Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Manipulácia s trhom – niektoré medzinárodné a trestnoprávne aspekty

V predmetnom príspevku sa autori zameriavajú na tému manipulácie s trhom, ktorej je v právnickej literatúre venovaná menšia pozornosť. Ide pritom o problematiku, ktorá v sebe spája mnohé aspekty.Autori sa preto zameriavajú len na niektoré z nich, pričom dôraz kladú na medzinárodné aspekty, v rámci ktorých popisujú najmä legislatívu Európskej únie a pre porovnanie tiež právnu úpravu USA, ako aj jednotlivé formy manipulácie trhu vo svete. Ďalším analyzovaným aspektom je vnútroštátny právny aspekt, s dôrazom na trestnoprávnu úpravu Slovenskej republiky, konkrétne na § 265a Trestného zákona a na súvisiace právne normy upravujúce cenné papiere a obchodovanie s nimi. Zároveň konštatujú, že doposiaľ v SR nebola zaznamenaná niektorá z uvádzaných typických foriem zneužívania finančného trhu.

In the given article, the authors focus on the topic of market manipulation, to which less attention is given in legal literature.Nevertheless, the matter combines various attributes, therefore authors focus only on some of them, with the emphasis put on international aspects, within which they describe especially legislation of the EU and USA, as well as specific forms of market manipulation in the world. They also analyse national legal aspects, with the emphasis on criminal law regulation of Slovak Republic, more specifically § 265a of Criminal Code and pertaining legal norms regulating securities and trading with them. The conclusion is reached that so far no form of market manipulation has been recorded in SR.

ŠANTA, J. – ŠANTA, I. – SZABOVÁ, E.: Manipulácia s trhom – niektoré medzinárodné a trestnoprávne aspekty; Justičná revue, 74, 2022, č. 11, s. 1296 – 1311.

Kľúčové slová: finančný trh, manipulácia, burza, cenné papiere, trestný čin, Trestný zákon.

Key words: financial markets, manipulation, exchange, securities, criminal offense, Criminal Code.

Právne predpisy/legislation: zákon č. 300/2005 Z. z. v platnom znení – Trestný zákon, zákon č. 566/2001 Z. z. v platnom znení o cenných papieroch, zákon č. 429/2002 Z. z. v platnom znení o burze cenných papierov.


Úvod
Problematika financií a investícií
1)
sa v posledných rokoch stala témou, ktorá prenikla medzi široký okruh ľudí, ktorí o danú tematiku v nie tak dávnom období neprejavovali žiaden záujem. Pojmy ako financie, investície, ekonomické predpovede, finančné trhy a pod. vzbudzovali pôvodne skôr nezáujem bežného občana a medzi širokou verejnosťou panoval konsenzus, že tieto kategórie by mali byť vyhradené iba profesionálom. Vzhľadom na spoločensko-ekonomické zmeny, ku ktorým došlo v rokoch 2020 a 2021 sa investovanie a obchodovanie na burze stali veľmi populárnymi témami, čo je možné pozorovať najmä v online priestore, kde sa začali objavovať aj stovky influencerov deliacich sa s divákmi o návody ako na rôznych trhoch úspešne obchodovať. Ako však ukazujú výsledky takýchto obchodov a kritické reakcie nespokojných klientov, väčšina z týchto tzv. samozvaných odborníkov a rýchlych investorov priam naskočila na vlnu poháňanú vidinou rýchlych ziskov a predávaním svojich pochybných programov bola schopná kapitalizovať na tomto trende.
Zložitejším témam spojeným s finančným sektorom - ako napríklad strategické plánovanie na niekoľko rokov dopredu, správa firemných financií, diverzifikácia portfólia naprieč rôznymi triedami aktív, alebo práve manipulácia trhu, sa dostáva minimum pozornosti. V prípade manipulácie trhu pritom ide o mimoriadne zaujímavý a nebezpečný fenomén, keďže tieto finančné aktivity sa vyznačujú v obzvlášť závažných prípadoch investovanými obrovskými čiastkami. Aj keď na prvý pohľad manipulácia trhu môže na potreby retailového (individuálneho, neprofesionálneho) investora pôsobiť relatívne vzdialene, nie je zložité nájsť vo svete prípady, keď na základe manipulácie trhu o svoje investície prišli stovky, ba až tisícky malých investorov, s kapitálom pohybujúcim sa v tisíckach dolárov.
Cieľom tohto príspevku je preto analyzovať právnu úpravu súvisiacu s manipuláciou trhu, a to tak medzinárodnú, ako aj vnútroštátnu, a priblížiť tento fenomén so zameraním sa na praktiky uplatňované v USA, keďže k najväčšiemu množstvu prípadov manipulácie trhu dochádza práve v tejto krajine. Naopak, v prípade Slovenskej republiky ide o mimoriadne zriedkavý fenomén, zatiaľ nemajúci závažnejší dopad v trestnoprávnej rovine, avšak vzhľadom na početnosť uvádzanej manipulácie s trhom vo svete, ktorá môže postupne prenikať aj na územie Slovenskej republiky, je potrebné tejto problematike venovať primeranú pozornosť.
Základné východiská, definície a pojmy
Trh je miesto, kde sa stretávajú kupujúci a predávajúci, aby sa dohodli na kúpe a predaji určitého tovaru alebo služby za určitú cenu. Je to priestor, v ktorom si jednotlivé ekonomické subjekty vymieňajú výsledky svojej činnosti (napr. obchodný dom, trhovisko, burza). Trh je regulátorom a stabilizátorom ekonomického rozvoja. Je to súhrn rozličných nástrojov, foriem, mechanizmov a sociálno-ekonomických vzťahov.
Finančný trh je tá časť trhu, kde sa realizujú finančné investície, teda také investície, ktoré nie sú viazané na nejaký predmet či podnikateľskú činnosť, ale majú povahu majetkovej (peňažnej) transakcie medzi určitými subjektmi.
Peňažný trh plní funkciu sprostredkovania vzájomnej výmeny krátkodobých peňažných prebytkov medzi účastníkmi finančného trhu, teda takých, ktorých splatnosť nepresahuje jeden rok. Slúži predovšetkým na zabezpečenie likvidity dlžníckych subjektov, t. j. na pokrytie ich krátkodobých záväzkov.
Kapitálový trh je trhom, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po strednodobom a dlhodobom kapitáli. Predstavuje obchody zahŕňajúce strednodobé a dlhodobé úvery a majetkové záväzky, je však prevažne trhom s cennými papiermi.
Regulovaným trhom sa v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov rozumie mnohostranný systém organizovaný organizátorom trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade s týmto zákonom.
Okrem týchto trhov relevantnými sú tiež napr. devízový trh, trh zlata a drahých kovov, poistný trh a ďalšie trhy.
2)
Krátka pozícia, resp. predaj nakrátko, často uvádzaná v originálnom názve aj ako short, označuje špekuláciu na pokles hodnoty aktíva formou vypožičania si finančných prostriedkov u brokera s cieľom dosiahnutia zisku na klesajúcich cenách. Pri takejto finančnej operácii je rovnaké množstvo aktíva kúpeného za vyššiu cenu po uzatvorení krátkej pozície disponujúceho nižšou trhovou cenou vrátené s realizáciou zisku.
Dlhá pozícia (opak uvádzanej krátkej pozície) je definovaná ako nákup aktíva s vypožičanými finančnými prostriedkami, pričom zisk realizuje obchodník na základe pozitívneho cenového pohybu znásobeného množstvom vypožičaných prostriedkov.
Výraz korekcia je zväčša využívaný ako opačný cenový pohyb vo vzťahu k dominantnému trendu, čo v praxi znamená, že v stúpajúcom trende korekcia označuje krátkodobé negatívne cenové pohyby a, naopak, pri klesajúcom trende pozitívne cenové pohyby. Ako synonymum korekcie je často využívaným pojmom aj tzv. pullback.
Definícia manipulácie trhu v Európskej únii
Vzhľadom na geografickú veľkosť, množstvo aktérov a komplikovanosť medzinárodných finančných operácií je pochopiteľné, že legislatíva EÚ, týkajúca sa manipulácie trhu, je v podstate komplexná.
Za základ relevantnej legislatívy v danej oblasti je možné považovať Nariadenie (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu a o zrušení smernice EP a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (market abuse, v skratke MAR). Toto nariadenie v jednotlivých svojich častiach upravuje tri základné oblasti, a to manipuláciu trhu, insider trading a zverejňovanie insider informácií.
3)
Zneužívanie trhu definuje ako neoprávnené konanie na finančných trhoch a pozostáva z obchodovania s využitím dôverných informácií, neoprávneného zverejňovania dôverných informácií a manipulácie s trhom. Takéto konanie bráni úplnej a riadnej transparentnosti trhu, ktorá je predpokladom pre obchodovanie všetkých hospodárskych subjektov na integrovaných finančných trhoch.
Článok 12 citovaného nariadenia definuje manipuláciu trhu ako nasledovné činnosti:
a) uzatváranie transakcií, zadávanie pokynov na obchodovanie alebo akékoľvek iné konanie, ktoré:
i) dáva alebo pravdepodobne dá nesprávne alebo zavádzajúce signály, pokiaľ ide o ponuku, dopyt alebo cenu finančného nástroja, súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít alebo draženého produktu založeného na emisných kvótach, alebo
ii) zaisťuje alebo pravdepodobne zaistí cenu jedného alebo viacerých finančných nástrojov, súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít alebo draženého produktu založeného na emisných kvótach na neprirodzenej alebo umelej úrovni, pokiaľ osoba, ktorá vstúpila do transakcie, vydala pokyn na obchodovanie alebo sa zapojila do akéhokoľvek iného konania, nepreukáže, že takáto transakcia, pokyn alebo konanie sa uskutočnili z legitímnych dôvodov a v súlade s uznaným trhovým postupom zavedeným v súlade s článkom 13;
b) uzatváranie transakcií, zadávanie pokynov na obchodovanie alebo akákoľvek iná činnosť alebo konanie, ktoré ovplyvňuje alebo pravdepodobne ovplyvní cenu jedného alebo viacerých finančných nástrojov, súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít alebo draženého produktu založeného na emisných kvótach a pri ktorom sa využívajú fiktívne nástroje alebo akákoľvek iná forma podvodu alebo machinácie;
c) šírenie informácií prostredníctvom médií vrátane internetu alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré dáva alebo pravdepodobne dá nesprávne alebo zavádzajúce signály, pokiaľ ide o ponuku, dopyt alebo cenu finančného nástroja, súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít, alebo draženého produktu založeného na emisných kvótach alebo ktoré zaisťuje alebo pravdepodobne zaistí cenu jedného alebo viacerých finančných nástrojov, súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít alebo draženého produktu založeného na emisných kvótach na neprirodzenej alebo umelej úrovni, vrátane šírenia nepotvrdených správ, keď osoba, ktorá tieto informácie šíri, vedela alebo mala vedieť, že informácie sú nepravdivé alebo zavádzajúce;
d) šírenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo poskytovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich vstupných informácií týkajúcich sa referenčnej hodnoty, keď osoba, ktorá tieto informácie šíri alebo poskytuje, vedela alebo mala vedieť, že informácie sú nepravdivé alebo zavádzajúce, alebo akékoľvek iné konanie, ktorým sa manipuluje s výpočtom referenčnej hodnoty.
Za manipuláciu s trhom sa, okrem iného, považuje aj:
a) konanie osoby alebo osôb konajúcich v súčinnosti s cieľom zabezpečiť dominantné postavenie nad ponukou alebo dopytom po finančnom nástroji, súvisiacej spotovej zmluve týkajúcej sa komodít alebo draženom produkte založenom na emisných kvótach, ktoré má alebo pravdepodobne bude mať za následok priame alebo nepriame stanovenie kúpnych alebo predajných cien alebo vytvára či pravdepodobne vytvorí iné nespravodlivé obchodné podmienky;
b) nákup alebo predaj finančných nástrojov na začiatku alebo na záver obchodovania, ktorý má alebo pravdepodobne bude mať za následok zavádzanie investorov konajúcich podľa zverejnených cien vrátane otváracích či záverečných cien;
c) zadávanie pokynov na obchodné miesto vrátane ich akéhokoľvek zrušenia alebo zmeny prostredníctvom akýchkoľvek dostupných spôsobov obchodovania vrátane elektronických spôsobov, ako sú stratégie algoritmického a vysokofrekvenčného obchodovania, čo má jeden z následkov uvedených v odseku 1 písm. a) alebo b) tým, že:
i) narúša alebo spôsobuje oneskorenie fungovania systému obchodovania na obchodnom mieste, alebo môže mať takýto následok,
ii) sťažuje ostatným osobám identifikáciu skutočných pokynov v systéme obchodovania na obchodnom mieste, alebo môže mať takýto následok, a to aj zadávaním pokynov, ktorých výsledkom je preťaženie alebo destabilizácia knihy objednávok, alebo
iii) vytvára alebo pravdepodobne vytvorí klamlivý alebo zavádzajúci signál o ponuke finančného ná
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).