Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Kontrola poverenej vlády bez dôvery zo strany ústavného súdu

Obmedzená skúsenosť s výkonom právomocí vlády Slovenskej republiky v režime čl. 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s faktickou dobou trvania takéhoto režimu vytvára situácie, na ktoré nemožno nachádzať ústavne jednoznačné odpovede a riešenia. Článok sa v tejto súvislosti zamýšľa nad možnosťami súdnej kontroly poverenej vlády bez dôvery a výkonu jej právomocí.

 

Limited experience with the exercise of powers of the Government of the Slovak Republic under the regime of Art. 115 par. 3 of the Constitution of the Slovak Republic, in conjunction with the actual duration of such a regime, creates situations for which it is impossible to find unequivocal constitutional answers and solutions. In this context, the paper reflects on the possibilities of judicial review of the entrusted government without trust and the exercise of its powers.

BALOG, B. – TRELLOVÁ, L.: Kontrola poverenej vlády bez dôvery zo strany ústavného súdu; Justičná revue, 76, 2024, č. 4, s. 405 – 422.

Kľúčové slová: poverená vláda, vláda bez dôvery parlamentu, súdna kontrola ústavnosti, Ústava Slovenskej republiky.

Key words: delegated government, government without the confidence of the parliament, judicial review of constitutionality, Constitution of the Slovak Republic.

Právne predpisy/legislation: Ústava Slovenskej republiky, publikovaná pod číslom 460/1992 Zb.


Úvod
Dňa 15. decembra 2022 došlo v doterajšej histórii Slovenskej republiky druhýkrát k tomu, že Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len "národná rada") vyslovila nedôveru vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"). Súčasne tým došlo, rovnako tak druhýkrát, k aktivácii čl. 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len "ústava").
K historicky prvému vysloveniu nedôvery vláde došlo už krátko po vzniku Slovenskej republiky, v roku 1994, a ústavné riešenie tejto situácie nespôsobilo žiadny osobitný problém. Vláda, ktorá stratila dôveru národnej rady, bola prezidentom Slovenskej republiky (ďalej len "prezident") odvolaná a na základe dohody politických strán zastúpených v národnej rade bola vymenovaná nová vláda, ktorá vládla do predčasných volieb. Aj keď nepochybne možno tomuto riešeniu vyčítať to, že v roku 1994 neexistovali ústavné pravidlá pre skracovanie volebného obdobia národnej rady, a to skrátenie tak predstavovalo konanie národnej rady, ktorá o ňom rozhodla účelovým ústavným zákonom
ultra vires
, dnes, bohatší o ústavnú a empirickú skúsenosť z rokov 2011 a 2022 až 2023, môžeme povedať, že riešenie z roku 1994 bolo politicky a spoločensky najinteligentnejšie a najelegantnejšie.
V roku 2011 národná rada vláde nevyslovila nedôveru. Vláda stratila dôveru neschválením návrhu, s ktorým spojila hlasovanie o dôvere. Politická situácia v národnej rade nepriala inteligentným a elegantným riešeniam. Priala však zmene ústavy. Národná rada tak v záujme riešenia politickej situácie rámcovanej stratou dôvery národnej rady, neschopnosťou, či nevôľou zostavenia novej vlády, ale schopnosťou dohody na skrátení volebného obdobia, v ústavodarnom procese, ktorý trval štyri (!) hodiny, schválila zmenu ústavy a doplnila do nej čl. 115 ods. 3. Popri tom stihla schváliť aj ďalší účelový ústavný zákon, ktorým skrátila svoje volebné obdobie.
Keď sa vrátime k najčerstvejšiemu vysloveniu nedôvery vláde, následne napokon dňa 25. októbra 2023 prezidentka vymenovala vládu, čím sa súčasne ukončilo poverenie prvej nepolitickej
1)
vlády v histórii Slovenskej republiky, ktorá potom ako nezískala dôveru národnej rady, vládla rovnako ako jej predchodkyňa v režime čl. 115 ods. 3 ústavy.
Režim čl. 115 ods. 3 ústavy tak bol aktivovaný už trikrát, pričom práve roky 2022 až 2023 priniesli jeho intenzívne využívanie, ktoré sa nezaobišlo bez otázok o rozsahu výkonu právomocí poverenej vlády bez dôvery.
2)
Účelom predloženého príspevku je snaha nájsť v čl. 115 ods. 3 ústavy určitú logiku, nie vo vzťahu k ústavnému základu pre výkon činnosti vlády, ale vo vzťahu k rozsahu jej právomocí a poukázať na externé faktory kontroly poverenej vlády bez dôvery.
Poverená vláda bez dôvery a jej ústavný základ
Podstata ústavného riešenia z roku 2011 v čl. 115 ods. 3 pre situáciu straty dôvery národnej rady voči vláde je v tom, že jeden ústavný základ pre výkon právomocí vlády sa nahrádza iným ústavným základom, ktorý je však slabší, a preto je výkon právomocí vlády na tomto novom legitimizačnom základe ústavne limitovaný. Konkrétne, materiálny legitimizačný ústavný základ pre výkon právomoci vlády, a to dôvera národnej rady, sa nahrádza formálnym legitimizačným ústavným základom pre výkon právomocí vlády, a to rozhodnutím prezidenta o poverení vlády. Ústava výkon právomocí vlády v tejto situácii limituje, keďže ide o vládu, ktorá nedisponuje materiálnou legitimitou od národnej rady, pričom práve vzťah medzi národnou radou a vládou postavený na dôvere národnej rady voči vláde je jadrom, resp. základom parlamentného ústavného systému Slovenskej republiky.
Ústavný zákon č. 356/2011 Z.z., ktorým došlo k doplneniu čl. 115 ods. 3 ústavy, predstavoval zásah do jadra parlamentného ústavného systému Slovenskej republiky, pretože umožnil pôsobenie vlády bez materiálnej legitimity len na základe formálnej legitimity danej prezidentom.
Čl. 115 ods. 3 ústavy však súčasne predstavuje určitú poistku, resp. nepriamo možno aj výstrahu pre aktérov politického života v tom, že ak nenájdu systémové riešenie možného ústavného sporu, resp. ústavnej krízy, najmä, ale nielen vo vzťahoch medzi národnou radou a vládou, umožňuje ústava riešenie v extrémnej situácii aj netradičným a nesystémovým spôsobom, ktorému je potrebné sa vyhnúť.
3)
Mechanizmus čl. 115 ods. 3 ústavy vyzerá takto: ak vláda stratí dôveru národnej rady a po jej odvolaní prezidentom nie je hneď vymenovaná nová vláda, prezident poverí odvolanú vládu výkonom právomocí v režime čl. 115 ods. 3 ústavy. Toto riešenie preberá prvky z postupu prezidenta po prijatí demisie vlády podľa čl. 115 ods. 2 ústavy, pričom sa súčasne vyžaduje, aby po formálno-procesnej stránke bola naplnená podmienka vyhlásenia rozhodnutia prezidenta o poverení odvolanej vlády výkonom funkcie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
4)
Pre odvolanú vládu to znamená, že právomoci, ktoré doteraz mala a ktoré štandardne vláda má, sa z jej pohľadu rozdelia do troch skupín: po prvé, právomoci, ktoré vláda bude môcť i naďalej vykonávať tak, ako doteraz [čl. 119 písm. a), b), e), f) n), o), p) ústavy]; po druhé, právomoci, ktoré bude môcť naďalej vykonávať len s predchádzajúcim súhlasom prezidenta v každom jednotlivom prípade [čl. 119 písm. m) a r) ústavy]; po tretie, právomoci, ktoré vláda naďalej nebude môcť vykonávať vôbec [čl. 119 písm. c), d), g), h), i), j), k), l) ústavy].
Ak abstrahujeme od konkrétneho politického rozloženia síl v roku 2011, ktoré bolo zrejme hlavným dôvodom takto formulovanej úpravy, jediným ako-tak logickým odôvodnením jej podoby by mohla byť táto úvaha: ak vláda stratí dôveru národnej rady, a teda utrpí jej politická legitimita, priamo volený prezident jej svojou legitimitou "vypomôže" tým, že určité jej rozhodnutia vopred odobrí a preberie za ne zodpovednosť. Táto úvaha však pri hlbšom pohľade neobstojí, a to primárne z dôvodu, že prezident v princípe nenesie zodpovednosť ani za výkon svojich vlastných právomocí. Zvýraznením tohto faktu je (nielen) inštitút kontrasignácie, zakotvený v čl. 102 ods. 2 ústavy. Ústavnou novelizáciou č. 356/2011 Z. z.ústavodarca vlastne zaviedol "
kontrasignáciu naruby
", t. j režim, kde prezident, ktorý sám nesie iba veľmi špecifickú zodpovednosť aj za výkon svojich vlastných právomocí (čl. 107 ústavy), udeľuje súhlas na výkon právomocí vláde, voči ktorej už bola zodpovednosť vyvodená najtvrdším možným spôsobom. Tým pádom je ťažké identifikovať, kto a akú zodpovednosť nesie za rozhodnutia odvolanej vlády, ktoré urobila s predchádzajúcim súhlasom prezidenta, resp. najskôr možno konštatovať, že takúto zodpovednosť nenesie nik.
5)
Zo znenia čl. 115 ods. 3 vieme bezpečne formálne vymedziť a nominálne vymenovať tri skupiny právomocí poverenej vlády bez dôvery. Skúsenosť nám však ukazuje, že toto formálne vymedzenie nie je jednoduché a bezproblémové. Situácia v rokoch 2022 až 2023 je totiž iná než v roku 2011 a ukazuje sa, že relatívne bezproblémové pôsobenie vlády v režime čl. 115 ods. 3 ústavy v roku 2011 nebolo možné v roku 2023 úplne zopakovať.
Limitovaná skúsenosť s ústavnou situáciou založenou čl. 115 ods. 3 ústavy, svetový rekord v rýchlosti jeho prípravy a schválenia, ale najmä - vojna v susednom štáte, energetická kríza, vysoká inflácia, teda všetko javy, ktoré štandardne vyžadujú v prvom rade efektívne konanie zo strany vlády, spôsobovali v roku 2023 trvalé problémy z hľadiska ústavnosti konania vlády. To bolo v celej situácii, už aj tak tvorenej zlými predispozíciami, zhoršené rozhodnutím národnej rady o skrátení volebného obdobia, ktoré prišlo až o deväť a pol mesiaca po vyslovení nedôvery vláde.
Táto situácia nás núti zamyslieť sa nad právomocami vlády, ktorá koná v režime čl. 115 ods. 3 ústavy, a to nielen formálne, teda výpočtom a rozdelením týchto právomocí do jednotlivých skupín, ale najmä obsahovo z hľadiska skúmania toho, prečo vláda v tomto režime nejakou právomocou disponuje a inou zasa nie. Ale ani toto nie je základným účelom predloženého príspevku. Tým je skúmanie toho, akej a či vôbec nejakej kontrole podlieha výkon ústavných právomocí vlády v režime čl. 115 ods. 3 ústavy.
Ak je východiskom jednoduchá úvaha, že u vlády, ktorá má dôveru národnej rady, je výkon každej právomoci vlády podľa čl. 119 ústavy a iných ustanovení právneho poriadku zakladajúcich právomoci vlády, kontrolovaný národnou radou [čl. 86 písm. a) ústavy], ukončenie dôverného vzťahu znamená faktické ukončenie kontrolného vzťahu. Formálne je síce čl. 86 písm. a) ústavy zachovaný, resp. nedotknutý, teda národná rada aj naďalej kontroluje, ako sa zákony dodržiavajú a táto jej kontrolná činnosť smeruje voči vláde, v skutočnosti však národnej rade chýba nástroj na vymoženie kontroly, pretože tým je v parlamentnom ústavnom systéme práve vyslovenie nedôvery vláde a v podmienkach Slovenskej republiky aj jej jednotlivému členovi, čo už práve pri vláde v režime čl. 115 ods. 3 ústavy možné nie je.
Tohto si napokon bol vedomý aj ústavodarca, ktorý výkon niektorých právomocí vlády naviazal na predchádzajúci súhlas a tým na kontrolu prezidentom. To, že to v parlamentnom ústavnom systéme nie je vhodné riešenie, pokladáme za dané, a to aj keď prezident disponuje rovnakou demokratickou legitimitou ako národná rada. Ani to prezidenta nestavia vo vzťahu k vláde do rovnakej pozície ako národnú radu, pretože ani priamo volený prezident nenahrádza absentujúcu dôveru ako materiálny legitimizačný základ výkonu právomocí vlády rovnako silným legitimizačným základom. Legitimita daná vláde od prezidenta je len formálna a neprepája vládu s občanmi, ako zdrojom moci v štáte tak, ako ju s nimi prepája legitimita od národnej rady.
Tým nám pri úvahách o kontrole vlády a výkone jej právomocí v režime čl. 115 ods. 3 ústavy zostáva externá súdna ochrana. Zameriame sa tak v predloženom príspevku na možnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") kontrolovať vládu, ktorá vykonáva právomoci v režime čl. 115 ods. 3 ústavy, a to na príklade niektorých právomocí, ktoré takáto vláda má, ale aj takých, ktoré takéto vláda nemá. Pri výbere sme sa riadili tými právomocami, ktoré sú pre vládu ako vrcholný orgán výkonnej moci najdôležitejšie, najmä pre vládu, ktorá nemôže abstrahovať od riešenia náročnej vnútornej a zahraničnej bezpečnostnej, hospodárskej a sociálnej situácie.
Právomoc vlády podať návrh zákona
Aj vláda bez dôvery má zachovanú právomoc uznášať sa na návrhoch zákonov a naďalej využívať právo zákonodarnej iniciatívy. Vláda nie je jediný subjekt so zákonodarnou iniciatívou, ale jej zákonodarná iniciatíva je rozhodujúca v tom, že vláda ňou systematicky realizuje pozitívny záväzok štátu v oblasti základných práv a slobôd, či v oblasti sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.
Z pozitívneho záväzku štátu vyplýva v materiálnom právnom štáte povinnosť zákonodarcu prijať takú právnu úpravu, ktorú predpokladá ústa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).