Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Spoločná nehnuteľnosť v katastrálnej praxi

Autori sa v tomto príspevku venujú problematike spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnej praxi v nadväznosti na právnu úpravu obsiahnutú v zákone č. 97/2013 Z.z. Predmetom ich záujmu je vymedzenie inštitútu spoločnej nehnuteľnosti v zákone č. 97/2013 Z.z., jej evidovanie v katastri nehnuteľností, ako aj možnosť oddelenia novovytvoreného pozemku od pozemku alebo pozemkov tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť. Ďalej sa autori vyjadrujú k právnej úprave prevodu podielu na spoločnej nehnuteľnosti, prevodu oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti, nájmu pozemku alebo pozemkov tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť, ako aj k možnosti zriadenia vecného bremena k takýmto pozemkom. Napokon sa autori venujú dôsledkom zrušenia a zániku pozemkového spoločenstva z hľadiska katastra nehnuteľností.

Spoločná nehnuteľnosť v katastrálnej praxi
Mgr.
Róbert
Jakubáč
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
JUDr.
Dominika
Vargová
PhD.,
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
1. Úvod
Právny poriadok Slovenskej republiky obsahuje niekoľko špecifických právnych inštitútov spôsobujúcich v aplikačnej praxi značné problémy, medzi ktoré nepochybne patria aj inštitút spoločnej nehnuteľnosti a inštitút pozemkového spoločenstva.1) Tieto dva právne inštitúty prešli v priebehu 20. storočia pomerne komplikovaným vývojom.2) Ťažkostiam s uchopením spomínaných inštitútov a s ich normatívnou úpravou nasvedčuje skutočnosť, že až v poradí ako tretí do legislatívneho procesu predložený návrh nového zákona o pozemkových spoločenstvách bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky,3) ako aj pomerne malý záujem akademickej verejnosti o tento právny inštitút.4)
Dňa 1. mája 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len "zákon č. 97/2013 Z. z.") a nahradil tak dovtedajší zákon č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 181/1995 Z. z."). Tento právny predpis predstavuje (okrem iných) novú právnu úpravu právneho postavenia pozemkových spoločenstiev a nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou.5)Predmetom nášho záujmu v tomto príspevku budú iba tie ustanovenia zákona č. 97/2013 Z. z., ktoré sa bezprostredne dotýkajú evidencie spoločnej nehnuteľnosti a práv k spoločnej nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností, ako aj ustanovenia bezprostredne týkajúce sa katastrálneho konania, a to s dôrazom na občianskoprávne hľadisko, pričom sa pokúsime poukázať na všetky rozhodujúce súvislosti v tomto smere. Pri výklade právnych noriem týkajúcich sa nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou, resp. s novovytvoreným pozemkom oddeleným od pozemku alebo pozemkov tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť a nakladania s podielom na spoločnej nehnuteľnosti budeme vychádzať z interpretačných zásad prezentovaných v aktuálnej rozhodovacej praxi najvyšších súdnych autorít Slovenskej republiky a Českej republiky, najmä zo zásady, že
"je nutné vykladať ustanovenie o neplatnosti právnych úkonov pre rozpor so zákonom reštriktívne a nie extenzívne"
6), ďalej zo zásady, že
"k výkladu právnych predpisov a ich inštitútov nemožno pristupovať len z hľadiska textu zákona, a to ani v prípade, keď sa text môže javiť ako jednoznačný a určitý, ale predovšetkým podľa zmyslu a účelu zákona"
7), ako aj zo zásady, že
"pri posudzovaní neplatnosti právnych úkonov je potrebné zohľadniť aj zmysel a účel právnej úpravy, ktorá s určitým nedostatkom právneho úkonu spája právny následok v podobe jeho neplatnosti"
.8)
2. Spoločná nehnuteľnosť
Napriek tomu, že už zákon č. 181/1995 Z. z. výslovne používal pojem "spoločná nehnuteľnosť"9), do 1. mája 2013 bol tento pojem vymedzený iba v judikatúre, resp. v odbornej literatúre vzťahujúcej sa k uvedenému právnemu predpisu.10)Pomerne často je v súdnej praxi citovaná (podľa nášho názoru nevydarená) definícia spoločnej nehnuteľnosti podaná Ústavným súdom Slovenskej republiky, ktorý vo svojom náleze z roku 2010 uviedol, že
"pojem ,spoločná nehnuteľnosť' nie je explicitne definovaný v právnom poriadku Slovenskej republiky, avšak z účelu a zmyslu zákona o pozemkových spoločenstvách možno vyvodiť, že zákonodarca pri kreovaní a používaní tohto pojmu v samotnom texte zákona mal na mysli majetkový substrát pozemkového spoločenstva a nie každý jednotlivý pozemok identifikovaný parcelným číslom"
.11)
2.1 Vymedzenie spoločnej nehnuteľnosti v zákone č. 97/2013 Z. z.
V zákone č. 97/2013 Z. z. pristúpil zákonodarca k legálnemu vymedzeniu pojmu "spoločná nehnuteľnosť".12) Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z. z.13) sa spoločnou nehnuteľnosťou rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov, pričom spoločná nehnuteľnosť je nedeliteľná okrem prípadov ustanovených zákonom;14) možnosť zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva spoločnej nehnuteľnosti podľa všeobecných ustanovení o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva je zo zákona vylúčená.15) Spoločnú nehnuteľnosť môžu tvoriť pozemky, ktoré nemajú spoločné hranice a dokonca sa môžu nachádzať v rôznych katastrálnych územiach. Pri pozemkoch tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť má byť na liste vlastníctva vyznačený príslušný kód.16) Súčasný stav zápisov spoločnej nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností17) vo všeobecnej rovine však nemožno považovať za uspokojivý - zarmucujúce sú najmä tie prípady, keď je ako vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti evidované v katastri nehnuteľností samotné pozemkové spoločenstvo,18) ak bol zápis vykonaný bez právneho dôvodu alebo v rozpore so zákonom.
Ak ide o možnosť zväčšenia rozsahu spoločnej nehnuteľnosti, platná právna úprava nijako ne­bráni tomu, aby mohli vlastníci podielov na spoločnej nehnuteľnosti nadobúdať ďalšie pozemky, ktoré sa stanú súčasťou už existujúcej spoločnej nehnuteľnosti. Pozemky, ktoré by sa eventuálne mali stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti, nemusia mať žiadnu spoločnú hranicu s pozemkami, ktoré už tvoria spoločnú nehnuteľnosť. Zákon č. 97/2013 Z.z. ustanovuje totiž iba zákaz drobenia spoločnej nehnuteľnosti s určitými výnimkami a vo vzťahu k zväčšeniu rozsahu spoločnej nehnuteľnosti neobsahuje žiadne obmedzujúce ustanovenie. S prihliadnutím k jednej zo základných zásad súkromného práva, že čo nie je zakázané, je dovolené,19) a s prihliadnutím na skutočnosť, že spoločná nehnuteľnosť je inštitútom súkromného práva, potom musíme jednoznačne dospieť k vyššie uvedenému záveru ohľadne možnosti zväčšenia rozsahu spoločnej nehnuteľnosti.20) V praxi by však bolo takéto "zväčšenie" rozsahu spoločnej nehnuteľnosti ťažko realizovateľné - zmluvu o prevode vlastníckeho práva k pozemku, ktorý by sa mal stať súčasťou už existujúcej spoločnosti, by totiž bolo potrebné uzatvoriť so všetkými vlastníkmi podielov na spoločnej nehnuteľnosti.21) Zákon č. 97/2013 Z. z. taktiež pripúšťa za určitých podmienok odčlenenie časti spoločnej nehnuteľnosti - touto problematikou sa budeme zaoberať ďalej.
Jedným zo znakov spoločnej nehnuteľnosti je jej nedeliteľnosť. Nedeliteľnosť spoločnej nehnuteľnosti je výslovne premietnutá do § 9 ods. 8 zákona č. 97/2013 Z. z., ktorý ustanovuje, že prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný. Je však možný prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti? Zákon č. 97/2013 Z.z. na túto otázku nedáva výslovnú odpoveď. Podľa nášho názoru je potrebné aj v prípade prechodu práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti rešpektovať nedeliteľnosť spoločnej nehnuteľnosti, a teda aj prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti sa musí týkať všetkých pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti.22) V rozpore so zákonom by teda bola napríklad dohoda dedičov o tom, že určitý dedič zdedí podiel na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch - okresný úrad by však bol povinný vykonať záznam do katastra nehnuteľností aj na základe osvedčenia o dedičstve, kde by nebola rešpektovaná nedeliteľnosť spoločnej nehnuteľnosti, pretože zápis práva do katastra nehnuteľností na základe tohto osvedčenia o dedičstve ako verejnej listine sa vykonáva formou záznamu a okresný úrad nie je oprávnený skúmať súlad tohto osvedčenia o dedičstve so zákonom z hmotnoprávneho hľadiska.23)
Dôsledkom nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti je neprípustnosť povolenia vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností iba k jednému pozemku alebo k niektorým pozemkom, ktoré sú súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.24) Napriek tomu, že zákon explicitne nezakazuje zriadenie záložného práva iba k niektorým pozemkom, ktoré sú súčasťou spoločnej nehnuteľnosti, takéto záložné právo by nebolo možné realizovať, nakoľko výkonom záložného práva (t.j. predajom zálohu - pozemku alebo niektorých pozemkov tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť) by došlo k zákonom neprípustnému oddeleniu časti spoločnej nehnuteľnosti. Záver o tom, že vklad záložného práva len k niektorým pozemkom tvoriacim spoločnú nehnuteľnosť je neprípustný, vychádza z účelu, resp. funkcie záložného práva. V prípade neuspokojenia pohľadávky veriteľa, ktorá by bola zabezpečená záložným právom iba k niektorým pozemkom tvoriacim spoločnú nehnuteľnosť, by zjavne nebolo možné realizovať uhradzovaciu funkciu záložného práva.25)
2.2 Zápis spoločnej nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností
Informácia o tom, že určitý pozemok je súčasťou spoločnej nehnuteľnosti by mala byť obsiahnutá na liste vlastníctva, a to uvedením kódu spoločnej nehnuteľnosti. Listiny, ktoré je potrebné predložiť, aby bol na list vlastníctva vyznačený kód spoločnej nehnuteľnosti a zapísaná informácia, že ide o spoločnú nehnuteľnosť, sú žiadosť pozemkového spoločenstva, zmluva o pozemkovom spoločenstve26) a výpis z registra pozemkových spoločenstiev (resp. potvrdenie),27) ktorý vydá príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor - aplikačná prax sa zatiaľ neustálila na jednotnej odpovedi na otázku, či je zároveň potrebné preukázať, že pozemky uvádzané v zmluve o pozemkovom spoločenstve sú spoločnou nehnuteľnosťou. Z hľadiska zápisov do katastra nehnuteľností možno zápis kódu spoločnej nehnuteľnosti považovať za poznámku. K zápisu spoločnej nehnuteľnosti na list vlastníctva môže dôjsť aj na základe rozhodnutia príslušného správneho orgánu o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov podľa zákona č. 180/1995 Z. z.28) V súčasnosti sa vyskytujú aj prípady, keď je spoločná nehnuteľnosť zapísaná na viacerých listoch vlastníctva. V prípade spracovania podkladov k uzatvoreniu zmluvy o prevode podielu na spoločnej nehnuteľnosti by si teda záujemca o nadobudnutie podielu mal zistiť, či sú na liste vlastníctva uvedené všetky pozemky tvoriace spoločnú nehnuteľnosť, alebo či sú ostatné pozemky tvoriace spoločnú nehnuteľnosť uvedené na inom liste vlastníctva.
3. Prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti
Podľa právnej úpravy de lege lataprevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný. Takisto je zakázaný aj prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na pozemkové spoločenstvo. Pozemkové spoločenstvo teda nemôže nadobudnúť podiel na spoločnej nehnuteľnosti alebo podiel na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. Dôvody tejto právnej úpravy sú dobre vysvetlené v pripomienke generálnej prokuratúry k návrhu zákona o pozemkových spoločenstvách. Ako uviedla generálna prokuratúra, v zákone by mal byť
"výslovne ustanovený zákaz nadobúdania podielu na spoločnej nehnuteľnosti, resp. spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti zo strany samotného pozemkového spoločenstva. Jednalo by sa v podstate o analogický zákaz, aký je upravený napríklad v § 120 ods. 1 Obchodného zákonníka pri spoločnosti s ručením obmedzeným. V opačnom prípade by totiž mohla nastať situácia, že v prípade získania väčšiny podielov pozemkovým spoločenstvom by toto rozhodovalo samo o sebe, resp. momentom nadobudnutia všetkých podielov, t.j. celej spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, by súčasne došlo k zrušeniu pozemkového spoločenstva zo zákona."
29)
Zákon č. 97/2013 Z. z. zjednotil právnu formu pozemkových spoločenstiev a pod sankciou ich zrušenia
ex lege
ustanovil, že pozemkové spoločenstvá sú povinné prispôsobiť svoje právne pome
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).