Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Neústavné ústavné zákony a ochrana ústavnosti SR. Časť druhá: Koncepcia Ústavného súdu SR

Ústavný zákon je prameň ústavného práva, ktorý je na Slovensku veľmi obľúbený medzi lídrami parlamentných politických strán. Na jeho prijatie Ústava SR vyžaduje kvalifikovanú väčšinu aspoň 90 poslancov Národnej rady SR. Teda ku všetkým poslancom z vládneho tábora sa musí pridať aspoň časť poslancov z radov opozície. Hlasovanie za návrh ústavného zákona za takých okolností zbavuje politickej zodpovednosti, lebo opoziční poslanci stratia rozumný základ pre kritiku schváleného ústavného zákona v budúcnosti. Nad politicky obľúbeným prameňom ústavného práva sa však začalo zmrákať vďaka rozhodnutiu Ústavného súdu SR. Už nestačí, aby sa aspoň deväťdesiat poslancov Národnej rady SR zhodlo na znení ústavného zákona.

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

Dňa 4. septembra 2014 - v čase, keď funkcia predsedu súdnej rady bola uprázdnená - podal podpredseda Súdnej rady SR návrh na začatie konania o súlade niektorých ustanovení ústavného zákona č. 161/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR č. 460/1992 v z. n. p. s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1, čl. 144 ods. 1 a čl. 145 ods. 1 Ústavy SR. Namietol aj protiústavnosť nadväzujúcich noriem niekoľkých zákonov. Ústavný súd uznesením PL. ÚS 21/2014-19 zo 17. septembra 2014 prijal návrh na ďalšie konanie. Predsedníčka súdnej rady (ktorá sa ujala funkcie takmer vzápätí po tom, ako podpredseda podal návrh na Ústavný súd SR) listom z 24. októbra 2014 rozšírila návrh o požiadavku, aby Ústavný súd SR rozhodol, že aj čl. 154d ods. 1 až 3 Ústavy SR v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z.z. nie je v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1, čl. 144 ods. 1 a čl. 145 ods. 1 Ústavy SR.

Predmetom konania o ústavnosti ústavného zákona sa stala ochrana materiálneho jadra Ústavy SR v najzávažnejšej podobe - Ústavný súd SR mal preskúmať súlad ústavného zákona priamo dopĺňajúceho Ústavu SR.

Ústavný súd SR v predchádzajúcom rozhodovaní o abstraktnej ochrane ústavnosti konštatoval existenciu svojej implicitnej právomoci. Ústavný súd SR vo svojej rozhodovacej činnosti tiež výslovne potvrdil, že Ústava SR nie je hodnotovo neutrálna. V logickej nadväznosti výslovne potvrdil existenciu "jadra ústavy", ktoré možno prirovnať ku "klauzule večnosti" v ústavách iných európskych štátov: "Podoba demokratického štátu v európskom priestore sa po druhej svetovej vojne zakladá na rešpektovaní základných práv a slobôd, pričom európske ústavné systémy na účel garancie tohto záväzku využívajú rôzne ústavné nástroje. Typickým príkladom je tzv. klauzula večnosti objavujúca sa v čl. 79 ods. 3 Základného zákona Spolkovej republiky Nemecko, prípadne v čl. 9 ods. 2 Ústavy Českej republiky, čl. 110 ods. 1 Ústavy Gréckej republiky alebo čl. 288 Ústavy Republiky Portugalsko. V podmienkach Slovenskej republiky chráni nezmeniteľnosť ústavných článkov garantujúcich základné práva a slobody predovšetkým čl. 12 ods. 1 druhá veta ústavy, ale k ustanoveniam s uvedeným účelom nepochybne patrí aj čl. 93 ods. 3 ústavy."1) Zaoberal sa aj určením obsahu materiálneho jadra Ústavy.2)

Ústavný súd SR všetky uvedené odpovede na čiastkové otázky z predchádzajúcich káuz doplnil o precedentné otázky späté s návrhom vo veci PL. ÚS 21/2014:

1. či na Slovensku môžu existovať ústavné zákony, ktoré odporujú Ústave,

2. či môže (má právomoc) preskúmať súlad ústavného zákona s Ústavou,

3. v akom type konania môže uplatniť implicitnú právomoc preskúmať súlad ústavného zákona s Ústavou,

4. ako má naložiť s neústavným ústavným zákonom (aký právny účinok má rozhodnutie Ústavného súdu o nesúlade ústavného zákona s materiálnym jadrom Ústavy).

Po dosiaľ najdlhšom konaní o súlade právneho poriadku rozhodol 30. januára 2019 Ústavný súd SR nálezom, že napadnuté ustanovenia ústavného zákona č. 161/2014 Z.z. odporujú Ústave SR.

Ústavný súd SR v prvých dvoch bodoch nálezu rozhodol:

"1. Ustanovenia čl. 147 ods. 1 poslednej vety a čl. 154d ods. 1 až 3 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v z. n. p., nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

2. Ustanovenie čl. 141a ods. 9 v časti slov "plniaceho úlohy ochrany utajovaných skutočností" Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v z. n. p., nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky."

Udiala sa ústavnoprávna revolúcia, ktorá zostáva nedocenená z hľadiska významu a zanedbaná z hľadiska otázok, ktoré na rozhodnutie nadväzujú.

Ústavný súd SR vyhlásil svoj nález 31. januára 2019. Ministerstvo spravodlivosti SR ho v Zbierke zákonov uverejnilo 23. februára 2019. Neštandardnú pomalosť možno pravdepodobne vysvetliť zámerom predlžovať čas na prípravu nového riešenia sudcovských previerok pred stratou platnosti ustanovení ústavného zákona č. 161/2014 Z.z. podľa čl. 125 Ústavy SR. 23. august naskočil v kalendári bez reakcie Národnej rady SR na nález Ústavného súdu SR. Článok 154d sa v Ústave SR začína odsekom 4, ktorý nikto ani neprečísloval na odsek 1. Zmrzačený zostáva aj čl. 141a v odseku 9. O všetkých závažnejších zmenách právnej úpravy ani nehovoriac.

Konanie o nesúlade ústavného zákona s Ústavou SR pred Ústavným súdom SR

Ústava SR výslovne nezveruje Ústavnému súdu SR právomoc konať o súlade ústavného zákona s Ústavou SR. A predsa analýzou úlohy Ústavného súdu SR pri ochrane ústavnosti SR vyvodil, že súčasťou jeho implicitnej právomoci je aj ochrana ústavnosti pred neústavnými ústavnými zákonmi.

Zákon o ústavnom súde (ďalej "ZKÚS") vykonáva explicitnú ústavou zverenú právomoc Ústavného súdu. A tak sa Ústavný súd SR musel zaoberať otázkou, v akom type konania má svoju implicitnú právomoc uplatniť.

Návrh funkcionárov Súdnej rady SR predurčil úvahu Ústavného súdu, pretože bol podaný ako návrh na konanie o súlade právneho poriadku.

Ústavný súd v intenciách tohto návrhu usúdil, že platná právna úprava ZKÚS umožňuje viesť aj konanie o súlade ústavného zákona s Ústavou podľa ustanovení §§ 37 až 41. K tomu záveru dospel úvahou, podľa ktorej nedostatočnosť procesného práva v materiálnom právnom štáte nesmie zmariť uplatnenie hmotného práva.

"Ústavný súd zdôrazňuje, že k výkladu právnych predpisov a ich inštitútov nemožno pristupovať len z hľadiska textu zákona, a to ani v takom prípade, keď sa text môže javiť ako jednoznačný a určitý, ale predovšetkým podľa zmyslu a účelu zákona, ako aj v záujme ochrany ústavnoprávnych princípov vrátane ochrany základných práv. Jazykový výklad môže totiž v zmysle ustálenej judikatúry ústavného súdu predstavovať len prvotné priblíženie sa k obsahu právnej normy, ktorej nositeľom je interpretovaný právny predpis; na overenie správnosti či nesprávnosti výkladu, resp. na jeho doplnenie či spresnenie potom slúžia ostatné interpretačné prístupy postavené na roveň gramatickému výkladu, najmä teleologický a systematický výklad vrátane ústavne konformného výkladu, ktoré sú spôsobilé v kontexte racionálnej argumentácie predstavovať významný korektív pri zistení obsahu a zmyslu aplikovanej normy."3)

Ústavný súd SR v konaní PL. ÚS 21/2014 sa odrazil od tézy, podľa ktorej prvosledovou metódou výkladu a uplatnenia všeobecne záväzného právneho predpisu v materiálnom právnom štáte je metóda doslovného výkladu. Až tam a vtedy, kde a keď doslovným výkladom nemožno jednoznačne identifikovať subjekt, obsah alebo objekt právnej normy, sa v materiálnom právnom štáte možno odkloniť od doslovného výkladu a nejasnosť právnej úpravy odstraňovať prostredníctvom inej metódy výkladu.

Pri výklade a aplikácii ustanovení právnych predpisov nepochybne treba vychádzať prvotne z doslovného znenia. Súd však nie je doslovným znením zákonného ustanovenia viazaný absolútne. Môže, ba dokonca sa musí od neho (od doslovného znenia právneho predpisu) odchýliť v prípade, keď to zo závažných dôvodov vyžaduje účel zákona, systematická súvislosť alebo požiadavka ústavne súladného výkladu zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (čl. 152 ods. 4 ústavy). Samozrejme, že sa v takých prípadoch musí zároveň vyvarovať svojvôle (arbitrárnosti) a svoju interpretáciu právnej normy musí založiť na racionálnej argumentácii. V prípadoch nejasnosti alebo nezrozumiteľnosti znenia ustanovenia právneho predpisu (umožňujúceho napr. viac verzií interpretácie práva) alebo v prípade rozporu tohto znenia so zmyslom a účelom príslušného ustanovenia, o ktorého jednoznačnosti niet pochybnosti, možno uprednostniť výklad ratione legis pred doslovným gramatickým (jazykovým) výkladom." (III. ÚS 72/2010).

Upustenie od doslovného výkladu v právnom štáte podlieha rovnakým pravidlám, ako všetky iné postupy pri výklade a aplikácii právnej úpravy. Aj naň sa vzťahuje požiadavka právnej istoty, prístupnosti, presnosti a predvídateľnosti. Splnenie tejto požiadavky sa spája s identifikáciou účelu právnej úpravy, ktorým sa determinuje opodstatnenosť uplatnenie extenzívneho alebo reštriktívneho výkladu namiesto doslovného výkladu a zároveň sa predurčuje, či sa príslušná právna norma vysvetlí reštriktívne alebo extenzívne.

"Ústava v každom materiálnom právnom štáte prostredníctvom materiálneho jadra chráni charakter štátu, ktorý je nenarušiteľný a nezmeniteľný. Zmenu charakteru štátu možno uskutočniť jedine zrušením platnej ústavy a jej nahradením novou ústavou. V materiálnom právnom štáte nemôže stáť mimo možností ochrany ústavnosti zisťovanie, či sa ústava naozaj zmenila alebo doplnila ústavne konformným spôsobom, alebo či zásah do ústavy bol iba zdanlivo, predstierane súladný s ústavou. Ak by tak malo byť, potom celá ochrana ústavnosti, zosúlaďovanie prameňov práva s ústavou, aj uplatňovanie základných práv a slobôd by nestálo na pevnom základe, ale vyrastalo by z predstierania a skresľovania. Logickým zavŕšením ochrany ústavnosti v materiálnom právnom štáte je zjednanie nápravy odstránením neústavných zmien a doplnkov ústavy z právneho poriadku.

Zákon môže byť v nesúlade s každým ustanovením Ústavy. Ústavný zákon môže byť v nesúlade len s niektorými norm

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).