Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právo na súkromný život v systéme pracovného práva

Právo na súkromný život a jeho ochranu je základným ľudským právom. Zároveň sa uvedené právo zaraďuje medzi základné práva a slobody v pracovnom práve. K zásahom do práva na súkromný život môže dochádzať aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Autori sa v uvedenom príspevku venujú analýze obsahu práva na súkromný život v systéme pracovného práva. Následne sa v príspevku rozoberá uvedené právo podľa aktuálnej právnej úpravy v Zákonníku práce a nechýba ani problematika oprávnených zásahov do práva na súkromný a rodinný život.

Právo na súkromný život v systéme pracovného práva
doc. JUDr.
Ivan
Podhorec
PhD.
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
JUDr.
Lucia
Petríková
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Právo na súkromný život sa zaraďuje medzi základné ľudské práva. Uvedené právo upravuje nielen Dohovor Rady Európy o ľudských právach a základných slobodách, ale aj Charta základných práv EÚ. V súčasnosti môže dôjsť aj k rôznym zásahom do práva na súkromný život v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Formy týchto zásahov môžu byť rôzne.
"Ide predovšetkým o sledovanie zamestnancov pomocou videokamier, sledovanie e-mailovej pošty, odpočúvanie telefonických hovorov a iné formy. Na druhej strane v neľahkej situácii je aj zamestnávateľ a jeho ústavné právo na vlastníctvo. Niektoré z nekalých praktík zamestnancov ho môžu vážne poškodiť, preto sa často bráni, že kontroluje len správne využitie svojho vlastníctva výrobných a pracovných prostriedkov."
1)
Problematikou práva na súkromný život a práva na ochranu vlastníctva zamestnávateľa sa v posledných rokoch v značnej miere zaoberal Európsky súd pre ľudské práva a rovnako aj Súdny dvor EÚ. Judikatúra týchto súdov má mimoriadny význam pre pracovnoprávnu legislatívu a aplikačnú prax v Slovenskej republike, keď môže dôjsť k zneužitiu dôverných informácií zamestnávateľského subjektu v prospech konkurencie.
V súčasnosti vôbec nie sú zriedkavosťou prípady, keď zamestnávatelia monitorujú svojich zamestnancov v rámci pracovnej doby. Zmysel tohto monitorovania spočíva v tom, aby zamestnávatelia
"zistili nielen mieru využívania pracovného času, kvalitu výkonu práce, ale aj z dôvodu predchádzania majetkovej ujmy na majetku zamestnávateľa, pri overovaní dodržiavania pracovnej disciplíny, ale aj pri možnom úniku informácií v prospech tretích subjektov".
2)
Z uvedeného vyplýva, že aplikačné problémy vznikajú, pokiaľ ide o oprávnenosť sledovania zamestnanca, ako o spôsob zásahu do jeho súkromnej sféry. Otázkou však stále zostáva, či je ochrana súkromného a rodinného života v oblasti pracovnoprávnych vzťahov zabezpečená na dostatočnej úrovni.
Obsah práva na súkromný život a vymedzenie pojmu
Je nesporné, že sledovanie zamestnancov zo strany zamestnávateľa zasahuje do práva na súkromný život fyzickej osoby.
Podľa čl. 16 Ústavy Slovenskej republiky
"nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená".
3) Základné ľudské právo na súkromie môže byť obmedzené len v prípadoch ustanovených zákonom. V zmysle ústavy má každý právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. Taktiež nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou alebo iným spôsobom s výnimkou prípadov, ak tak ustanoví zákon. Zaručuje sa aj tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením.4)
Zákonník práce a právo na súkromný život
V zmysle čl. 11 Základných zásad Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ďalej aj "ZP") môže zamestnávateľ o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú má zamestnanec vykonávať, vykonáva alebo vykonával.5)
Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov, ktoré spočívajú v osobitnej povahe činnosti zamestnávateľa, narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho sleduje, bez toho, aby bol na to upozornený, alebo kontroluje listové zásielky adresované zamestnancovi alebo súkromnej osobe.
Na druhej strane platí, že ak je na pracovisku zamestnávateľa zavedený
kontrolný mechanizmus,
je zamestnávateľ povinný informovať zamestnanca o rozsahu kontroly a spôsoboch jej uskutočňovania.
Podľa čl. 11 Základných zásad ZP je zamestnávateľ oprávnený zhromažďovať o zamestnancovi informácie, ktoré predovšetkým:
a)
súvisia s jeho kvalifikáciou,
b)
súvisia s jeho profesionálnymi skúsenosťami,
c)
môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú má zamestnanec vykonávať, vykonáva alebo vykonával.
V čl. 11 Základných zásad ZP je tak dodržaná
zásada legality
, hoci určitosť zákona (v tomto prípade Zákonníka práce), pokiaľ ide o možnosti zásahu do práva na súkromný život zamestnanca, je veľmi sporná a nanajvýš diskutabilná.
"Diskutabilné je aj dodržanie zásady primeranosti, pretože je ťažko dopredu obsahovo predurčiť obsah informácií o zamestnancovi, ktoré môžu byť významné nielen z hľadiska práce, ktorú zamestnanec vykonáva, ale aj z hľadiska práce, ktorú má vykonávať, ale aj z hľadiska práce, ktorú vykonával. Tento druh informácií podľa čl. 11 Základných zásad ZP môže zamestnávateľ zhromažďovať o zamestnancovi aj bez jeho súhlasu."
6)
Obťažovanie a mobing na pracovisku
Pri vysvetlení obidvoch pojmov je potrebné poukázať na skutočnosť z aplikačnej praxe práva EÚ, kde
pojem obťažovanie nie je identický s pojmom mobing.
Obťažovanie môže, ale aj nemusí byť viazané na príslušný diskriminačný znak. Ak sa obťažovanie viaže na príslušný diskriminačný znak, ide o obťažovanie podľa antidiskriminačného zákona.7)
"Toto obťažovanie sa stáva mobingom, ak trvá dlhší čas a možno ho posúdiť ako zneužitie práva a súčasne ako výkon práva v rozpore s dobrými mravmi."
8)
Obťažovanie na rozdiel od mobingu nepredpokladá a nevyžaduje systematickosť protiprávnych konaní tak, ako je to pri mobingu. Aj jedno obťažovanie je obťažovaním, no nie je ešte mobingom. Možno však povedať, že aj obťažovanie na pracovisku sa môže uskutočňovať aj ako mobing, ak je systematické, zamerané na jednu osobu a trvá dlhší čas.
Pojmy
obťažovanie
a
mobing
bližšie definoval Nemecký spolkový pracovný súd, podľa ktorého
za obťažovanie
"považuje diskrimináciu, ak neželané spôsoby správania súvisiace s príslušným diskriminačným dôvodom zapríčinia, že je narušená dôstojnosť dotknutej osoby a vytvára sa prostredie poznačené zastrašovaním, osočovaním, ponižovaním, pokorením alebo urážaním".
9)
Pojem
mobing (šikanovanie)
definoval Nemecký spolkový pracovný súd
"ako systematické nepriateľské správanie, obťažovanie a diskrimináciu s cieľom systematicky škodiť inej osobe s ohľadom na jej pocit sebahodnoty".<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).