Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Sociálne siete a sudcovia

Sociálne siete sa stávajú nielen neodmysliteľnou súčasťou spoločenského života, ale aj platformou pre odbornú výmenu názorov.Sú voľne prístupné pre všetkých, čo však neznamená, že šírenie informácií na nich je pre všetkých rovnaké. Rovnako ako v reálnom svete sú nežiadúce informácie, ktoré by podkopávali autoritu súdnej moci, a to aj vtedy, keď sú šírené v sociálnej sieti uzatvorenej len pre právnikov. Limity disciplinárneho stíhania za šírenie informácií zo súdneho prostredia sudcami a medzi sudcov do určitej miery vymedzil ESĽP v komentovanom prípade Kozan.

Social networks are becoming an integral part of social life, but also a platform for professional exchange of views. They are freely accessible to everyone but that does not mean that the dissemination of information on them is the same for everyone. As in the real world, there is undesirable information that would undermine the authority of the judiciary, even if it is disseminated on a social network closed and accessible only to lawyers. The limits of the disciplinary prosecution for the dissemination of information from the judicial environment by judges and among judges were to some extent defined by the ECtHR in the commented Kozan case.

SVÁK, J.: Sociálne siete a sudcovia; Justičná revue, 74, 2022, č. 4, s. 517 – 523.

Kľúčové slová: sudca, disciplinárna zodpovednosť, Facebook, sloboda prejavu.

Key words: judge, disciplinary liability, Facebook, freedom of expression.


Internet je zvláštny časopriestor. Pohybujú sa v ňom beztrestne internetoví zločinci (tzv.
hackeri
), informační popletenci (tzv.
hoaxeri
), provokatívne démonickí diskutéri (tzv.
trollovia
) a iné mytologické bytosti, pričom celý tento pitoreskný svet monitoruje neviditeľné oko orwelovského Veľkého brata.
1)
Jeho pozornému zraku nič neujde. Osobitne ho zaujímajú sociálne siete a zvláštnu pozornosť venuje tým, ktoré sú uzatvorené. A úplne najpodozrivejšie z nich sú pre neho uzatvorené siete sudcov, prokurátorov, skrátka právnikov, ktorí sa
ex definitione
miešajú do politiky. Navyše, sudcom (nepodceňujeme však ani prokurátorov) moderný konštitucionalizmus "prihral" pomerne veľkú právomoc rozhodovať politické spory v rámci ústavného súdnictva. Dosť dôvodov na to, aby Veľký brat "monitoroval" komunikáciu prebiehajúcu na sociálnych sieťach uzatvorených pre societu právnikov. Bezstarostnosť účastníkov takéhoto diskusného fóra na uzatvorenej sociálnej sieti, prístupnej len pre právnikov, sa stalo osudným tureckému sudcovi na trestom súde v meste Van, Ýbrahimovi Kozanovi, ktorého zaujal jeden príspevok na internete a rozhodol sa ho bez komentára zdieľať s ostatnými členmi tejto sociálnej siete. Disciplinárna sankcia, ktorá ho za toto zdieľanie postihla, sa stala predmetom sťažnosti a o nej rozhodoval Európsky súd pre ľudské práva v prípade
Kozan proti Turecku (z 1. marca 2022, č. 16695/19)
. Je to prvýkrát, čo ESĽP posudzoval kompatibilnosť disciplinárnej sankcie uloženej sudcovi za zdieľanie príspevku na uzatvorenej sociálnej sieti. Preto okrem samotného kontextu tohoto prípadu je dôležitý, už na úvod, krátky exkurz do vnímania slobody prejavu
a) sudcov,
b) na internete.
Ad a)
Právu na uplatňovanie slobody prejavu je v slovenskej odbornej verejnosti venovaný pomerne široký priestor
2)
a preto pre potreby komentovania tohto prípadu je vhodné zúženie pohľadu na slobodu prejavu sudcov pri kritickom hodnotení súdnictva a jeho súčastí. V tomto smere nemožno obísť predovšetkým ikonické rozhodnutie ESĽP vo veci
Baka proti Maďarsku (z 23. júna 2016, č. 20261/12)
.
3)
Pre adresnejšie nasmerovanie judikatúry ESĽP na prípad
Kozan
však najlepšie poslúži nedávne rozhodnutie ESĽP, ktoré sa navyše priamo týka tureckej justície, a to
Eminogaoglu proti Turecku (z 9. marca 2021, č. 76521/12
). Sťažovateľom bol hlavný prokurátor kasačného súdu, ktorý vo viacerých verejných vystúpeniach, najmä v televíznych rozhovoroch, kritizoval politické ovplyvňovanie priebehu trestných konaní. Napríklad v jednom rozhovore pre televíznu stanicu Kanal Türk povedal:
"Je to vláda, ktorá vedie vyšetrovanie trestného činu terorizmu? Vie o tom vláda? Je to vláda, ktorá to riadi? Keď sa pozriete na niektoré vyjadrenia, prejavy... premiér hovorí,Urobili sme zistenia, kým sme sa dostali k moci, teraz sa ich snažíme odhaliť.' Ide o vážny útok na vyšetrovacie orgány, inými slovami, hovoríte, že ,urobili sme nejaké zistenia predtým, ako sme sa dostali k moci a informovali sme o nich súdny systém. Je to súdny systém, ktorý to vyšetruje.' Môže súdny systém vykonávať vyšetrovanie na objednávku? Takýto atak pravdepodobne ovplyvní vyšetrovacie orgány... V žiadnom prípade nemožno pripustiť, aby takáto pochybnosť existovala. Spravodlivosť musí byť prenechaná na justičný systém. Nemožno tvrdiť, že vyšetrovanie trestného činu bolo ,úspechom' súdneho systému a výkonnej moci [súčasne]. Súdny systém nemôže viesť trestné vyšetrovanie spolu s výkonnou mocou... Vyšetrovanie trestného činu vedie prokurátor
." Za takéto a obdobné výroky mu Vysoká rada sudcov a prokurátorov ("HSYK")
4)
uložila disciplinárnu sankciu vo forme preloženia na súd nižšieho stupňa. Pri preskúmavaní tejto sťažnosti ESĽP "
zdôraznil, že najmä vzhľadom na rastúci význam deľby moci a dôležitosť ochrany nezávislosti súdneho systému, akýkoľvek zásah do slobody prejavu sudcu v takomto postavení si vyžaduje dôkladnú kontrolu zo strany ESĽP
."
Navyše, treba mať na pamäti tzv. "mrazivý účinok", ktorý tvorí strach zo sankcie na výkon slobody prejavu, najmä na ostatných sudcov, ktorí sa chcú zúčastniť verejnej diskusie o otázkach týkajúcich sa výk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).