Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Autoremedúra. Vyšší súdny úradník a nadriadený súd

48/2014
Autoremedúra
Vyšší súdny úradník a nadriadený súd
§ 190 ods. 1, ods. 2 písm. c), § 557 ods. 2 a § 558 ods. 1 Trestného poriadku
§ 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 549/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
§ 191 ods. 2 vyhlášky č. 543/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov
I. Uznesenie vyššieho súdneho úradníka o povinnosti obvineného nahradiť trovy trestného konania, vrátane trov vzniknutých pribratím splnomocnenca poškodeného, ani rozhodnutie predsedu senátu súdu prvého stupňa o sťažnosti proti takému uzneseniu, nie je rozhodnutím v zmysle § 368 ods. 2 Trestného poriadku, preto mimoriadny opravný prostriedok - dovolanie - proti takému rozhodnutiu zákon nepripúšťa.
II. Predseda senátu súdu prvého stupňa, ktorému je predložená sťažnosť obvineného proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka o povinnosti obvineného nahradiť trovy trestného konania, prípadne aj vrátane trov vzniknutých pribratím splnomocnenca poškodeného, nie je v pozícii "nadriadeného súdu" ak sťažnosti nevyhovie, ale je povinný podľa § 190 ods. 2 písm. b) Trestného poriadku sťažnosť predložiť nadriadenému súdu.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
5 Tdo 62/2013
Skutkový stav:
Najvyšší súd SR uvedeným uznesením dovolanie obvineného L. B. proti uzneseniu Okresného súdu V. K. sp. zn. 8 T 10/2010, podľa § 382 písm. f) Trestného poriadku odmietol, lebo bolo podané proti rozhodnutiu, proti ktorému dovolanie nie je prípustné.
Odôvodnenie:
Vyšší súdny úradník Okresného súdu V. K. uznesením z 31. októbra 2012, sp. zn. 8 T 10/2010, podľa § 558 o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).