Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom v dovolacom a kasačnom konaní

Tento článok sa venuje prevzatiu a príprave zastúpenia vrátane prvej porady s klientom v dovolacom a kasačnom konaní, ako úkonu právnej služby, za ktorý nie všetky súdy priznávajú účastníkom konania náhradu trov konania s poukazom na relevantnú judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa zaoberalo touto otázkou; hľadá aj možné východisko z tejto problematiky.

KULICH, M.: Prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom v dovolacom a kasačnom konaní; Justičná revue, 73, 2021, č. 5, s. 634 - 640.
This article deals with the taking over and preparation of representation, including the first consultation with the client in appellate review and cassation proceedings as an act of legal service, for which not all courts award costs to the parties with reference to relevant case law of the Supreme Court of the Slovak Republic as well as the decision of the Constitutional Court of the Slovak Republic, which dealt this issue and a possible solution of this issue.
I ÚVOD
Prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom je jeden z úkonov právnych služieb, za ktorýv rámci náhrady trov právny zástupca úspešnej strany, resp. účastníkkonania môže žiadať náhradu. Avšak v posledných rokoch je rozhodovacia prax súdov nejednotná v tom, či za uvedený právny úkon patrí účastníkovi konania náhrada aj v dovolacom resp. v kasačnom konaní, v prípade ak jeden a ten istý právny zástupca zastupoval účastníka aj v konaniach nižších súdov. K výkladu tejto problematiky prispel aj Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj ako "Ústavný súd SR") svojím nedávnym rozhodnutím, ktorým však možno ešte viac prispel práve k nejednotnosti výkladu ohľadne predmetnej problematiky.
Prevzatie a príprava zastúpenia, vrátane prvej porady, je prvotným a nevyhnutným úkonom právnej služby na to, aby právny zástupca klienta, resp. budúceho klienta zistil, v akej situácii ten-ktorý klient je, resp. zistil, čo klient od advokáta žiada alebo potrebuje. Výsledkom tohto úkonu právnej služby je spravidla podpísanie plnomocenstva medzi advokátom a klientom, ktoré oprávňuje advokáta zastupovať klienta v konaní pred súdom.
Tento článok sa zaoberá právnou úpravou uvedeného úkonu právnej služby a rozdielnym prístupom súdov Slovenskej republiky k priznaniu trov konania za tento úkon v rámci dovolacieho a kasačného konania, pričom je potrebné venovať sa trovám konania a v rámci nich úkonu prevzatia a prípravy zastúpenia v civilnom konaní, resp. v správnom súdnictve. Záverom tohto článku bude poukázané na možné riešenie predmetnej problematiky.
II Relevantná právna úprava
Právna úprav trov konania je zakotvená v § 251 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len "CSP") a v § 163 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len "SSP"). V uvedených zákonných ustanoveniach sú trovy konania vymedzené ako všetky preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré vzniknú v konaní v súvislosti s uplatňovaním alebo bránením práva.
Úkon právnej služby prevzatia a prípravy zastúpenia, vrátane prvej porady s klientom, je upravený v § 13a ods. 1 písm. a) vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška č. 655/2004 Z.z."). V súvislosti s prvotným úkonom, ktorým spravidla býva práve prevzatie a príprava zastúpenia, právny zástupca vykonáva úkony, ako je napríklad zadovažovanie si informácií, listín a podkladov potrebných na zastupovanie, vrátane prvej porady s klientom, a to bez ohľadu na čas trvania týchto úkonov.
Z hľadiska povinností advokáta je potrebné, aby si advokát o vykonaní týchto úkonov vyhotovil príslušný záznam.
1)
Tento záznam je potrebný najmä z hľadiska preukázania uskutočnenia týchto úkonov, a to jednak vo vzťahu k fakturácii týchto právnych služieb klientovi zo strany advokáta, ako aj preukázania uskutočnenia týchto úkonov pred súdom vo vzťahu k priznaniu náhrady trov konania.
Ide najmä o prvú poradu, ktorú advokát uskutočňuje s klientom, pričom z tejto porady by si mal advokát vyhotoviť záznam s časom začatia a ukončenia, ako aj s podrobným popisom čo bolo predmetom tejto prvej porady. Tento záznam by mal slúžiť ako dôkaz pred súdom, že prvá porada prebehla a že advokátovi, resp. účastníkovi konania patrí náhrada trov konania aj za tento úkon právnej služby. Výsledkom týchto prvotných úkonov, resp. prvej porady s klientom, by malo byť rozhodnutie, či advokát prevezme zastupovanie toho-ktorého klienta. V prípade, ak prevezme zastupovanie, tak je potrebné vyhotoviť plnomocenstvo na zastupovanie klienta advokátom v konaní pred súdom, pričom toto plnomocenstvo je potrebné doložiť súdu ako súčasť podanej žaloby.
2)
III Nejednotnosť súdnej praxe
Čo sa týka priznávania, resp. nepriznávania náhrady trov konania za úkon právnej služby, ktorým je prevzatie a príprava zastúpenia, vrátane prvej porady s klientom, tak v tomto smere je súdna prax nejednotná a nie je tu stanovený striktný právny názor, či za tento úkon právnej služby priznávať alebo nepriznávať advokátovi náhradu aj v prípade, keď bol tento úkon zrealizovaný v kasačnom alebo dovolacom konaní. V prípadoch, keď sa táto problematika dostala pred Najvyššísúd Slovenskej republiky (ďalej len "Najvyššísúd SR"), takjednotlivé senáty neboli jednotné, keďž
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).