Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu a určenie primeranej výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch

ZSP 4/2021
Ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu a určenie primeranej výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch
§ 17 zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku
Určenie primeranej výšky náhrady nemajetkovej ujmy konkrétnou sumou je vždy závislé od výsledku posúdenia takých individuálnych, jedinečných okolností každej prerokovávanej veci, ktoré sú spravidla neopakovateľné a nezameniteľné s okolnosťami relevantnými v iných veciach. V dôsledku toho sa na podklade rozhodnutí dovolacieho súdu, ktorými v jednotlivých prípadoch preskúmaval správnosť posúdenia takto vysoko individuálnych okolností odvolacími súdmi, ani nemôže - v otázke primeranosti konkrétnej výšky tejto náhrady - vytvoriť ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
7 Cdo 204/2018
Skutkový stav:
Okresný súd (ďalej "súd prvej inštancie") rozsudkom z 12. januára 2015 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobkyni 1 270,01 eur titulom náhrady škody a 8 000 eur titulom náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.
Vychádzal z toho, že ak Najvyšší súd SR (ďalej len "najvyšší súd") odmietol vykonať európsky zatýkací rozkaz a žalobkyňu prepustil z väzby na slobodu, došlo de facto k zastaveniu konania o ňom v zmysle § 8 ods. 5 písm. a) zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 514/2003 Z.z."). V danom prípade žalobkyni prináleží náhrada škody vo forme nákladov vynaložených v priamej príčinnej súvislosti s vedením trestného konania voči jej osobe. Rovnako jej patrí aj náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch ako spravodlivá a dostatočná forma zadosťučinenia; výšku tejto náhrady určil súd s prihliadnutím na intenzitu, rozsah, ako aj na dĺžku trvania neoprávneného zásahu. Vzal na zreteľ, že žalobkyňa bola vystavená väzbe a s ňou spojenému obmedzeniu osobnej slobody v trvaní takmer tri mesiace, v dôsledku ktorej bola nútená prežívať strach o svoje maloleté deti odkázané na starostlivosť starých rodičov, ako aj obavy z budúcnosti a možných následkov trestného stíhania. Pri určovaní výšky nemajetkovej ujmy sa riadil ustanovením § 17 ods. 3 zákona č. 514/2003 Z.z., prihliadol aj na konštantnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva ("ďalej len "ESĽP"), ako aj na výšku odškodnenia priznávaného v obdobných prípadoch.
Krajský súd (ďalej len "odvolací súd") na odvolanie žalovanej rozsudkom z 26. októbra 2017 odvolaním napadnutý rozsudok potvrdil.
Na podklade výsledkov vykonaného dok
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).