Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zmeny vzniku a zániku niektorých právnických osôb súkromného práva, pôsobiacich v priestore občianskej spoločnosti

V Slovenskej republike existuje relatívne stabilná právna úprava subjektov, ktoré spolutvoria priestor občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o úpravu ich vzniku, zániku, činnosti a povinností voči štátu. Za posledné približne štyri roky došlo k niektorým zmenách pri úprave ich vzniku a zániku a príspevok sa zameriava na tieto skutočnosti.
In the Slovak Republic, there is a relatively stable legal regulation of legal entities, which together create a space of civil society, as regards the regulation of their establishment, extinction, activity and obliga tions towards the state. Over the past four years or so, there have been some changes in the adjustment of their origin and extinction, and the paper focuses on these facts.
GAJDOŠOVÁ, M.: Zmeny vzniku a zániku niektorých právnických osôb súkromného práva, pôsobiacich v priestore občianskej spoločnosti; Justičná revue, 72, 2020, č. 6-7, s. 766 - 775.
 
Úvod
V Slovenskej republike existuje relatívne stabilná právna úprava právnických osôb súkromného práva, ktoré operujú v tzv. neziskovom priestore, alebo tiež v priestore spolutvoriacom občiansku spoločnosť. Pre tento segment spoločnosti platia zásady dobrovoľnosti, oddele- nosti od štátu, vnútornej autonómie a samosprávy. Neziskovosť možno zjednodušene vyjadriť tým, že prvoradým cieľom týchto subjektov nie je dosahovať zisk, ako napr. pri obchodných spoločnostiach, ale uskutočňovať iné dovolené aktivity a ciele, pričom prípadný dosiahnutý zisk takéto subjekty používajú výlučne na svoje ciele a správu, a nie na delenie zisku svojim členom či funkcionárom. Ide o organizácie osôb, ale aj o organizácie majetku, preto v tejto množine subjektov možno identifikovať niektoré odlišnosti. Organizácie osôb zároveň tvoria priestor, v ktorom sa napĺňa sloboda združovania ako politické právo, kde platia širšie garancie slobody a voľnosti ich pôsobenia, ako pri organizáciách majetku.
Článok sa venuje niektorým právnickým osobám súkromného práva z priestoru občianskej spoločnosti - s ohľadom na zmeny vzniku a zániku - a to organizáciám osôb: občianskym združeniam
1)
a ich organizačným jednotkám, a záujmovým združeniam právnických osôb
2)
. Článok sa venuje tiež organizáciám majetku, ku ktorým patria predovšetkým nadácie
3)
, neinvestičné fondy
4)
, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
5)
, relatívne osobitné postavenie majú organizácie s medzinárodným prvkom
6)
. Ide o subjekty, údaje o ktorých sa zapisujú do registra mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len register), okrem záujmového združenia právnických osôb. Celkovo ide približne o 67 tisíc subjektov (bez organizačných jednotieks právnou subjektivitou; z čoho takmer 57 tisícje občianskych združení).
7)
V priestore občianskej spoločnosti, teda v priestore záujmovo organizovaných subjektov oddelených od štátu majú samostatné miesto aj organizácie zamestnancov a organizácie zamestnávateľov a ich organizačné jednotky (tieto tvoria v uvedenej sume početnejšiu skupinu subjektov
8)
). Úlohy, ktoré v spoločnosti i v štáte plnia, ich však vyčleňujú do osobitnej kategórie, preto v tomto článku nebudú zahrnuté.
V Slovenskej republike existuje relatívne stabilná právna úprava uvedených subjektov, pokiaľ ide o úpravu ich vzniku, zániku, činnosti a povinností voči štátu. Dá sa konštatovať, že v tomto segmente spoločnosti píšeme novú históriu po roku 1989. Nie že by história nebola dlhšia, celkom určite siaha do druhej polovice 19. storočia (i hlbšie)
9)
, no po roku 1989 ide o novú etapu - po socialistickom období, ktoré malo na segment dobrovoľného a samosprávneho združovania osôb a majetku iný názor. Obdobie slobodného rozvoja po roku 1989, budovaného na úcte k demokracii a právnemu štátu, zasiahlo predovšetkým oblasť slobodného združovania, ale aj, všeobecne, slobodného tvorenia a pôsobenia subjektov občianskej spoločnosti, a to združení osôb i združení majetku. V porovnaní so socialistickým obdobím sa výrazne oddelil segment občianskej spoločnosti od štátu. Možno konštatovať, že posledných 30 rokovv Slovenskej republike existuje slobodné prostredie nastavené legislatívne, aj v aplikačnej praxi, ktoré pre občiansku spoločnosť predstavuje možnosť existencie a rozvoja.
Za posledné približne štyri roky došlo k niektorým zmenám pri úprave vzniku a zániku týchto subjektov, preto sa zameriavame na tieto skutočnosti. K zmenám došlo v dôsledku dôležitých novelizácií, resp. zároveň s novými právnymi úpravami. V zásade ide o procesné kódexy, ktoré nadobudli účinnosť v júli 2016
10)
, o zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
11)
a od roku 2019 o zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií
12)
. Poslednou je ostatná novela Obchodného zákonníka
13)
. Ide o postupné spresňovanie momentu vzniku a ešte viac o spresňovanie možností a podmienok zániku i momentu zániku.
Občianske združenia a ich organizačné jednotky
Združenia
podľa zákona o združovaní občanov majú 30 rokov relatívne stabilnú právnu úpravu a ide o vysoko početnú skupinu subjektov.
14)
Vznik občianskeho združenia sa viaže na registráciu ministerstvom vnútra a dátum vzniku je ministerstvo povinné zapísať do registra. Vznik registráciou ministerstvom - zostal nezmenený od roku 1990. Povinnosť zapísať tento údaj do registra pribudla s účinnosťou od roku 2019 - zapisuje to však ministerstvo vnútra do registra, ktorého je sám prevádzkovateľom. No ubudli ďalšie dve možnosti vzniku združenia, a to možnosť vzniku na základe fikcie registrácie - ak ministerstvo v určenom čase nezaregistrovalo združenie, ani nerozhodlo o odmietnutí registrácie, deň nasledujúci po 40-tom dni od podania návrhu na registráciu sa považoval za deň registrácie.
15)
Ubudol tiež vznik združenia dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol o zrušení rozhodnutia ministerstva o odmietnutí registrácie.
16)
Štvrťstoročie fungovali tri možnosti zániku - dobrovoľné rozpustenie združenia alebo dobrovoľné zlúčenie s iným združením a nedobrovoľné rozpustenie združenia ministerstvom vnútra. V roku 2016 pribudol nedobrovoľný zánik v dôsledku trestnej činnosti právnických osôb - rozhodnutím súdu v trestnom konaní. Od októbra 2020 pribudne zánik v dôsledku vyhlásenia konkurzu alebo zamietnutia konkurzu pre nedostatok majetku.
17)
Zánik občianskeho združenia a tiež jeho právny dôvod sa zapisuje do registra.
Veľmi podrobnú úpravu dostala likvidácia a zapisovanie údajov likvidátora. Naďalej je platnou úprava o likvidácii združenia. Pri zániku - samozrejme, pred zánikom - sa vykoná majetkové vysporiadanie. Platí tu pravidlo vychádzajúce z právnej vedy, že na likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia o likvidácii podľa Obchodného zákonníka. Toto zaužívané pravidlo dostane od októbra 2020 svoje výslovné zákonné vyjadrenie -
na zrušenie a zánik združenia sa primerane použijú všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločnosti', ak tento zákon neustanovuje inak
18)
. Pre likvidáciu od októbra 2020 nastáva v Obchodnom zákonníku mnoho zmien
19)
.
Najpodstatnejšia formálna zmena sa týka momentu zániku združenia-
združenie zaniká ku dňu výmazu z registra mimovládnych neziskových organizácii
20)
.
Dosiaľ zánik občianskych združení bol výnimkou z pravidla, že právnické osoby súkromného práva majú dvojfázový vznik (založenie a vznik na základe príslušnej registrácie či evidencie) a dvojfázový zánik (rozhodnutie o zrušení a výmaz z príslušného registra). Keďže do roku 2019 nejestvoval verejný register občianskych združení, ich registrácia a ktomu príslušnéevidovanie boli iba dôsledkom činnosti ministerstva vnútra podľa kompetenčného zákona, zánik občianskych združení mal osobitnú formu. V prípade nedobrovoľného zániku šlo o práv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).