Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Profesionálni rodičia a pracovný čas - k návrhom generálneho advokáta vo veci C-147/17

Náhradná rodinná starostlivosť o dieťa môže mať podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov viacero podôb. Okrem výkonu v inštitucionalizovanom prostredí môže byť poskytovaná aj v profesionálnej náhradnej rodine, čiže v domácom prostredí zamestnanca zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, s ktorým má uzatvorenú pracovnú zmluvu.

 

PROFESIONÁLNI RODIČIA A PRACOVNÝ ČAS - K NÁVRHOM GENERÁLNEHO ADVOKÁTA VO VECI C-147/17
JUDr.
Andrej
Poruban
PhD.
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Vzhľadom na individuálne potreby detí nie je možné organizovať úlohy na základe stanoveného programu. Profesionálny náhradný rodič musí neustále na deti dohliadať (okrem prípadov, keď sú v škole) a fakticky nemá právo na vopred definované doby odpočinku alebo dovolenky. Navzdory tomu, že ich pracovný a voľný čas sú nepretržite vzájomne prepojené, vzťahujú sa na nich ustanovenia o pracovnom pomere podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v celej jeho šírke bez možnosti akýchkoľvek odchýlok. Ich skutočný prístup k právam, ktoré vyplývajú z pracovnoprávneho kódexu, je však značne obmedzený. Ak teda nie je možné presne určiť množstvo času, ktoré profesionálni náhradní rodičia venujú starostlivosti o deti, je otázne, do akej miery sú reálne uplatňované ustanovenia týkajúce sa pracovného času a dovolenky vrátane ďalších súvislostí v rovine odmeňovania ako mzda za prácu nadčas či mzdové zvýhodnenia a zodpovednosť za škodu nevynímajúc.
Vec C-147/17, Sindicatul Familia Constanta a ďalší proti Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta
Obdobná právna úprava platí aj v Rumunsku, kde profesionálni rodičia "
vykonávajú podobnú činnosť ako rodičia
"1), "
na základe osobitnej zmluvy týkajúcej sa ochrany dieťaťa, uzavretej s generálnym riaditeľstvom alebo s akreditovaným súkromným subjektom, pričom predmetná činnosť má tieto vlastnosti: a) výchova zverených detí, starostlivosť o tieto deti a ich vzdelávanie sa uskutočňuje v mieste bydliska; b) plán práce sa určuje na základe potrieb detí; c) plánovanie voľného času sa zostavuje na základe programu rodiny a zverených detí; d) v období čerpania zákonom stanovenej dovolenky zabezpečuje nepretržitý charakter vykonávanej činnosti, s výnimkou prípadu, keď odluku od dieťaťa zvereného do starostlivosti v dotknutej rodine schváli pre dané obdobie generálne riaditeľstvo
."2)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).