ktoré vo svojom článku prezentuje T. Ľalík.
1 Aká je povaha a účel inštitútu odvolania z funkcie?
Odvolanie z funkcie patrí medzi tie pojmy, ktorých definičnému vymedzeniu sa v právnej teórii nevenuje väčšia pozornosť, a to azda preto, že sa jeho význam považuje za jasný. Nanajvýš sa povie, že ide o jeden z možných spôsobov zániku funkcie, čo je nepochybne pravda. Ak sa pokúsime tento pojem vymedziť štýlom poučky, mohla by znieť takto:
Odvolanie z funkcie je mocenský úkon oprávneného orgánu verejnej moci smerujúci voči inému orgánu alebo predstaviteľovi verejnej moci, ktorý má za následok zánik funkcie tohto orgánu alebo predstaviteľa bez ohľadu na jeho vôľu.
Toto minimum znakov platí pri každom prípade odvolania.
Ďalšie znaky sa už nedajú automaticky vztiahnuť na všetky prípady odvolávania, resp. sa v nejakej miere môžu líšiť. Líšiť sa môžu technicky, lebo inak bude vyzerať proces, keď odvolanie z funkcie realizuje kolektívny orgán alebo zbor, ktorý sa na tom musí uzniesť hlasovaním (parlament, vláda, sudcovia atď.), a inak, keď o odvolaní rozhodne jeden človek (napr. prezident republiky). Podstatná odlišnosť je aj v tom, či o odvolaní môže rozhodnúť iba na základe vlastnej úvahy, resp. vyhodnotenia situácie ten, kto odvoláva, alebo môže pristúpiť k aktu odvolania až vtedy, ak predtým koná iný orgán, ktorého krok je podmienkou toho, aby ten, kto je oprávnený odvolať, odvolať mohol. Ďalším podstatným rozdielom je, či na odvolanie musia byť splnené konkrétne právom ustanovené podmienky (objektívne dôvody), alebo možno konať na základe subjektívnej úvahy bez potreby bližšieho odôvodňovania. A napokon, ešte je prinajmenšom rozdiel i v tom, či po splnení všetkých prípadných podmienok ten, komu prislúcha vykonať akt odvolania, ho vykonať musí, alebo iba môže.
Pri ostatných možných spôsoboch zániku funkcie (uplynutie funkčného obdobia, vzdanie sa funkcie, strata funkcie
ex lege
, smrť) vidno výraznú súvislosť medzi odvolaním a stratou funkcie
ex lege
(vrátane možnosti
ex constitutione
, ktorú z praktických dôvodov pod tento pojem subsumujeme), teda priamo zo zákona v prípade, ak nastanú právom ustanovené skutočnosti, s ktorými príslušná právna norma spája zánik konkrétnej verejnej funkcie. Strata funkcie
ex lege
čiastočne konkuruje odvolaniu a čiastočne je s ním v protiklade. Konkuruje mu v tom, že tak pri odvolaní ako pri strate
ex lege
funkcia zaniká pred uplynutím funkčného obdobia (ak je ustanovené) a bez ohľadu na vôľu toho, kto o funkciu prichádza.
6)
Naopak, protiklad spočíva v tom, že kým pri odvolaní je vždy nevyhnutne v hre ľudský faktor, keďže je to aktívny úkon konkrétneho orgánu, pri zániku
ex lege
je ľudský element z povahy veci vylúčený, proces sa deje automaticky, iba na základe právnych noriem. Existencia týchto dvoch rozdielnych spôsobov zániku funkcie nie je náhodná.
Ak prezumujeme, že právna úprava má byť logická a konzistentná (pripúšťajúc, že nie vždy takou je), treba si položiť otázku, v akých prípadoch je rozumné, aby k zániku funkcie dochádzalo
ex lege
a kedy je namieste použiť inštitút odvolania. Azda by mohla byť zhoda na tom, že stratu funkcie
ex lege
by právna úprava mala zakotviť v takých prípadoch, keď v dôsledku určitých objektívnych skutočností, ktoré nastali u funkcionára, je v demokratickom právnom štáte nežiaduce (prípadne aj nemysliteľné či objektívne nemožné), aby verejnú funkciu naďalej zastával.
7)
Všeobecnejšie povedané, väčšina skutočností, s ktorými by právna úprava logicky mala spájať stratu funkcie
ex lege
, zodpovedá situácii, keď verejný funkcionár prestane spĺňať niektorú z formálnych podmienok, ktoré musel spĺňať na to, aby svoju funkciu vôbec mohol nadobudnúť. V takýchto prípadoch je úplne racionálne použiť v právnej úprave ako technický spôsob zániku funkcie jej automatickú stratu zo zákona, nie odvolanie. Dôvody sú prinajmenšom dva. Po prvé, aj keby ten, komu prislúcha funkcionára odvolať, konal rýchlo, k zániku funkcie odvolaním nemôže nikdy dôjsť tak rýchlo, ako k jej automatickej strate
ex lege
. To znamená, že človek právoplatne odsúdený či obmedzený v spôsobilosti na právne úkony alebo nespĺňajúci inú objektívnu podmienku na výkon funkcie, bude túto funkciu ešte nejaký čas vykonávať. Prípadným účelovým odďaľovaním prevzatia rozhodnutia o svojom odvolaní by mohol čas trvania svojej funkcie predĺžiť aj o niekoľko týždňov. Po druhé, môže sa stať i to, že ten, komu prislúcha funkcionára odvolať, nebude z objektívnych dôvodov môcť alebo, v horšom prípade, zo subjektívnych dôvodov chcieť pristúpiť k odvolaniu tak promptne, ako by mal. To by opäť znamenalo, že sa bude predlžovať pôsobenie vo funkcii človeku, o ktorom je zrejmé, že v nej už nemá byť. Proti uvedeným súvislostiam a argumentom sa sotva dá namietať.
Napriek tomu je predstaviteľné aj to, že právna úprava namiesto straty funkcie
ex lege
bude už opísané objektívne dôvody formulovať ako dôvody na odvolanie z funkcie.
8)
Neubránime sa poznámke, že takáto právna úprava je nekonzistentná. V takom prípade má normotvorca ešte dve možnosti: buď bude odvolanie z funkcie pre také prípady formulované ako obligatórny úkon, alebo ho bude formulovať ako úkon fakultatívny.
Ako príklad situácie z oblasti súdnej moci, keď je odvolanie z funkcie obligatórnym dôsledkom objektívnych skutočností, môže slúžiť čl. 147 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len "Ústava"), ktorý ustanovuje päť alternatívnych dôvodov, na základe ktorých "
prezident Slovenskej republiky sudcu bezodkladne odvolá
"
9)
. S ohľadom na už uvedené súvislosti by bolo logickejšie a konzistentnejšie spájať s nástupom každého z týchto dôvodov automatickú stratu funkcie sudcu.
10)
Príklad situácie, keď je aj po naplnení dôvodov odvolanie z funkcie, naopak, fakultatívne, ponúka čl. 147 ods. 2 Ústavy: "
Prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky môže sudcu odvolať, ak mu zdravotný stav dlhodobo nedovoľuje, najmenej počas jedného roka, riadne vykonávať sudcovské povinnosti.
" Toto stručné ustanovenie môže na prvý pohľad pôsobiť dojmom, že zakotvuje veľmi objektívny a jasne uchopiteľný dôvod odvolania sudcu z funkcie. V skutočnosti je toto ustanovenie veľmi vágne a mohlo by byť predmetom samostatného rozboru. Vec totiž väčšinou nebýva tak priezračne jednoduchá, že sudca je súvisle práceneschopný dlhšie ako jeden rok a za celý ten čas vôbec nevykonáva funkciu - vtedy by nepochybne bola hypotéza tejto právnej normy naplnená. V reálnom živote však môže byť vecou nie ľahkého výkladu, kedy zdravotný stav sudcovi dlhodobo nedovoľuje
riadne
vykonávať sudcovské povinnosti. Pri takto formulovaných dôvodoch by ani nebolo prakticky jednoduché zaviesť stratu funkcie
ex lege
, keďže by to prinášalo veľkú právnu neistotu. Preto je tu silno prítomný prvok subjektívnej úvahy, ktorá je dvojstupňová: v prvom kroku vec vyhodnotí Súdna rada a len ak tá dospeje k názoru, že dôvod na odvolanie sudcu je daný, dostáva sa k slovu prezident, ktorý tiež musí uplatniť úvahu a sudcu buď odvolať alebo neodvolať. Pokiaľ je nám však známe, k zániku funkcie sudcu týmto postupom prakticky ani nedochádza.
Uvedieme ešte iný príklad fakultatívneho odvolania z funkcie po naplnení objektívnych dôvodov a vopred avizujeme, že v tomto prípade je ústavná úprava, zdržanlivo povedané, značne nelogická a nekonzistentná. Ide o odvolanie člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, upravené v čl. 3 ods. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.o rozpočtovej zodpovednosti: "
Člena rady možno odvolať z funkcie len vtedy, ak bol člen rady právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony alebo ak člen rady nie je schopný šesť mesiacov vykonávať svoju funkciu.
" Nielenže k zániku funkcie tu nedochádza
ex lege
(čo by bolo logické prinajmenšom pri právoplatnom odsúdení za úmyselný trestný čin a pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony), ale odvolanie z funkcie je koncipované ako fakultatívne. Táto právna úprava teda teoreticky pripúšťa, aby funkciu člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,
ad absurdum
, dlhodobo vykonával človek s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony alebo právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, teda človek, ktorý už nespĺňa podmienky na to, aby bol do tejto funkcie vôbec ustanovený.
11)
Nebolo by účelné rozoberať odvolanie z funkcie pri všetkých verejných funkciách, ktoré na Slovensku existujú. Predsa však pri rozmýšľaní nad povahou a fungovaním odvolania považujeme za užitočné sa pozrieť na niektoré konkrétnosti v našej Ústave vo vzťahu k moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej. Z povahy veci šírkou a hĺbkou rozboru nemôžeme v tejto časti ašpirovať na úplnosť.
V rámci moci zákonodarnej sa otázka odvolania otvára vo vzťahu k funkcionárom Národnej rady SR ("Národná rada"). Nejde o poslaneckú funkciu, keďže pri nej odvolanie neprichádza do úvahy vôbec a za žiadnych okolností, ale o funkcie, ktoré môže nad rámec tej poslaneckej zastávať poslanec a na ktorých výkon je zastávanie poslaneckej funkcie podmienkou. Funkcionármi Národnej rady sú jej predseda a podpredsedovia, ďalej predsedovia a podpredsedovia jej výborov. Podľa čl. 89 ods. 1 a čl. 90 ods. 1 Ústavy, predsedu a podpredsedov Národnej rady volí a odvoláva v tajnom hlasovaní Národná rada. V týchto ustanoveniach je zároveň výslovne formulované, že predseda a podpredsedovia sú zodpovední Národnej rade. Dôvody ich odvolania nie sú špecifikované nikde v Ústave ani v rokovacom poriadku Národnej rady, a teda z celej konštrukcie právnej úpravy je zrejmé, že sú odvolateľní kedykoľvek bez potreby uvádzania právne relevantných objektívnych dôvodov, ich zodpovednosť parlamentu je jasne politická. Podobne je to s predsedami výborov, ktorých tiež volí a odvoláva parlament, hoci právna úprava nehovorí nič o ich zodpovednosti. V tomto prípade je zaujímavosťou, že Ústava (čl. 92 ods. 1) výslovne dáva Národnej rade len oprávnenie voliť predsedov výborov, o ich odvolávaní mlčí. Zákon č. 350/1996 Z. z. (ďalej len "rokovací poriadok") však v § 2 ods. 3 písm. b)explicitne uvádza, že parlament "
zriaďuje výbory, osobitné kontrolné výbory a komisie národnej rady, určuje ich počty a volí a odvoláva ich predsedov a členov
". Absencia akýchkoľvek dôvodov opäť ponecháva Národnej rade celkom voľnú ruku, čo potvrdzuje aj aplikačná prax. Podobne je to s podpredsedami výborov, len s tým rozdielom, že ich osud nemá v rukách plénum Národnej rady, ale výbory samotné.
Podstatné doplnenie, ktoré je nutné urobiť vo vzťahu k funkcionárom Národnej rady, vyplýva z poukazu na § 11 ods. 1 rokovacieho poriadku: "
Počas neuplatňovania mandátu poslanca zaniká jeho funkcia predsedu národnej rady, podpredsedu národnej rady, predsedu, podpredsedu alebo člena výboru, predsedu alebo člena osobitného kontrolného výboru, predsedu alebo člena komisie, do ktorých bol zvolený, a to dňom vymenovania za člena vlády alebo vymenovania podľa osobitného predpisu.
" Právna úprava teda, okrem odvolania funkcionárov Národnej rady, upravuje aj zánik ich funkcií
ex lege
, ktorý nastáva nielen zánikom poslaneckého mandátu (toto je natoľko jasné, že to ani nie je špecificky nikde upravené), ale tiež neuplatňovaním poslaneckého mandátu. Ak začne mandát poslanca spočívať, všetky jeho funkcie a členstvá v orgánoch parlamentu automaticky zanikajú, bez možnosti úvahy kohokoľvek, či alebo kedy sa tak stane.
Vo vzťahu k zákonodarnému orgánu teda možno uzavrieť, že pri funkcionároch, u ktorých je odvolanie z funkcie prípustné, je jeho vykonanie vždy ponechané na úvahu Národnej rady alebo jej výboru. Ak k nemu pristúpi, je to vždy prejavom názoru, že daný funkcionár nemá ďalej svoju funkciu zastávať - je to teda vo svojej podstate sankcia, v tomto prípade so silným politickým rozmerom. V protiklade k odvolaniu stojí zánik funkcie parlamentného funkcionára
ex lege
, ku ktorému dochádza buď predčasným zánikom jeho poslaneckého mandátu, alebo jeho neuplatňovaním. V tomto prípade sankčný rozmer zániku funkcie absentuje, v popredí je jasná potreba zabezpečenia efektívneho výkonu funkcie funkcionárom - poslancom Národnej rady, pričom ani parlament samotný nemôže vlastnou úvahou na tom nič zmeniť.
V rámci výkonnej moci VI. hlava Ústavy upravuje prezidenta republiky a vládu. Zánik funkcie odvolaním prichádza do úvahy pri prezidentovi (pozri ďalej) aj pri vláde, taktiež i pri jednotlivých členoch vlády osobitne. Okrem nich tu je ešte zánik funkcie prezidenta podľa čl. 105 ods. 2 Ústavyz dôvodu jeho neschopnosti vykonávať ju dlhšie ako šesť mesiacov. Tento spôsob, ktorý nemá povahu sankcie, sa ponáša na zánik funkcie
ex lege
. Striktne ním však nie je, keďže k zániku funkcie nedochádza bez ďalšieho po naplnení určitých skutočností, ale dňom vyhlásenia Ústavného súdu, že funkcia sa uvoľnila. Z konštrukcie tejto ústavnej úpravy je však zrejmé, že nie je vedená snahou dať Ústavnému súdu možnosť úvahy, ale snahou zabezpečiť právnu istotu v procese zániku prezidentskej funkcie. Ústavný súd má nepochybne povinnosť takéto vyhlásenie urobiť, má však za úlohu zodpovedne predtým posúdiť, že šesť mesiacov bolo naozaj naplnených.
Čo sa týka odvolania vlády ako celku, k tomu dochádza výlučne z dôvodu nedostatku dôvery Národnej rady.
De iure
však koná prezident, ktorý vládu v tomto prípade odvoláva. K odvolaniu jednotlivého člena vlády môže dôjsť buď po vyslovení nedôvery Národnou radou, alebo na návrh predsedu vlády. Obe možnosti sú realizáciou politickej zodpovednosti, bez nutnosti formálneho preukazovania objektívnych dôvodov.
Odvolanie vlády aj člena vlády má teda vždy povahu sankcie. Pokiaľ ide o možnosť úvahy, táto je tu prítomná, no prejavuje sa, takpovediac, krok pred odvolaním: je vecou uváženia Národnej rady, či dôveru vláde alebo jej členovi odníme a je vecou uváženia predsedu vlády, či prezidentovi návrh na odvolanie člena vlády podá. Ústavná úprava v spojení s judikatúrou Ústavného súdu nenecháva pochybnosť o tom, že prezident je povinný vládu alebo jej člena odvolať kvôli nedostatku dôvery Národnej rady. Pokiaľ ide o jeho povinnosť vo vzťahu k návrhom predsedu vlády, tu je vec zložitejšia. No ak sa aj nedá kategoricky povedať, že prezident je vždy povinný
vymenovať
ministra na návrh predsedu vlády, len ťažko by sa dnes dal ustáť záver, že ho nemusí na jeho návrh ani odvolať.
12)
Špecifickosť postavenia vlády sa prejavuje aj v tom, že ústavná úprava ani pri vláde ani pri jej jednotlivých členoch - veľmi logicky a správne - nepozná zánik funkcie
ex lege
. Vždy sa vyžaduje úkon prezidenta, ktorý pri individuálnom zániku funkcie člena vlády musí buď hneď vymenovať nového na jeho miesto, alebo musí iného člena poveriť dočasným výkonom jeho agendy. Pri konci celej vlády ju aj po odvolaní musí poveriť výkonom funkcie až do vymenovania novej, ak novú nemôže vymenovať hneď. Vďaka tomu je zabezpečená potrebná nepretržitá kontinuita vládnej moci.
V rámci klasického trojdelenia štátnej moci je tu ešte otázka odvolávania z funkcie v oblasti súdnej moci (mimo Súdnej rady). O odvolávaní sudcov všeobecných súdov už bola reč, dopĺňame teda len to, že okrem odvolania sudcu pozná ústavná úprava aj zánik funkcie
ex lege
, a to z dôvodu dovŕšenia veku 67 rokov (čl. 146 ods. 2 Ústavy v znení podľa ústavného zákona č. 422/2020 Z. z.). Ostáva teda pozrieť sa na odvolanie sudcov Ústavného súdu, a tiež predsedov a podpredsedov Ústavného súdu, Najvyššieho súdu a Najvyššieho správneho súdu.
Odvolanie ústavného sudcu z funkcie prichádza do úvahy zo štyroch alternatívne formulovaných dôvodov, ustanovených taxatívne v čl. 138 ods. 2 Ústavy. Prvé dva dôvody (právoplatné odsúdenie v trestnom konaní a odsúdenie v disciplinárnom konaní za čin nezlučiteľný s výkonom funkcie ústavného sudcu) majú jasný sankčný rozmer; odvolanie je teda v týchto prípadoch vyvodením dôsledkov za konanie ústavného sudcu, ktorým sa stal nehodným tejto funkcie. Z uvedeného môžeme vyvodiť, že prezident v týchto prípadoch musí konať a ústavného sudcu bezodkladne odvolať, hoci ústavná formulácia nie je na prvý pohľad takto prísna. Druhé dva dôvody (neschopnosť vykonávať funkciu dlhšie ako rok a strata voliteľnosti do Národnej rady) sú inej povahy, no i tu je zrejmé, že ak sudca objektívne alebo subjektívne stratil predpoklady na výkon funkcie, je dôvod, aby táto funkcia zanikla a ťažko hľadať priestor pre úvahu prezidenta, či k odvolaniu pristúpi alebo nie. Podobne ako pri sudcoch všeobecných súdov, aj pri ústavných sudcoch by bolo logickejšie a konzistentnejšie, keby z dôvodov formulovaných v čl. 138 ods. 2ich funkcia zanikala
ex lege
, nie odvolaním. Podobne ako pri sudcoch všeobecných súdov, i pri sudcoch Ústavného súdu Ústava pozná zánik funkcie
ex lege
, a to z dôvodu dovŕšenia veku 72 rokov (čl. 138 ods. 3).
Pokiaľ ide o odvolanie predsedu a podpredsedu Ústavného súdu, o tejto otázke už prebehla polemika, ktorá našla svoj odraz i vo vedeckej diskusii.
13)
Aplikačná prax túto otázku zatiaľ nikdy nenastolila, avšak určité verejné špekulácie viedli pred desaťročím k tomu, že k veci sa vyjadrila aj Benátska komisia vo svojom stanovisku č. 722/2014.
14)
V súčasnosti platný zákon o Ústavnom súde (§ 27 a § 28) upravuje teoreticky aj možnosť odvolať predsedu a podpredsedu Ústavného súdu z funkcie bez toho, aby boli súčasne odvolaní z funkcie ústavného sudcu. Môže sa tak stať v disciplinárnom konaní, z ktorého by vzišiel návrh pléna Ústavného súdu smerom k prezidentovi na odvolanie predsedu, resp. podpredsedu z tejto funkcie. Zaujímavosťou je, že zákonné ustanovenia neformulujú nijakú špecifickú zodpovednosť predsedu, resp. podpredsedu Ústavného súdu z titulu funkcie, ale ju nechávajú upravenú všeobecne v rámci zodpovednosti ústavného sudcu.
15)
Hypoteticky teda právna úprava pripúšťa, že predseda a podpredseda môžu byť odsúdení v disciplinárnom konaní za čin, ktorý plénum vyhodnotí ako dôvod na stratu riadiacej funkcie, no zároveň ho nevyhodnotí ako nezlučiteľný s funkciou sudcu Ústavného súdu. V tom prípade by prezident mohol (skôr musel) predsedu, resp. podpredsedu odvolať z tejto funkcie a vymenovať do nej iného sudcu Ústavného súdu.
Nebudeme teraz rozvíjať úvahy nad tým, nakoľko je v reálnom živote pravdepodobné, že sa predseda alebo podpredseda Ústavného súdu dopustí činu, ktorý bude predmetom disciplinárneho konania, plénum ho vyhodnotí za natoľko závažný, že nebude postačovať napomenutie, bude navrhovať odvolanie z riadiacej funkcie, no súčasne nebude takýto čin prekážkou ďalšieho výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu (právna úprava dokonca nevylučuje, aby bol takto odvolaný predseda či podpredseda neskôr v budúcnosti opäť do tejto funkcie vymenovaný). Zostaňme pritom, že formálne právna úprava odvolanie z riadiacej funkcie pripúšťa, pričom je to otázka sankcie, úvaha prislúcha plénu Ústavného súdu, ktorého návrhu by prezident len ťažko mohol nevyhovieť, ak sa nemá poprieť logika celej tejto zákonnej konštrukcie. Striktne vzaté, zavedenie tohto zákonného mechanizmu však nutne celkom neuzatvára otázku (ne)odvolateľnosti vedenia Ústavného súdu na ústavnej úrovni, v zmysle polemiky, ktorá tu svojho času prebehla.
Napokon ešte ostáva otázka odvolania predsedu a podpredsedu dvoch najvyšších súdov, ktoré v republike máme. Ústava ich vymenovanie a odvolanie zakotvuje zbytočne roztrúseným spôsobom na viacerých miestach. V čl. 102 ods. 1 písm. t)uvádza, že prezident ich "
vymenúva a odvoláva
"; čl. 141a ods. 6 písm. e)uvádza, že Súdnej rade prislúcha "
predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy na vymenovanie predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a návrhy na ich odvolanie
". Napokon, podstatným je ešte čl. 145 ods. 3 Ústavy, kde sa uvádza: "
Pred uplynutím funkčného obdobia môže prezident Slovenskej republiky odvolať predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky z dôvodov ustanovených v čl. 147.
" Podľa posledného citovaného ustanovenia teda dôvodom na odvolanie vedenia najvyšších súdov sú tie isté skutočnosti, ktoré zakladajú dôvod na odvolanie z funkcie sudcu všeobecne.
Ak začneme od konca, nutné je povedať, že úprava čl. 145 ods. 3 veta posledná Ústavy je značne nelogická. Jednak v nej použitá formulácia
môže odvolať
naznačuje, že prezident by funkcionárov najvyšších súdov nemusel z riadiacej funkcie odvolať vlastne ani vtedy, keby nastali dôvody na ich obligatórne odvolanie z funkcie sudcu (!). No najmä, ak predpokladom na zastávanie funkcie predsedu či podpredsedu najvyšších súdov je zastávanie funkcie sudcu (o čom nie je pochybnosť), vzniká otázka, aký zmysel má odvolávať funkcionára, ktorému riadiaca funkcia na najvyššom súde zanikla (nevyhnutne) odvolaním z funkcie sudcu.
Okrem toho, je na zamyslenie otázka, či a prípadne v akých ďalších prípadoch možno odvolať funkcionárov najvyšších súdov tak, aby im funkcia sudcu nezanikla. Z citovaného čl. 141a ods. 6 písm. e) Ústavy je totiž jasné, že Súdnej rade prináleží predkladať prezidentovi aj návrhy na odvolanie, nielen vymenovanie týchto funkcionárov. Táto právomoc Súdnej rady by zostala bez obsahu, ak by sme ju zúžili len na tie situácie, ktoré plynú z odkazu čl. 145 ods. 3 na čl. 147 Ústavy. Pri dôvodoch odvolania formulovaných čl. 147 Ústavy totiž vo väčšine ani nie je potrebný návrh Súdnej rady, ktorý prichádza do úvahy len keby išlo o odvolanie kvôli neschopnosti vykonávať funkciu dlhšie ako rok. Z jazykového znenia ústavnej úpravy a s prihliadnutím na jej účel potom vyplýva, že Súdna rada môže prezidentovi navrhnúť odvolanie funkcionára niektorého z najvyšších súdov aj v inej situácii než vtedy, ak nemôže funkciu dlhodobo vykonávať. Keďže však ústavná úprava o dôvodoch mlčí, dá sa formulovať úvaha, že dôvodmi na odvolanie z funkcie by mohli byť podobné skutočnosti, aké by mohli zakladať dôvod na nevymenovanie do funkcie.
16)
V prvom kroku by vyhodnotenie týchto dôvodov musela vykonať Súdna rada a keby sa uzniesla, že sú dané, následne by sa k slovu dostal prezident, ktorý by funkcionára odvolal alebo neodvolal, podľa toho, ako by vec sám vyhodnotil. Takýto koncept by bol v súlade aj so stanoviskom Benátskej komisie k odvolávaniu predsedu Ústavného súdu, ktoré by sa dalo na funkcionárov najvyšších súdov vztiahnuť primerane.
2 Praktický význam a dosahy zavedenia objektívnych dôvodov odvolania člena Súdnej rady
V nadväznosti na uvedené súvislosti vo vzťahu k iným ústavným funkciám prejdime teraz k otázkam súvisiacim so Súdnou radou. Najskôr sa hodí pripomenúť postreh L. Mészárosa: "
Štruktúra voliteľov členov súdnej rady nie je náhodná, ako sa to mohlo pôvodne javiť, ale má svoj preddefinovaný zmysel.
"
17)
Čo sa zániku funkcie týka, okrem odvolania člena Súdnej rady, ktoré je explicitne formulované v Ústave (a v zákone je viac-menej iba procedurálno technicky vykonané vo vzťahu k členom voleným sudcami), právna úprava pozná aj zánik funkcie člena Súdnej rady
ex lege.
Tieto prípady upravuje § 26 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky (ďalej len "zákon o Súdnej rade"). Paleta alternatívnych dôvodov, pre ktoré členstvo
ex lege
zaniká, je pomerne pestrá, je žiaduce ich všetky pomenovať a krátko okomentovať.
  1. Preloženie na súd mimo obvodu, za ktorý bol sudcami zvolený člen Súdnej rady - sudca.18) Až do prijatia ústavného zákona č. 422/2020 Z. z. tvorilo územie Slovenska pre voľby sudcovskej časti Súdnej rady jeden volebný obvod. Spomenutým ústavným zákonom a naň nadväzujúcou zákonnou úpravou sa to zmenilo tak, že v súčasnosti existujú štyri volebné obvody. Z dôvodovej správy k ústavnému zákonu č. 422/2020 Z. z. vyplýva, že podstatou zavedenia regionálneho princípu kreácie sudcovskej časti Súdnej rady malo byť "zvýšenie jej legitimity cez zvýšenie jej reprezentatívnosti". Nechajme bokom debatu, nakoľko alebo či vôbec sa deklarovaný zámer podarilo naplniť. Podstatné je, že ak už sa normotvorca rozhodol, že sudcami ustanovovaní členovia Súdnej rady majú byť volení v konkrétnych obvodoch, je logické a dáva zmysel, aby funkcia takto zvoleného člena Súdnej rady bez ďalšieho zanikla v prípade, ak začne ako sudca pôsobiť v inom obvode, než za ktorý bol zvolený. Keby to tak nebolo, potom by sa v dôsledku prekladania sudcov mohlo stať, že niektoré volebné obvody by boli v Súdnej rade "nad reprezentované" na úkor iných.
  2. Zánik funkcie sudcu, ak ide o člena Súdnej rady zvoleného sudcami. Tento dôvod zániku funkcie nepotrebuje rozsiahly komentár. Ak je Ústavou jasne stanovené, že sudcovia si členov Súdnej rady volia výlučne spomedzi seba, potom strata sudcovskej funkcie z akéhokoľvek dôvodu musí automaticky zakladať okamžitú stratu funkcie člena Súdnej rady, bez toho, aby sa tu mala dôvod uplatňovať akákoľvek úvaha.
  3. Prerušenie výkonu funkcie sudcu, ak bol zvolený sudcami (s výnimkou prerušenia z dôvodu nástupu do funkcie predsedu alebo podpredsedu Súdnej rady). Tu by zákonodarca nemusel byť taký striktný, ako pri zániku funkcie sudcu, predsa sa však rozhodol, že aj prerušenie výkonu funkcie sudcu stačí na to, aby mu zanikla ex lege funkcia v Súdnej rade. Racionálne argumenty naporúdzi sú - ak má byť člen Súdnej rady sudcom, tak by mal byť plnohodnotným sudcom, nie napríklad starobným dôchodcom, ktorému sa už vykonávať súdnictvo nechce, ale funkciu sudcu si ešte pre každý prípad ponechá a preruší, prípadne človekom, ktorý sa venuje iným aktivitám ako funkcii sudcu. Zákon je v tomto striktný - prerušením funkcie sudcu členstvo v Súdnej rade zaniká.
  4. Neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti funkcie člena Súdnej rady. Podľa § 3 ods. 5 zákona o Súdnej radeje funkcia člena rady nezlučiteľná s funkciou predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu, prokurátora, príslušníka policajného zboru a príslušníka Slovenskej informačnej služby. Ak člen Súdnej rady neodstráni dôvody nezlučiteľnosti do 30 dní od ich vzniku, uplynutím tejto lehoty mu členstvo v rade zaniká ex lege. Tento spôsob zániku členstva je sankciou za nesplnenie povinnosti člena, vyplývajúcej zo zákona, a opäť je celkom namieste, že trvanie funkcie v Súdnej rade nie je v takom prípade ponechané nikomu na úvahu.
  5. Strata bezúhonnosti. Podľa § 3 ods. 4 zákona o Súdnej radeje bezúhonnosť vymedzená negatívne a to tak, že za bezúhonnú sa nepovažuje osoba, ktorá bola kedykoľvek v minulosti odsúdená za úmyselný trestný čin, hoci by už aj bol zahladený. Ak prezumujeme, že členom Súdnej rady sa nestane človek, ktorý podmienku bezúhonnosti nespĺňa v čase svojho nástupu do funkcie, potom sa inými slovami dá povedať, že funkcia člena Súdnej rady ex lege zaniká právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin. Tu hneď "udrie do očí" určitá medzera právnej úpravy, keďže v súvislosti s právoplatným odsúdením by funkcia člena Súdnej rady mala zaniknúť ešte prinajmenšom vtedy, ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody (za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti). Inak však logicky platí, že strata bezúhonnosti má mať bez ďalšieho za následok stratu funkcie a ani tu nie je namieste ponechať priestor na úvahu o odvolaní z funkcie.
  6. Vymenovanie do funkcie sudcu, ak ide o člena Súdnej rady ustanoveného parlamentom, prezidentom alebo vládou. Tento dôvod logicky vyplýva z dnes už aj Ústavou explicitne formulovanej požiadavky (čl. 141 a ods. 3), podľa ktorej zákonodarná a výkonná mocne smú do Súdnej rady ustanoviť sudcu. Polemika o tom, či je to správny prístup, nie je predmetom tohto článku, no faktom je, že ak je takáto požiadavka formulovaná v Ústave, potom strata členstva
    ex lege
    u člena, ktorý sa počas svojho pôsobenia v Súdnej rade stal sudcom, je namieste.
Pre úplnosť ešte treba spomenúť jeden možný spôsob zániku funkcie člena Súdnej rady, ktorý nie je ani odvolaním ani stratou funkcie
ex lege
. Funkcia by mohla zaniknúť aj postupom podľa čl. 9 ods. 8 v spojení s čl. 10 ods. 1 a ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov. Išlo by o špecifickú sankciu pre prípad, že by si člen Súdnej rady nesplnil povinnosť stanovenú citovaným ústavným zákonom. Postup by bol dvojstupňový: v prvom kroku by rozhodoval parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorého rozhodnutie by v druhom kroku musela potvrdiť trojpätinová väčšina všetkých poslancov Národnej rady, čím by verejného funkcionára, v tomto prípade člena Súdnej rady, zbavila funkcie. V súvislosti s týmto postupom by bolo možné nastoliť a rozoberať viacero jeho aspektov, nielen právnych, ale aj politických, na účely tohto článku však nie je na to priestor.
19)
Dovolíme si teda zhrnúť, že všetky dôvody, s ktorými zákonná úprava spája automatický zánik členstva v Súdnej rade, dávajú racionálny zmysel. Naopak, nevidieť zmysel toho, keby sa niektoré z nich formulovali ako dôvody, z ktorých by člen Súdnej rady len mohol (a nemusel) byť odvolaný tým, kto ho ustanovil. Rovnako by nebolo v ničom prínosné (naopak, skôr problematické) formulovať ich ako dôvody obligatórneho odvolania, hoci technicky by jedna i druhá legislatívna zmena bola možná.
A tu vyvstáva zásadná otázka: Ako by mohli či mali vyzerať objektívne dôvody, na ktorých základe by právna úprava (nad rámec dôvodov, z ktorých funkcia zaniká
ex lege
) umožnila odvolať člena Súdnej rady? Po týchto dôvodoch volal Ústavný súd v uznesení PLz. ÚS 2/2018 a volala po nich i časť právnej vedy vrátane T. Ľalíka. Pri ich hľadaní treba, podľa nás, vychádzať z toho, že musí ísť o také dôvody, pri ktorých je zmysluplné dať menujúcemu subjektu úvahu, či člena Súdnej rady odvolá alebo ponechá vo funkcii. Nemá teda ísť o dôvody, po naplnení ktorých je jasné, že ďalšie pôsobenie člena Súdnej rady vo funkcii je nenáležité či dokonca nemožné.
20)
Ak si odmyslíme také objektívne dôvody, ktoré by v skutočnosti boli skôr kuriózne, silené a v istom zmysle až úsmevné (napr. že člen Súdnej rady bol opakovane sankcionovaný za dopravný priestupok alebo niečo podobné), neostáva veľa možností, aké dôvody zaviesť. Javí sa, že pri ich hľadaní sa dá ísť buď cestou, ktorá bude odvolanie opierať o objektívnu neschopnosť člena Súdnej rady vykonávať funkciu, alebo cestou ktorá umožní odvolanie z dôvodov súvisiacich s osobnostnou integritou člena. Nad oboma cestami sa teraz zamyslíme.
Nad rámec dôvodov zániku funkcie
ex lege
sa dá uvažovať o tom, že člena Súdnej rady by bolo možné odvolať, ak prestane byť schopný vykonávať funkciu a táto neschopnosť bude trvať po istý čas. Príslušná právna úprava by mohla vyzerať takto:
Člena Súdnej rady možno odvolať, ak mu zdravotné dôvody znemožňujú riadne vykonávať funkciu po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov.
Alternatívne sa dá uvažovať o právnej úprave, ktorá nebude viazaná iba na zdravotné dôvody, ale bude opretá len o neschopnosť vykonávať funkciu, resp. o fakt jej nevykonávania, bez ohľadu na dôvody, napríklad:
Člena Súdnej rady možno odvolať, ak nevykonáva riadne funkciu po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov.
Prípadne ešte:
...ak sa nezúčastnil zasadnutia Súdnej rady po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov.
Na prvý pohľad je jasné, že takto alebo obdobne formulovaná právna úprava by mohla spôsobovať značné interpretačné a aplikačné ťažkosti. Čo je alebo nie je
riadny
výkon funkcie, nemusí byť ľahké ustáliť. Ak ťažko chorý člen príde s vypätím všetkých síl na zasadnutie Súdnej rady raz za šesť mesiacov, iste to nie je riadny výkon funkcie, no hypotéza o nepretržitej šesťmesačnej absencii sa nenaplní. Navyše, ak táto neschopnosť bude formulovaná len ako možný, nie nutný dôvod odvolania, môže sa stať i to, že napriek reálne trvajúcej neschopnosti člena Súdnej rady vykonávať funkciu ho ten, kto ho do rady ustanovil, jednoducho neodvolá. Tým chceme povedať, že ak aj objektívna neschopnosť (či dokonca neochota) člena Súdnej rady vykonávať funkciu je sama osebe legitímnym dôvodom na zamyslenie sa, či má funkcia ďalej trvať, nie je jednoduché skoncipovať právnu úpravu spôsobom, ktorý bude dosť exaktný na to, aby plnila svoj účel, a zároveň dosť dôsledný na to, aby sa nedala obchádzať. Ak však optimisticky pripustíme, že by sa taká právna úprava dala sformulovať, potom sa racionálne zdá správnejšie zaradiť ju do kategórie "zánik funkcie
ex lege
", nie do kategórie "odvolanie z funkcie". Ak totiž verejný funkcionár nevykonáva funkciu po určitý kritický čas, v záujme riadneho chodu orgánu je lepšie, ak mu funkcia bez ďalšieho zanikne, čím sa otvorí cesta jeho nahradeniu niekým, kto funkciu bude vykonávať riadne. Tu preto priestor pre vytvorenie dôvodu odvolania nenachádzame.
Druhá možnosť, kde by sa dal tento priestor hľadať, je sankcionovanie morálnych prešľapov, resp. osobnostnej integrity člena Súdnej rady. Táto otázka si pýta viacero zamyslení.
Ako prvé treba uviesť, že Ústava ani zákon explicitne neformulujú osobnostnú integritu, resp. obdobné kritérium ako predpoklad na výkon funkcie člena Súdnej rady (bezúhonnosť, o ktorej bola už reč, nemožno považovať za synonymum osobnostnej integrity). Otvára sa teda priestor pre striktne formalistické a "textu alistické" chápanie právnej úpravy, založené na prístupe, podľa ktorého ak nejaká podmienka nie je výslovne napísaná v právnej úprave, jej existenciu nemožno z nej vyvodzovať.
21)
Napriek tomu si myslíme, že by malo byť samozrejmosťou, aby do ústavných orgánov (osobitne ak pôsobia v oblasti súdnej moci) boli ustanovovaní len takí ľudia, u ktorých kategória "morálne vlastnosti" nepredstavuje iba prázdnu frázu. V prostredí vyspelej právnej a politickej kultúry by to malo byť niečo, čo funguje aj bez toho, aby to bolo napísané, resp. ak je nutné to písať do právnej úpravy, nesvedčí to o vyspelosti prostredia. Na druhej strane, práve v oblasti kreácie Súdnej rady, hoci nie v súvislosti s odvolávaním jej členov, sa už v minulosti ukázalo, že veci nefungujú prirodzene, ak "
ústavný text neobsahoval to, čo predpokladal, že nemusí obsahovať vzhľadom na dosiahnutý stupeň demokracie a politickej kultúry na Slovensku
".
22)
Nemožno prehliadať, že každý zo subjektov kreujúcich Súdnu radu kreuje ju samostatne, bez súčinnosti s inými orgánmi verejnej moci. Tým pádom nie je priestor pre konštrukciu, aká existuje pri menovaní generálneho prokurátora či ústavných sudcov, a síce, že jedna zložka moci má brzdiť nenáležité návrhy inej zložky v snahe zabezpečiť čo najvyššiu (osobnostnú) kvalitu obsadzovaného orgánu, resp. jeho uchránenie pred "politickou uzurpáciou". Dá sa teda povedať, že Súdnu radu každá zložka moci kreuje na svoj obraz. Zbor sudcov sa nemôže obmeniť veľmi prudko, no pri politických orgánoch sa zo dňa na deň môže stať, že v dôsledku volieb príde prezident, parlament či vláda s úplne iným hodnotovým nastavením. Tým pádom môže mať aj celkom inú mienku o osobnostnej integrite člena Súdnej rady, ustanoveného predchodcami.
Keby aj zákon formuloval morálne vlastnosti ako predpoklad na vymenovanie do funkcie člena Súdnej rady alebo ich nedostatok ako dôvod na jeho odvolanie, ťažko si predstaviť, ako by bolo možné to urobiť tak, aby to nebol len dôvod naoko, na ktorý sa dá odvolať vždy. Takým by bola napríklad úprava umožňujúca člena Súdnej rady odvolať
v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie
23)
. Takýto alebo obdobný dôvod odvolania, ktorého naplnenie by prináležalo posúdiť výlučne subjektu, ktorý člena do Súdnej rady ustanovil, nás
de facto
nevzďaľuje od právnej úpravy umožňujúcej člena Súdnej rady odvolať
kedykoľvek
. Potom zákonite prichádza otázka, načo vôbec formulovať dôvod odvolania, ktorý vzbudzuje dojem objektívnosti, no jeho vyhodnotenie bude nevyhnutne vždy výrazne subjektívne. Ak to má byť preto, aby sa cez inštitút ústavnej sťažnosti presúvalo na Ústavný súd bremeno posudzovania morálnych vlastností členov Súdnej rady, potom v tom veľký význam nevidno.
Iná možnosť, ako dospieť k odvolateľnosti člena Súdnej rady cez morálne vlastnosti, by mohlo byť zavedenie disciplinárnej zodpovednosti, ktorej výsledkom by mohla byť aj strata funkcie. Na jednej strane, disciplinárne rozhodnutie by nepochybne bolo objektívnejším základom na odvolanie, než konštatovanie konkrétneho prezidenta, parlamentu či vlády (teoreticky aj sudcovského zboru), že správanie člena Súdnej rady vzbudzuje pochybnosť o jeho osobnostnej integrite. Na druhej strane, zaviesť disciplinárnu zodpovednosť členov Súdnej rady nie je niečo, čo sa dá urobiť jednoducho a bez hlbších systémových zmien. V prvom rade, funkcia v Súdnej rade (s výnimkou predsedu a podpredsedu) nie je pre jej členov plnohodnotným ani hlavným živobytím, ale vo svojej podstate doplnkovou aktivitou. Zavedenie disciplinárnej zodpovednosti by preto mohlo vyznievať kuriózne, nehovoriac o tom, že by to prinieslo množstvo ďalších otázok: Kto má rozhodovať o disciplinárnom previnení? Kto má byť oprávnený konanie iniciovať? Má byť prípadné disciplinárne potrestanie člena Súdnej rady - sudcu indiferentné k faktu, že je zároveň sudcom (čo je principiálne jeho "dôležitejšia" funkcia), alebo má byť základom na jeho sankcionovanie ako sudcu? Nemáme ambíciu ani priestor priniesť odpovede na všetky tieto otázky, preto iba poznamenáme, že táto cesta by nás zákonite doviedla k otázke plnej profesionalizácie Súdnej rady, teda k zásadnej systémovej zmene.
24)
Zrejme len v tom prípade by sa dala konzistentným spôsobom zaviesť právna úprava disciplinárnej zodpovednosti členov Súdnej rady.
Teraz už zanechajme úvahy, či by sa dali nájsť objektívne dôvody, ktoré by zmysluplne mohli byť ustanovené popri dôvodoch spôsobujúcich zánik členstva v Súdnej rade
ex lege
a ktoré by zakladali možnosť príslušnej zložky moci svojho nominanta odvolať. Budeme sa zamýšľať nad tým, čo by sa stalo, keby sa právomoc odvolávať zavedením nejakých dôvodov ohraničila, a teda členovia Súdnej rady by sa stali "imúnnymi" voči odvolaniu bez uvedenia dôvodov.
V prvom rade je nutné vrátiť sa k otázke dĺžky funkčného obdobia a priamo polemizovať s tvrdeniami T. Ľalíka. "
Podľa nášho názoru je nekonzistentné zo strany ústavodarcu na jednej strane stanoviť funkčné obdobie pre členov Súdnej rady a na druhej zaviesť možnosť ich odvolania bez udania dôvodov a kedykoľvek. Ak už ústavodarca chcel režim odvolávania členov pripodobniť politickej zodpovednosti vlády pred NR SR, tak nemal stanoviť dĺžku funkčného obdobia, resp. limit pre dve funkčné obdobia. Dĺžka funkčného obdobia v podstate neguje možnosť odvolania kedykoľvek, resp. ústavná garancia funkčného obdobia, ktoré presahuje funkčné obdobie orgánu, ktorý danú osobu nominuje a zároveň ústavnú možnosť osobu kedykoľvek z funkcie odvolať, sú už prima facie medzi sebou nekompatibilné. Ústavou stanovená dĺžka funkčného obdobia predstavuje garančný prvok proti svojvoľnému odvolaniu.
"
Tomáš Ľalík naznačuje, že ak už má existovať možnosť odvolania člena Súdnej rady bez udania dôvodov, nemá byť stanovené žiadne časovo ohraničené funkčné obdobie, resp. že je to vzájomne nekompatibilné. Ak však zároveň platí jeho argument, že členovia-sudcovia majú svoje obdobie fakticky garantované (naozaj nikdy nedošlo ani len k pokusu odvolať člena Súdnej rady zvoleného sudcami), potom neexistencia funkčného obdobia by znamenala, že členovia zvolení sudcami (berúc ich odvolanie za nepravdepodobné) budú v Súdnej rade sedieť v zásade až do zániku funkcie sudcu, teda pokojne niekoľko desaťročí. Už len preto má existencia 5-ročného funkčného obdobia s možnosťou zastávať ho najviac dvakrát po sebe svoj hlboký zmysel a význam. Zároveň si len ťažko možno predstaviť, že dĺžka funkčného obdobia by prípadne bola stanovená iba pre časť členov Súdnej rady (volených sudcami), nie pre všetkých. Musíme zopakovať aj to, že je stále celkom bežné, že funkcia člena Súdnej rady nominovaného niektorou z politických mocí zanikne uplynutím. Je pravda, že takýto člen má podstatne väčšiu šancu, že bude odvolaný. No zároveň keby, naopak, požíval dôveru hneď niekoľkých prezidentov, parlamentov či vlád po sebe, aj preňho platí, že môže byť v Súdnej rade najviac 10 rokov súvisle, potom musí skončiť.
Tomáš Ľalík tvrdí, že je nezlučiteľné zaviesť pevnú dĺžku funkčného obdobia spolu s možnosťou zbavenia funkcie kedykoľvek, pričom ako príklad uvádza vzťah Národnej rady a vlády. Nedá sa však do dôsledkov pripodobňovať tento vzťah so vzťahom člena Súdnej rady k tomu, kto ho ustanovil. Paralela totiž môže navodiť dojem, že funkcia vlády trvá bez obmedzení, až kým nestratí dôveru parlamentu a že to je dôvod, prečo nie je presne stanovené jej funkčné obdobie. To však nesedí - podľa čl. 117 Ústavy je vláda povinná podať demisiu vždy po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej Národnej rady. Týmto spôsobom končila vo funkcii drvivá väčšina vlád, ktoré tu od roku 1992 boli. To zároveň znamená, že hoci funkčné obdobie vlády Ústavanevyjadruje číslom, predsa ho vyjadruje dosť presne - funkčné obdobie vlády môže trvať najviac do ustanovenia nového parlamentu, plus-mínus nejaký ten týždeň.
25)
Existencia časovej zóny "plus-mínus" má svoje logické opodstatnenie dané potrebou kontinuity, kvôli ktorej každá vláda musí slúžiť nie do svojej demisie či odvolania, ale vždy až do vymenovania novej vlády. Každému je preto jasné, že funkčné obdobie vlády je štandardne štvorročné, pretože sa kryje s volebným obdobím Národnej rady. Pár dní či týždňov hore-dole na tomto základnom fakte nič nemení. Ak z rôznych dôvodov vláda skončí predčasne, tá nová taktiež veľmi presne vie, že časový rámec, ktorý má k dispozícii, potrvá najviac do najbližších parlamentných volieb. Tiež je pravda, že nie je ani v moci nového parlamentu ponechať (vyslovením dôvery, resp. nevyslovením nedôvery) vo funkcii starú vládu. Ak teda vláda nemá funkčné obdobie stanovené číselne, neznamená to, po prvé, že ho nemá aj bez toho vždy dosť presne vymedzené a, po druhé, že by sa automaticky vylučovala politická zodpovednosť s existenciou presne stanoveného funkčného obdobia.
Podobne pri funkcionároch Národnej rady, teda jej predsedovi, podpredsedoch a pri predsedoch a podpredsedoch výborov, tiež platí, že dĺžka ich funkčného obdobia nie je formálne ustanovená. No logika, ktorá za tým je, opäť nie je v tom, že by sa vylučovalo pevne stanovené funkčné obdobie s politickou zodpovednosťou spočívajúcou v možnosti byť kedykoľvek odvolaný (čo funkcionári parlamentu sú). Je v tom, že funkčné obdobie Národnej rady je štvorročné, jej funkcionár musí byť nutne poslancom a svoju funkciu si nemôže "preniesť" do nového volebného obdobia, ani ak je znovuzvolený za poslanca.
26)
Funkčné obdobie funkcionárov Národnej rady je limitované volebným obdobím parlamentu samotného, a to je dôvod, prečo nie je stanovené presnou číselne vyjadrenou dobou: táto doba by nemohla byť dlhšia ako štyri roky
27)
a stanovovať ju kratšiu by nedávalo racionálny zmysel.
Spomenúť treba ešte odvolateľnosť prezidenta republiky, ktorý má, zhodou okolností, funkčné obdobie stanovené rovnako ako členovia Súdnej rady, t. j. 5 rokov najviac dvakrát po sebe. Odvolanie prezidenta je možné ľudovým hlasovaním v režime čl. 106 Ústavy, za podmienok a s dôsledkami tam uvedenými, ktorých podrobný rozbor na tomto mieste vynechávame.
28)
Podstatné je, že prezidenta môžu odvolať len občania, na základe vlastnej úvahy, ktorej musí najskôr predchádzať úvaha Národnej rady. Potreba objektívnych dôvodov tu nie je, skôr naopak - objektívnymi dôvodmi je typický iný spôsob straty funkcie prezidenta: odsúdenie Ústavným súdom na základe obžaloby Národnej rady podľa čl. 107 Ústavy. Môžeme zároveň predpokladať, že keby sa objektívne dôvody javili byť prítomné, Národná rada by uprednostnila obžalobu prezidenta pred ľudovým hlasovaním, ktorého úspech je veľmi málo pravdepodobný a najskôr by privodil jej vlastné rozpustenie. Tak či tak, pravdou je, že prezident má pevne stanovené funkčné obdobie, a súčasne môže byť na báze politickej zodpovednosti kedykoľvek odvolaný (čo samo osebe neznamená, že je neprípustný názor o nekonzistentnosti takejto právnej úpravy). Pre prípad námietky, že toto je iné, lebo tu rozhoduje priamo ľud, poznamenávame, že toto by na veci nemalo nič meniť, keďže ľud v tomto prípade nevystupuje ako originálny ústavodarca, ale ako moc konajúca v medziach mechanizmu upraveného Ústavou, a súčasne platí, že ľud nemá v rukách iniciovanie procesu, ktoré závisí výlučne od parlamentu.
Ďalej T. Ľalík uvádza, že "
ústavou fixované funkčné obdobie člena Súdnej rady je diskriminačné voči tým členom, ktorí sú menovaní vládou a volení parlamentom, pretože volebné obdobie je maximálne 4 roky. Ak sa mení parlamentná väčšina a vládna koalícia každé 4 roky (čo je pravidlo), k naplneniu 5-ročného funkčného obdobia členov nominovaných vládou a parlamentom prísť nemôže. Na druhej strane zástupcovia prezidenta majú 5-ročné funkčné obdobie zachované za predpokladu trvania dôvery toho istého prezidenta, resp. ak sa nevzdajú členstva v prípade ich menovania do funkcie na začiatku funkčného obdobia prezidenta. A nakoniec je skupina sudcov, ktorá má celkom odlišný režim odvolávania svojich členov-sudcov.
(...)
Členovia-sudcovia tak majú 5-ročné funkčné obdobie fakticky garantované.
" Dá sa rozumieť myšlienke, ktorú chce autor vyjadriť a nevidím dôvod ju odmietnuť ako celok. No zároveň sa tieto tvrdenia zdajú byť príliš kategorické na to, aby sa s nimi dalo bez výhrad súhlasiť. Zvolenie nového parlamentu ani nástup novej vlády či prezidenta nemusia znamenať automatickú výmenu členov Súdnej rady ustanovených týmito mocami - aplikačná prax to dokazuje. Výmena je pravdepodobná vtedy, ak parlamentné či prezidentské voľby prinesú politickú a hodnotovú diskontinuitu. Minulosť však ukazuje, že ani vtedy nedochádza k výmene vždy okamžite.
29)
História Súdnej rady zároveň pozná aj situáciu, keď svojho nominanta vymenil ten istý orgán, ktorý ho tam pôvodne ustanovil.
30)
Tiež sa stáva, že sa funkcia v Súdnej rade uvoľní z dôvodu odstúpenia. V tom momente už prestáva platiť, že sa funkčné obdobie nového člena zhoduje s funkčným obdobím prezidenta, ktorý ho tam ustanovil a že sa vďaka tomu "garantuje" jeho dĺžka. Tým chceme len povedať, že situácia je v realite podstatne pestrejšia, než by sa mohlo zdať na základe dĺžky volebných období členov Súdnej rady a politických orgánov, ktoré ich ustanovujú. Citované zovšeobecňujúce závery T. Ľalíka teda neplatia absolútne, alebo, inak povedané, platiť môžu aj nemusia.
S dĺžkou funkčných období súvisí ešte jedna stránka veci, nad ktorou sa radno zamyslieť. Ponúkneme pritom jednu špekuláciu, ktorá sa zdá byť oveľa pravdepodobnejšia, ako tá, ktorú ponúkol T. Ľalík, keď hovoril o (hypotetickej) možnosti odvolávania členov Súdnej rady v krátkych intervaloch (týždenne, mesačne). Iste, kto môže odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodov, môže teoreticky vymieňať členov Súdnej rady aj v týždenných intervaloch. Nevidno však, čo by tým (politicky, mocensky) získal - okrem toho, že by sám nepochybne stratil na vážnosti a veľmi rýchlo by, zrejme, mal problém nájsť ľudí ochotných dať sa ním do Súdnej rady ustanoviť. Oprávnená obava spočíva v tom, k čomu by pravdepodobne (skôr iste) na Slovensku dochádzalo, keby sa pomocou zavedenia objektívnych dôvodov odvolania posilnila stabilita funkcie člena Súdnej rady a jeho ochrana pred odvolaním. Mohlo by sa napríklad stať, že nominant vlády, ktorá bude po prehratých voľbách o chvíľu nahradená novou, sa "dobrovoľne" takticky vzdá funkcie v Súdnej rade a vláda na poslednom zasadnutí pred obligatórnou demisiou vymenuje na jeho miesto nového člena na 5 rokov, čím novú vládu pripraví o možnosť vykonať krok, ktorý by jej v nejakom časovom horizonte inak prislúchal. Podobnú partiu by so svojimi nominantmi mohli zohrať končiaca Národná rada i prezident. Päťročné funkčné obdobie prezidenta, zhodné s funkčným obdobím člena Súdnej rady, by teoreticky jeho nástupcu nepripravilo úplne o možnosť menovať do Súdnej rady, len by mu ju odsunulo na samý koniec jeho vlastného mandátu. Keby však končiaci prezident išiel až na takú hranu, že by nových členov Súdnej rady vymenoval dopoludnia v deň, keď odovzdáva prezidentský úrad nástupcovi, mohol by ho z hry vyradiť aj úplne.
Takáto manipulácia, ktorá by formálne neprotirečila litere právnej úpravy, by bola okatá, iste aj kritizovaná, ale politickému subjektu, ktorý nemá zábrany, by umožňovala držať si svoj vplyv na Súdnu radu aj po strate vlastnej legitimity a moci. Rýdzo mocensky by teda dávala zmysel, určite väčší ako výmena nominantov na mesačnej báze. Takému niečomu by právna úprava vedela zabrániť zavedením "super pevného" funkčného obdobia členov Súdnej rady, t. j. keby sa funkcia uvoľnila z akýchkoľvek dôvodov predčasne, nový člen by bol menovaný iba na taký čas, ktorý by ešte zostával do konca pôvodného mandátu. To by však zároveň otvorilo otázku, ako upraviť limit dvoch funkčných období po sebe, resp. či sa má tento limit vzťahovať i na člena, ktorého prvé funkčné obdobie v Súdnej rade trvalo napríklad rok, lebo nastupoval po niekom, komu funkcia zanikla predčasne. Obdobu takejto úpravy náš ústavný systém v súčasnosti nepozná.
31)
V súvislosti so súčasnou právnou úpravou je tu ešte otázka, či možnosť odvolať člena Súdnej rady
kedykoľvek
znamená možnosť odvolať ho
akokoľvek
. Ide o to, že ak aj napríklad členovi vlády môže Národná rada vysloviť nedôveru
kedykoľvek
, proces má nejaké pravidlá. Hlasovanie o vyslovení nedôvery je politické rozhodnutie, a teda objektívne dôvody tu nie sú podstatné. No ministrovi sa nemôže stať, že sa o vyslovení nedôvery - teda svojom faktickom konci vo funkcii - dozvie z médií, bez toho, aby boli formulované aspoň nejaké, hoci politické dôvody, ku ktorým by sa mohol oficiálne vyjadriť predtým, než sa prijme politické rozhodnutie o jeho osude. Pri členoch Súdnej rady volených parlamentom existuje aká-taká záruka procesného postupu pri ich odvolaní,
32)
no pri členoch menovaných vládou a prezidentom platí, že procesne nemajú ani také postavenie, aké má minister voči parlamentu. Prípadné procesné záruky, pravdaže, nič nemenia na tom, že rozhodnutie o odvolaní môže byť motivované politicky. No aspoň navonok by zabezpečili nejaké minimum "štábnej kultúry" a dôstojnosti v celom postupe.
Demokraciu a s ňou spojené striedanie politicky a hodnotovo odlišne orientovaných väčšín nemožno pripodobňovať rozprávkovému boju dobra so zlom, na to je život príliš zložitý. Ak však vec na chvíľu vedome zjednodušíme a skúsime sa na ňu pozrieť očami jednotlivého občana, jedného z miliónov, ktorý má svoje politické a hodnotové ukotvenie, potom sa asi dá povedať, že z jeho subjektívneho pohľadu sa pri moci striedajú lepšie a horšie parlamenty, vlády, hlavy štátu. Tie potom do Súdnej rady nominujú a z nej odvolávajú lepších a horších nominantov. V systéme, kde by člena Súdnej rady nebolo jednoduché vymeniť, by pomyselný Jozef Mak mohol oceniť, že ak aj príde horšia vláda či prezident, nominanti lepších predchodcov ešte nejaký čas v Súdnej rade zotrvajú. Z obráteného pohľadu sa mu to však môže javiť ako nevýhoda - nástup lepšej vlády neznamená okamžité vylepšenie Súdnej rady. Z toho na pohľad vychádza záver, že či by bolo možné člena Súdnej rady jednoducho odvolať, alebo by platil opak, z dlhodobého hľadiska nebude Súdna rada "lepšia" ani "horšia" než sú dlhodobo tí, ktorí ju kreujú. Pri zárukách proti odvolaniu bude chvíľu trvať, kým zloženie Súdnej rady v plnej miere "dobehne" pomery na úrovni ústavných orgánov, bez záruk ich môže "dobehnúť" okamžite. Ak je to vo výsledku jedno, tak sa nepochybne ponúka úvaha, či neuprednostniť systém, kde nebude možné odvolávať členov Súdnej rady len tak. Nie preto, že by tu bola diskriminácia či vzájomná nerovnosť medzi nimi ani nie v mene ochrany akéhosi "základného ľudského práva byť vo funkcii celé funkčné obdobie". Ak, tak len preto, že politicky podmienené, hromadné a niekedy až teatrálne odvolávanie členov Súdnej rady ťažko môže posilňovať dôveru verejnosti v súdnu moc, ktorá je u nás beztak dlhodobo nízka a veľmi krehká. S jadrom tejto úvahy sa asi dá súhlasiť. To však neznamená, že neexistujú všetky problémy, otázky a riziká spomenuté skôr, ktoré by boli spojené so zavedením záruk proti odvolaniu členov Súdnej rady. Oponent by hneď povedal, že toto by bol len pláštik, ktorý by navonok zakrýval fakt, že do Súdnej rady možno dávať aj takých ľudí, ktorí nemajú problém splniť každý pokyn orgánu, ktorý ich tam ustanovil, pokiaľ si daný orgán predstavuje, že tak to má byť. Opäť teda zopakujme: otázka nestojí tak, ktorý z možných dvoch protichodných prístupov je dobrý a ktorý zlý. Každý má svoje plusy i mínusy, no každý je sám osebe legitímny a predstaviteľný. V tomto smere poukazujeme aj na tvrdenie jedného z predkladateľov ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., L. Orosza, ktorý pripúšťa "
aj takú konštrukciu kreovania Súdnej rady, ktorá by neumožňovala odvolávať jej členov v priebehu ich funkčného obdobia. K tomu by však bola potrebná zásadná zmena ústavnej koncepcie Súdnej rady, ktorá bola konštituovaná prostredníctvom tzv. veľkej novely Ústavy a v priebehu dvadsaťročného vývoja zostala zachovaná.
"
33)
Pristavme sa ešte pri jednej poznámke, ktorú uviedol T. Ľalík. Kritizuje právnu úpravu, ktorá členom - nesudcom dáva mesačnú odmenu za členstvo v Súdnej rade, čím túto funkciu má robiť potenciálne atraktívnejšou z pohľadu volebnej "koristi". Je na legitímnu diskusiu, či má byť funkcia v Súdnej rade čestná alebo odmeňovaná. Netreba však rozhodne zabúdať na to, že agenda Súdnej rady od roku 2021 nesmierne narástla. Pri tvorbe právnej úpravy by mala platiť prezumpcia, že členovia sa na zasadnutia budú pripravovať a nie tam chodiť bez znalosti vecí. Riadna príprava ich stojí dosť dlhý čas a aj samotné zasadnutia Súdnej rady bežne trvajú od rána do večera, niekedy až do noci, často niekoľko dní po sebe. Mesačná odmena možno prináša v nejakej miere riziká, ktoré pomenúva T. Ľalík. No keby jej nebolo, bola by namieste otázka, či možno od členov Súdnej rady spravodlivo žiadať, aby vynakladali toľko času a energie, koľko si táto funkcia pri štandardnom a očakávanom prístupe k jej výkonu žiada, vo svojom voľnom čase a úplne zadarmo. Odmena člena Súdnej rady nie je len symbolická, no stále nie je taká vysoká, aby predstavovala plnohodnotné živobytie pre človeka so sociálnym statusom a životným štandardom, ktorý člen Súdnej rady bežne máva. Alebo, povedané tvrdšie, stále jestvuje veľké množstvo pozícií, ktoré sú pri "koristníckom" prístupe k výkonu moci podstatne lukratívnejšie. Zároveň nás to však opäť vracia k úvahám o plnej profesionalizácii Súdnej rady, teda systémovej zmene so všetkým, čo by musela obsiahnuť, vrátane otázky odvolávania a odmeňovania členov.
Záver
Sumarizujúc pár podstatných záverov, ktoré z problematiky vyplývajú, v prvom rade pripomíname rozdiel medzi odvolaním z funkcie a stratou funkcie
ex lege
. Hoci jedno i druhé vedú k tomu istému výsledku - zániku funkcie, ich účel je rozdielny. Je správne požadovať, aby právna úprava bola konzistentná a logická. Ak takou má byť, tak pri úprave predčasného zániku funkcie by mal normotvorca dbať o to, aby medzi týmito dvoma spôsobmi náležite rozlišoval a podľa možnosti nešiel cestou odvolania z funkcie tam, kde je namieste ustanoviť jej zánik zo zákona. Pri členoch Súdnej rady je okruh dôvodov spôsobujúcich automatickú stratu funkcie, podľa nášho názoru, nastavený logicky a správne - skôr pri niektorých iných funkciách je právna úprava kritizovateľná z dôvodu, že nevyužíva tento spôsob zániku funkcie tak, ako by mohla, a zbytočne komplikuje proces aktom odvolania. Nevidíme reálne priestor na to, aby sa pri členoch Súdnej rady zaviedli také dôvody odvolania, ktoré budú zmysluplne dopĺňať dôvody straty funkcie
ex lege
, budú objektívne uchopiteľné a zároveň nebudú spôsobovať interpretačné a aplikačné problémy a z nich vyplývajúce súdne spory.
Nikdy sme netvrdili, že nemožno diskutovať o zavedení systému, v ktorom by člena Súdnej rady nebolo možné odvolať bez udania dôvodu. Ak však má byť cieľom upevnenie pozície členov Súdnej rady, potom si nemyslíme, že vhodnou cestou, ako k nemu dospieť, je formulovanie dôvodov odvolania člena Súdnej rady v právnej úprave. V takom prípade by už bolo rozumnejšie úplne vypustiť možnosť odvolania z Ústavy, čo by znamenalo, že ten, kto člena Súdnej rady do funkcie ustanovil, naňho stráca akýkoľvek dosah. Súčasne by naďalej platilo, že funkcia môže
ex lege
zaniknúť z objektívnych dôvodov formulovaných v právnej úprave. Je jasné, že k takejto zmene by mohol pristúpiť len ústavodarca. Keby to urobil, bolo by to najčistejšie riešenie, lebo by výslovne ustúpil od konceptu, ktorý pôvodne vedome a úmyselne zaviedol. Takéto niečo by bolo predstaviteľné, no netrúfame si teraz formulovať záver, či by nový stav bol v porovnaní so súčasným kvalitatívne lepší alebo nie. Vyjadrujeme však presvedčenie, že takáto zmena by sa nemala robiť izolovane a zužovať iba na otázku (ne)odvolateľnosti člena Súdnej rady. Mala by ísť ruka v ruke s ďalšími úpravami, ktoré by vo výsledku priniesli podstatnú systémovú zmenu. A v neposlednom rade by bolo nutné dôkladne prediskutovať a zodpovedne vyhodnotiť všetky prípadné slabiny takejto koncepčnej zmeny, aby sa nestalo, že po jej realizácii bude niekto prekvapený z jej dôsledkov.
Použitá literatúra
BALOG, B. Právomoc prezidenta odvolávať predsedu a podpredsedu ústavného súdu. In
Justičná revue
, 2015, č. 2, s. 219 - 224.
BUJŇÁK, V. Ústavná úprava konfliktu záujmov v Slovenskej republike a jej kontaminácia politickými rozhodnutiami. In
Weyrovy dny právní teorie 2017.
Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 75 - 99.
BUJŇÁK, V. K niektorým interpretačným problémom spojeným s rozšírením osobnej pôsobnosti ústavného zákona o konflikte záujmov. In
Acta Facultatis Iuridicae
2020, č. 1, s. 16 - 30.
GIBA, M. Aký je a aký by mal byť status člena Súdnej rady Slovenskej republiky? In
20 rokov Súdnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava : Kancelária Súdnej rady, 2022, s. 55 - 65.
GIBA, M. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017.
ĽALÍK, T. Právomoc prezidenta odvolávať predsedu a podpredsedu ústavného súdu. In
Justičná revue
, 2014, č. 8-9, s. 1057 - 1087.
MÉSZÁROS, L. Charakter Súdnej rady Slovenskej republiky po dvoch dekádach. In
20 rokov Súdnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava : Kancelária Súdnej rady, 2022, s. 28 - 32.
OROSZ, L. Formovanie a zrod ústavnej úpravy Súdnej rady a jej ďalší vývoj. In
20 rokov Súdnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava : Kancelária Súdnej rady, 2022, s. 18 - 27.
OROSZ, L., SVÁK, J. a kol. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022.
OROSZ, L., SVÁK, J. a kol. Bratislava : Wolters Kluwer, 2023.
SVÁK, J. Súdna moc a moc sudcov na Slovensku (tézy inauguračnej prednášky).In
Právny obzor
, 2006, č. 1, s. 3 - 25.
SVÁK, J.: Potrebuje začínajúci štát rozsiahly alebo stručný text ústavy? In
Olomoucké právnické dny 2008.
Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2008, s. 63 - 72.
1) Autor je vedúcim Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
2) GIBA, M. Aký je a aký by mal byť status člena Súdnej rady Slovenskej republiky? In 20 rokov Súdnej rady Slovenskej republiky. Bratislava : Kancelária Súdnej rady, 2022, s. 56 - 61.
3) OROSZ, L. Formovanie a zrod ústavnej úpravy Súdnej rady a jej ďalší vývoj. In 20 rokov Súdnej rady Slovenskej republiky. Bratislava : Kancelária Súdnej rady, 2022, s. 18 - 27.
4) Napr. GIBA, M. Aký je a aký by mal byť status člena Súdnej rady Slovenskej republiky? In 20 rokov Súdnej rady Slovenskej republiky. Bratislava : Kancelária Súdnej rady, 2022, s. 62.
5) SVÁK, J. Súdna moc a moc sudcov na Slovensku (tézy inauguračnej prednášky). In Právny obzor, 2006, č. 1, s. 8-9.
6) Zámerne hovoríme bez ohľadu na vôľu, nie proti vôli, lebo je predstaviteľné aj odvolanie na vlastnú žiadosť alebo vlastný dobrovoľný úkon, pri ktorom je funkcionárovi zrejmé, že jeho vykonaním o funkciu príde zo zákona. Podstatné však je, že vôľový prvok funkcionára nie je pre zánik funkcie významný, resp. prvoradý.
7) Typickým príkladom takejto okolnosti môže byť strata bezúhonnosti, za ktorú sa v právnej úprave v zásade vždy považuje právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, prípadne strata reálnej schopnosti funkciu vykonávať v dôsledku odsúdenia na nepodmienečný trest odňatia slobody. Okolnosťou logicky odôvodňujúcou stratu funkcie ex lege môže byť aj strata slovenského štátneho občianstva alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Ak je podmienkou na výkon funkcie zastávanie inej funkcie (napr. člen Súdnej rady zvolený sudcami, ktorý musí byť sám sudcom), potom zánik inej funkcie zakladá logický dôvod na automatickú stratu tej funkcie, na ktorej zastávanie je podmienkou.
8) Dobrým príkladom tejto situácie je § 8 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, ktorý formuluje celú paletu dôvodov, z ktorých "Národná rada navrhne prezidentovi Slovenskej republiky, aby generálneho prokurátora odvolal z funkcie". Každý z týchto dôvodov by pritom mohol, a aj logicky mal, zakladať dôvod straty funkcie ex lege. Aj keď sa z právnej úpravy javí, že odvolanie je obligatórne, neexistuje spôsob, ako prinútiť poslancov niečo odhlasovať, a to ešte potom nasleduje krok prezidenta.
9) Patria sem: právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, právoplatné odsúdenie na nepodmienečný trest odňatia slobody, odsúdenie v disciplinárnom konaní za čin nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu, rozhodnutie v disciplinárnom konaní o strate predpokladov sudcovskej spôsobilosti a strata voliteľnosti do Národnej rady.
10) Z dôvodovej správy k ústavnému zákonu č. 422/2020 Z. z., z ktorého vzišlo súčasné znenie čl. 147 ods. 1 Ústavy, sa nedozvieme, prečo predkladateľ nechcel ísť cestou straty funkcie ex lege a rozhodol sa zachovať akt odvolania sudcu prezidentom. Na druhej strane je pravda, že v predchádzajúcej ústavnej úprave nielenže bol akt odvolania prezidentom prítomný, ale jeho realizácia bola podmienená návrhom Súdnej rady. Súdna rada bola z procesu vypustená práve ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z. Dá sa preto usudzovať, že už toto zjednodušenie považoval predkladateľ za dostatočnú korekciu nie celkom logickej právnej úpravy, a nešiel ďalej v snahe doviesť ju do podoby, ktorá by bola, zrejme, najracionálnejšia.
11) Pre širšie súvislosti a kritiku právnej úpravy čl. 3 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pozri OROSZ, L., SVÁK, J. a kol. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok III (ústavné zákony). Bratislava : Wolters Kluwer, 2023, s. 423 - 428.
12) Pre podrobný rozbor tejto otázky v širších súvislostiach pozri OROSZ, L., SVÁK, J. a kol. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok II (ústavné orgány). Bratislava : Wolters Kluwer, 2022, s. 309 - 315.
13) ĽALÍK, T. Právomoc prezidenta odvolávať predsedu a podpredsedu ústavného súdu. In Justičná revue, 2014, č. 8-9, s. 1057 - 1087; BALOG, B. Ad: Právomoc prezidenta odvolávať predsedu a podpredsedu ústavného súdu. In Justičná revue, 2015, č. 2, s. 219 - 224.
14) Pre podrobnosti pozri OROSZ, L., SVÁK, J. a kol. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok II (ústavné orgány). Bratislava : Wolters Kluwer, 2022, s. 574 - 576.
15) Ide o § 27 ods. 1 zákona o Ústavnom súde: "Sudca ústavného súdu sa dopustí disciplinárneho previnenia, ak zavinene poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú z funkcie sudcu ústavného súdu, alebo ak svojím správaním naruší alebo ohrozí vážnosť ústavného súdu, dôveru k ústavnému súdu alebo vážnosť funkcie sudcu ústavného súdu." K tomuto ustanoveniu ešte pristupuje ako alternatíva dôvod formulovaný v § 27 ods. 4, spočívajúci v tom, že u obvineného "vznikla závažná skutočnosť, ktorá dôvodne znižuje dôstojnosť funkcie sudcu ústavného súdu alebo ohrozuje dôveru v nezávislé a nestranné rozhodovanie ústavného súdu".
16) V praxi zatiaľ nenastal interpretačný spor o to, aká je šírka úvahy prezidenta pri posudzovaní kandidátov na predsedu (podpredsedu) najvyšších súdov. Racionálne sa však dá usudzovať, že prezident je na tom podobne, ako pri posudzovaní kandidáta na generálneho prokurátora a (od ústavnej novely č. 422/2020 Z. z.) aj kandidátov na ústavných sudcov. To by znamenalo, že ak jestvuje objektívne preukázateľná závažná skutočnosť vzťahujúca sa na osobu kandidáta, ktorá ho spochybňuje po osobnostnej stránke, prezident by takého kandidáta mohol odmietnuť vymenovať.
17) MÉSZÁROS, L. Charakter Súdnej rady Slovenskej republiky po dvoch dekádach. In 20 rokov Súdnej rady Slovenskej republiky. Bratislava : Kancelária Súdnej rady, 2022, s. 31.
18) Právna úprava to formuluje trochu zložitejšie a okrem preloženia na súd do iného obvodu hovorí o preložení na súd nižšieho stupňa vo vzťahu k sudcovi zvolenému za obvod Najvyššieho súdu a Najvyššieho správneho súdu, ale podstata veci je rovnaká - sudca prestal byť sudcom v obvode, za ktorý ho sudcovia zvolili do Súdnej rady.
19) Pozri BUJŇÁK, V. Ústavná úprava konfliktu záujmov v Slovenskej republike a jej kontaminácia politickými rozhodnutiami. In Weyrovy dny právní teorie 2017. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 75 - 99; BUJŇÁK, V. K niektorým interpretačným problémom spojeným s rozšírením osobnej pôsobnosti ústavného zákona o konflikte záujmov. In Acta Facultatis Iuridicae. 2020, č. 1, s. 16 - 30.
20) Napríklad, ak bol člen Súdnej rady právoplatne odsúdený za neúmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody, nemá zmysel dávať menujúcemu subjektu na úvahu, či ho z funkcie odvolá, a rovnako nedáva zmysel uložiť mu povinnosť ho odvolať. Malo by sa to jednoducho doplniť medzi dôvody zániku funkcie ex lege.
21) K takémuto prístupu sa prihlásil Ústavný súd vo vzťahu ku kritériám na ústavných sudcov v náleze sp. zn. I. ÚS 575/2016 zo 6. decembra 2017. Keďže medzičasom už ústavodarca medzi podmienky formulované v čl. 134 ods. 4 Ústavy výslovne doplnil aj morálne vlastnosti, môžeme konštatovať, že ich prípadný nedostatok by už aj v duchu nálezu Ústavného súdu mohol zakladať dôvod na nevymenovanie kandidáta za ústavného sudcu.
22) SVÁK, J.: Potrebuje začínajúci štát rozsiahly alebo stručný text ústavy? In Olomoucké právnické dny 2008. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2008, s. 69.
23) Formulácia "požičaná" zo zákona č. 7/2024 Z. z., ktorý vláde vytvoril takéto "objektívne" dôvody na odvolanie predsedu Štatistického úradu SR a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - orgánov, ktorým zároveň zákon výslovne garantuje nezávislosť od iných orgánov verejnej moci.
24) K niektorým jej aspektom pozri GIBA, M.: Aký je a aký by mal byť status člena Súdnej rady Slovenskej republiky? In 20 rokov Súdnej rady Slovenskej republiky. Bratislava : Kancelária Súdnej rady, 2022, s. 62 - 64.
25) Zámerne nerozvíjame extrémne a nepravdepodobné scenáre typu, že tu vláda v demisii bude vládnuť ďalších "x" rokov, lebo sa niečo niekde "zasekne". Vysoko hypoteticky také scenáre nie sú ústavne vylúčené, no nemyslíme si, že majú prekryť podstatu veci.
26) Špecifická situácia predsedu a podpredsedov Národnej rady upravená čl. 89 ods. 3 v spojení s čl. 90 ods. 2 Ústavy na uvedenom princípe nič nemení, je to niečo podobné, ako keď vláda aj v demisii slúži až do vymenovania novej.
27) Keby sme už išli do úplných detailov, tak napriek výslovnému zneniu čl. 73 ods. 1 Ústavy platí, že ani volebné obdobie poslancov nie je presne štvorročné. Vždy je nevyhnutne najmenej o niekoľko dní kratšie z dôvodu, že voľby sa nesmú konať ani o deň neskôr ako po štyroch rokoch, a zároveň sa musia konať vždy v sobotu. To vylučuje ich konanie v deň, ktorý sa o štyri roky neskôr dátumovo presne zhoduje s dňom, keď bola zvolená predchádzajúca Národná rada.
28) Pozri OROSZ, L., SVÁK, J. a kol. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok II (ústavné orgány). Bratislava : Wolters Kluwer, 2022, s. 292 - 296.
29) Vo februári 2012, krátko pred parlamentnými voľbami, zvolila Národná rada za člena Súdnej rady Dušana Čima, ktorého nový parlament, napriek svojmu zásadne odlišnému politickému nastaveniu, odvolal "až" v septembri 2014. K ústavnoprávnym aspektom ujatia sa funkcie v danom prípade pozri OROSZ, L., SVÁK, J. a kol. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok III (ústavné zákony). Bratislava : Wolters Kluwer, 2023, s. 267.
30) Prinajmenšom je tu príklad z augusta 2014, keď Jaroslava Chleboviča zo Súdnej rady odvolala tá istá vláda, ktorá ho tam ustanovila v septembri 2012.
31) Je však napríklad súčasťou pravidiel kreácie Ústavnej rady vo Francúzsku. Pozri GIBA, M. Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 51 - 53.
32) Upravuje ju § 119 ods. 1 rokovacieho poriadku: "Návrh na odvolanie člena súdnej rady môže písomne podať najmenej pätina poslancov. Návrh sa podáva ústavnoprávnemu výboru, ktorý ho so svojím stanoviskom predloží predsedovi národnej rady. Predseda národnej rady predloží návrh na odvolanie člena súdnej rady so stanoviskom ústavnoprávneho výboru na program najbližšej schôdze národnej rady. Členovi súdnej rady musí byť umožnené vyjadriť sa o návrhu na jeho odvolanie."
33) OROSZ, L. Formovanie a zrod ústavnej úpravy Súdnej rady a jej ďalší vývoj. In: 20 rokov Súdnej rady Slovenskej republiky. Bratislava : Kancelária Súdnej rady, 2022, s. 25.