Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zamyslenie nad rekodifikáciou slovenského súkromného práva

Autor sa v predloženom článku zaoberá rekodifikáciou slovenského súkromného práva, jej doterajším priebehom, potrebou finalizácie legislatívneho procesu a prijatím nového Občianskeho zákonníka.
In the presented article the author deals with Recodification of the Slovak private law, its course so far and the need to finalise the legislative process of adoption of the new Civil Code.
LAZAR, J.: Zamyslenie nad rekodifikáciou slovenského súkromného práva; Justičná revue, 72, 2020, č. 3, s. 355 - 360.

I Úvod
V deväťdesiatych rokoch minulého storočia vznikla v Európe nová vlna národných kodifikácií súkromného práva, ktorá podľa popredného nemeckého a európskeho právneho civilistu Christiana von Bara začala holadským BW, pokračuje v Portugalsku a v štátoch strednej a východnej Európy.
1)
Do tejto vlny sa začlenila, rovnako ako väčšina transformujúcich sa štátov strednej a východnej Európy, aj Slovenská republika. Práve u nás bola i pretrváva spoločenská potreba novej kodifikácie súkromného práva, ako mimoriadne aktuálna aj vzhľadom na to, že je v národno-štátnom záujme, aby sa v rámci budovania novej štátnosti a s tým spojeného nového právneho poriadku, doterajšia občianskoprávna legislatíva, prijatá ešte v podmienkach Československej socialistickej republiky, nahradila novým kódexom súkromného práva. V porovnaní s väčšinou transformujúcich sa štátov, ktoré už nové kódexy súkromného práva prijali, v Slovenskej republike, napriek značnému úsiliu a viacerým pokusom, doposiaľ sa nepodarilo úspešne zavŕšiť proces rekodifikácie súkromného práva. Nad touto skutočnosťou je potrebné sa nielen hlboko zamyslieť, ale aj - na základe analýzy všetkých doterajších neúspešných pokusov a s poznaním objektívnych i subjektívnych prekážok a ich pravých príčin - pokúsiť sa hľadať, nájsť a pomenovať také prístupy a postupy, ktoré povedú v čo najkratšom čase k finalizácii rekodifikačného procesu zahrňujúceho celé súkromné právo.
Možno pritom zužitkovať všetky pozitívne, ale aj negatívne poznatky a skúsenosti tak domácej, ako aj zahraničnej proveniencie. Uvedomenie si daného nepriaznivého právneho stavu sa stalo aj podnetom i zmyslom tejto úvahy.
II Ku charakteristike doterajších pokusov
1.
V nadväznosti na legislatívne práce na novom Občianskom zákonníku, ktoré začali ešte v podmiekach spoločného česko-slovenského štátu v roku 1990, pokračovali rekodifikačné práce po rozdelení štátu v oboch republikách samostatne. Primerane tomu bola v Slovenskej republike zriadená rekodifikačná komisia na čele s prof. Plankom, ktorá od samého začiatku rozvíjala intenzívnu činnosť sprevádzanú odbornými a vedeckými diskusiami. Tieto práce vyústili v roku 1998 do vypracovania aj predloženia paragrafovaného znenia návrhu nového Občianskeho zákonníka, ktorý bol po prerokovaní v Legislatívnej rade schválený vládou SR a postúpený na prerokovanie a prijatie parlamentom.
2)
Širšia odborná verejnosť mala možnosť sa vyjadriť k návrhu na vedeckej konferencii usporiadanej v septembri 1998 v rámci V. Lubyho právnických dní. Vzhľadom na to, že návrh Občianskeho zákonníka (ďalej aj "OZ") bol koncipovaný ako integrovaný kódex všeobecného súkromného práva, zahrňujúci obchodné aj neobchodné záväzky zo zmlúv, v odbornej a vedeckej diskusii boli vyjadrené početné a nezriedka aj kritické názory vzťahujúce sa najmä na novú modernú monistickú koncepciu úpravy súkromnoprávnych vzťahov. Takéto názory zazneli pochopiteľne najmä z radov predstaviteľov tzv. osobitných súkromnoprávnych odvetví (obchodné právo a pracovné právo).
3)
Národná rada SR, ktorej bol návrh nového Občianskeho zákonníka až záverom legislatívneho obdobia predložený, ho už neprerokovala, bol odložený
ad acta
. Tak sa stalo, že legislatívny proces na základe tohto návrhu Občianskeho zákonníka už v novom legislatívnom období ďalej nepokračoval. Pritom neboli aspoň odbornej verejnosti oficiálne oznámené dôvody, pre ktoré nie je potrebné na tomto návrhu ďalej pracovať, prípadne ho zdokonaľovať, vylepšovať.
2.
Rekodifikačné úsilie stratilo na intenzite a až po veľkom časovom odstupe sa legislatívne práce obnovili tak,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).