Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K odňatiu právomoci Ústavného súdu SR posudzovať ústavné zákony - kritické reflexie

ĽALÍK, T.: K odňatiu právomoci Ústavného súdu SR posudzovať ústavné zákony - kritické reflexie. Právny obzor, 104, 2021, č. 2, s. 116 - 140.
Key words
: unconstitutional amendments, democracy, referendum, constitutionalism
 "Nikto nemôže tvrdiť, že stelesňuje vôľu ľudu, či hovorí autoritatívne v jeho mene, ani nikto nemôže uvádzať, že je jediným vyjadrením kritiky a nespokojnosti ľudu." Pierre Rosanvallon
V decembri minulého roka dostalo slovenské ústavné právo nemilý darček - ústavný zákon č. 422/2020 Z.z., ktorý
inter alia
obral stavný súd SR (ďalej ako ústavný súd) o právomoc posudzovať súlad ústavného zákona s ústavou. V dôvodovej správe, na ktorú sa v článku budem odvolávať, parlament uviedol: "
Ústavný súd si ju
(túto právomoc; pozn. T. Ľ.)
z ústavy vyvodil ako implicitnú právomoc nadinterpretovaním slova "zákon" v čl. 125 ods. 1 písm. a), a to na základe úvah o potrebe ochrany tzv. materiálneho jadra ústavy a o tom, že povereným na takúto ochranu by mal byť práve ústavný súd samotný (pozri PL. ÚS 21/2014). Tento postup ústavného súdu bol kritizovaný (...) Postup ústavného súdu síce našiel aj podporovateľov, keďže je však otázka existencie prieskumu ústavodarnej činnosti koncepčnou otázkou v plnej dispozícii ústavodarcu, tento má priestor reagovať "zexplicitnením" existujúcej koncepcie, ale aj jej zmenou.
Ústavodarca navrhovanou zmenou robí explicitným formát, v ktorom ústavodarnú činnosť priamo legitimizovaných zástupcov ľudu nepreskúmava ústavný súd. Naopak, je ňou viazaný ako referenčnou a hodnotovou rovinou, na pozadí ktorej vykonáva svoju činnosť, a ktorú chráni. Ak teda ústavodarca výslovne ústavný súd poveruje kontrolou zákonodarcu, a to aj s vedomím, že nevolený súdny orgán bude "rušiť" činnosť priamo legitimovaného normotvorcu, pnutie medzi princípom demokracie a právneho štátu rieši v strete ústavodarcu a ústavného súdu naopak, v prospech ústavodarcu. Ústavný súd je totiž produktom ústavodarnej činnosti, rovnako ako zákonodarca. Ústavodarca je jej predpokladom. To neznamená, že v ústave neexistujú poistky proti činnosti ústavodarcu. Prvým a posledným ochrancom "ústavnosti ústavy" však v zvolenej koncepcii nie je ústavný súd, ale ľud, respektíve občianska spoločnosť
."
1)
Predmetný článok rozvádza kritiku tohto počinu, ktorá bola sčasti publikovaná aj inde.
2)
Článok pojednáva o tom, že vylúčenie kontroly ústavného zákona s ústavou a koncepcia parlamentu ako jediného ústavodarcu, je rozpore s hodnotami konštitucionalizmu a demokracie. Okrem napätia s týmito hodnotami, článok komentuje aj niektoré aspekty kritiky, ktoré vyvolal nález sp. zn. PL. ÚS 21/2014. Cieľom príspevku je dať do pozornosti alternatívne vnímanie právnych a faktických súvislostí, ktoré odzneli vo verejnom diskurze vrátane dôvodovej správy. Začneme najprv formálnou argumentáciou delegovaného ústavodarcu.
Z ČOHO SI ÚSTAVNÝ SÚD VLASTNE VYVODIL SVOJU PRÁVOMOC A NIEKTORÉ PROCESNÉ OTÁZKY V NÁLEZE PL. ÚS 21/2014
Delegovaný ústavodarca v dôvodovej správe uviedol chybu. Z hľadiska formy si prekladateľ ústavného zákona zrejme nedal námahu s tým, aby sa poriadne zoznámil so znením nálezu sp. zn. PL. ÚS 21/2014. Ak by tak urobil, nemohol by potom v dôvodovej správe tvrdiť, že si ústavný súd vyvodil svoju právomoc nadinterpretovaním čl. 125 ods. 1 písm. a) ústavy. Ako vyplýva zo samotného nálezu, ústavný súd si síce vyvodil právomoc posudzovať ústavný zákon s ústavou, nepoužil však čl. 125 ústavy, ale článok 124 ústavy, čo je rozdiel.
3)
Je veľmi znepokojujúce, že takýto závažný fakt si delegovaný ústavodarca nevšimol. Pokračujúc v samotnej kontrole súladu ústavného zákona s ústavou (a jej materiálnym jadrom) už použil právne normy upravujúce konanie o súlade právnych predpisov, teda čl. 125 ústavy, na základe analógie legis.
4)
V tomto smere je možné namietať aj tvrdenie dvojice autorov M. Káčer a J. Neumann, že ústavný súd mohol použiť už zrušený § 40 zákona č. 38/1993 Z.z. len na konanie podľa čl. 125 ústavy, a nie na konanie podľa čl. 124 ústavy.
5)
Ako vyplýva z bodu 106 komentovaného nálezu Ústavného súdu, § 40 bol plne aplikovateľný na daný prípad, pretože ústavný súd postupoval v predmetnom konaní podľa čl. 125 ústavy na základe analógie legis. Nič na tom nemení ani skutočnosť, že si právomoc vyvodil z čl. 124 ústavy. Tento postup bol logický a správny, pretože použitie analógie legis je možné, ak (i) určitá skutočnosť nie je právne upravená; (ii) existuje právna regulácia, ktorá túto (právom neupravenú) skutočnosť reguluje podobne v určitých smeroch a nakoniec (iii) existuje väzba medzi právom neregulovanou skutočnosťou, ktorá má podobné alebo rovnaké právne dôsledky ako skutočnosť, ktorá je priamo regulovaná právnymi normami.
6)
Tento prípad splnil všetky vyššie uvedené predpoklady na použitie analógie legis, pretože konanie o súlade stavného zákona s ústavou nebolo právne regulované; konanie podľa čl. 125 reguluje predmet konania o súlade ústavných zákonov s ústavou v zásade rovnako a nakoniec dôsledky oboch skutočností sú identické - aj v konaní podľa čl. 125 aj v konaní o súlade ústavného zákona s ústavou sa sleduje neústavnosť (zrušenie) právnej regulácie.
Pokračujúc v argumentácii o (ne)správnom použití § 40 už zrušeného zákona č. 38/1993 Z.z. je dôležité uviesť jeho plné znenie: "
Ak Ústavný súd pri rozhodovaní podľa čl. 125 Ústavy zistí nesúlad preskúmavaného právneho predpisu nižšej právnej sily s právnym predpisom vyššej právnej sily alebo s medzinárodnou zmluvou, a pritom zistí nesúlad aj ďalších právnych predpisov s predpismi vyššej právnej sily alebo s medzinárodnou zmluvou, vydá nález o zistenom nesúlade aj týchto ďalších právnych predpisov
." Z doslovného výkladu predmetného ustanovenia je možné prísť k záveru, že ústavnému súdu umožňoval zrušiť neobmedzené množstvo prípadov za dvoch predpokladov (okrem právne perfektného návrhu): (i) ak zistil nesúlad preskúmavaného (teda navrhovateľom napadnutého) právneho predpisu a (ii) počas samotnej kontroly zistil aj neústavnosť iných právnych predpisov. Dokonca a na rozdiel od súčasného znenia § 89 zákona č. 314/2018 Z.z. ústavný súd pri použití § 40 zákona č. 38/1993 Z.z. nebol viazaný ani tými istými referenčnými kritériami, čím mohol napr. vyhovieť návrhu pre rozpor s čl. 26 ústavy a skonštatovať napr. neústavnosť ďalších zákonov či právnych predpisov pre rozpor s čl. 12 ods. 2 ústavy. Textom nebol nijako obmedzený.
To že táto právomoc bola využívaná reštriktívne zo strany ústavného súdu
7)
, nemení nič na tom, že znenie právnej úpravy mu umožňovalo vyhlásiť za neústavné neurčité množstvo právnych predpisov, čo ústavný súd v náleze PL. ÚS 21/2014 aj urobil.
Ad absurdum
, ak by ústavný súd vykonával kontrolu extenzívne, tak by mohol zrušiť aj podstatnú časť právneho poriadku alebo celé právne odvetvia. Teda ani argument M. Káčera a J. Neumanna o funkčnej neprepojenosti medzi posudzovaným právnym predpisom, ktorý je neústavný, a ďalšími právnymi predpismi
8)
nie je namieste, pretože text § 40 zákona č. 38/1993 Z.z. bol natoľko široký, že vlastne otvoril bránu Ústavnému súdu k neobmedzenej kontrole ústavnosti za splnenia vyššie uvedených jednoduchých predpokladov.
Navyše, otázka o funkčnej prepojenosti sa týka oblasti, v ktorej musí mať ústavný súd priestor na diskréciu, pretože celý právny poriadok je funkčne prepojený. Celkovo je tak otázka o možnosti zásahu ústavného súdu do ústavného zákona otázkou o rozsahu jeho diskrécie, resp. úlohe, ktorú má ústavný súd plniť v demokratickom a právnom štáte. K tejto otázke sa dostaneme trochu neskôr. Teraz sa zameriame na otázku suverenity, ktorá je z hľadiska vzťahu parlament - ústavný súd - ľud úplne kľúčová.
KTO JE VLASTNE NA SLOVENSKU SUVERÉN ALEBO O ZASTUPOVANÍ ĽUDU A DEMOKRACII
Parlament pri koncipovaní dôvodovej správy vychádza z predpokladu, že otázka prieskumu ústavodarnej činnosti je koncepčnou otázkou v plnej dispozícii ústavodarcu. Z toho vyplýva, že sám parlament (qua ústavodarca) sa môže rozhodnúť, či a ako s koncepciou materiálneho jadra naloží, ako aj to, kto bude vykonávať ultimátnu ochranu ústavnosti.
Táto premisa má niekoľko chýb. Tou prvou je, že sám parlament, podobne ako ústavný súd, je len produktom ústavy. Uvedené je možné demonštrovať na hypotetickej možnosti samotného parlamentu zrušiť samého seba. Na otázku, či sám parlament môže zrušiť samého seba a napr. zaviesť diktatúru exekutívy (ktorá by bola napr. volená), musíme z pozície právneho pozitivizmu odpovedať kladne. Takže keď parlament môže legálnou cestou zrušiť samého seba, znamená to toľko, že nie je "predpokladom" ústavy (dôvodová správa asi chcela použiť termín "tvorca", ale zdalo sa jej to príliš silné), ale len jej dôsledkom (produktom).
Čo je však dôležitejšie, suverén zrušiť sám seba, ak má existovať ako suverén, nemôže - prestal by existovať ako suverén. Na druhej strane, ak prijmeme koncepciu ľudu ako suveréna, ľud sám seba zrušiť nemôže, pretože je empirickou entitou, ktorá existuje nezávisle od práva, politického systému a jeho inštitúcií. Aj z tohto pohľadu je ľud ako suverén "večný" a trvale prítomný, podobne ako Boh v teologických náukách. Preto koncepcia ultimátnej suverenity ľudu (a nie parlamentu) je logicky správna a v demokracii jediná možná.
Za uvedeným záverom hovorí aj porovnávacie ústavné právo. Spolkový ústavný súd v rozhodnutí z roku 2017 o nerozpustení nemeckej národnosocialistickej strany výslovne uviedol, že nebude v rozpore s večnou klauzulou demokracie taká ústavná úprava, ktorá by zrušila nemecký parlament a nahradila ho určitou formou plebiscitnej demokracie.
9)
Pritom rovnako ako v prípade Slovenska aj nemecký základný zákon v roku 1949 prijal nemecký parlament, pričom sa referendum o potvrdení základného zákona nikdy nekonalo.
Z uvedeného je možné konštatovať, že parlament konajúci tak, že mení alebo dopĺňa ústavu, je vždy len delegovaný ústavodarca - produkt ústavy. Suverénom je len ľud (čl. 2 ods. 1 ústavy), ktorý parlament môže len zastupovať, čo je tiež otázne. Najprv sa pozrieme na to, či ľud ako ničím neobmedzený suverén je vôbec zastupiteľný.
V zmysle koncepcie J. J. Rousseaua je suverenita nezastupiteľná a nedá sa delegovať alebo zastupovať. Dokonca aj pri príprave novej ústavy je ústavodarné zhromaždenie, ktoré má za úlohu vypracovať ústavu, vždy len delegovaným ústavodarcom a nie suverénom. Preto je konštituanta vždy obmedzená nielen tým, že má povinnosť vypracovať novú ústavu podľa inštrukcií z referenda,
10)
ale aj tým, že sa nemôže transformovať na samotného suveréna.
11)
Suverénom môže byť v demokracii len ľud ako empirická (existujúca) entita; suverenita je nezastupiteľná a nedá sa delegovať. J. Colón-Ríos hovorí, že nikto iný okrem zhromaždenia
všetkých
občanov na jednom mieste nemôže tvrdiť, že je suverénom.
12)
Teda ak by sa všetci občania Slovenska stretli na veľkej lúke, neboli by viazaní žiadnymi právnymi predpismi, resp. by si mohli prijať vlastné pravidlá spravovania celej spoločnosti, ak by, samozrejme, chceli, pretože by vykonávali pôvodnú a žiadnymi právnymi predpismi neobmedzenú moc.
Autori M. Káčer a J. Neumann varujú pred takouto bezprostrednou suverenitou, ktorá je podľa nich nevyhnutne spojená s násilím.
13)
Sú však takéto obavy namieste v 21. storočí v európskej krajine? Revolúcia ako nevyhnutné spojivo s pôvodnou ústavodarnou mocou však nie je jednorazovým násilím, nie je
un grand soir,
ako to bývalo v ďalekej minulosti. Revolúcia a samotný radikalizmus, ktorý stojí za ňou, sa pretransformovali na každodennú aktivitu ako tvrdí P. Rosanvallon. Byť radikálny znamená dnes vydržať v kritike mocných a snažiť sa zobudiť pasívnych občanov. Byť revolučný je ukazovať prstom hanby každý deň, a nie mieriť delom na pevnosť moci pri poslednom útoku.
14)
Preto idea revolúcie ako súčasti pôvodnej ústavodarnej moci síce hypoteticky môže byť revolučná (ktorou bola v minulosti), ale v súčasnosti takou nie je.
15)
V globálnom rozmere súčasné (ne)úspešné aktivity prijímania nových ústav vo svete (napr. Island, Čile a i.) v sebe neobsahovali násilie či násilnú revolúciu, ale mali či majú formu plne demokratickú so zapojením ľudu vo forme konzultácií, občianskych zhromaždení, referend pred ústavodarným procesom (či prijať novú ústavu a kto ju má vypracovať), ako aj po ňom (súhlas/nesúhlas s novou ústavou) atď. Teda akási násilná a krutá revolúcia, ktorá nevyhnutne musí sprevádzať ústavodarný proces, pred čím varujú M. Káčer a J. Neumann, je dnes mýtom. Koniec koncov nie sú známe prípady, že by sa ústavodarný proces v roku 1992 niesol na Slovensku v rovine násilnej revolúcie, obetí, občianskej vojny atď. Ďalšou chybou dôvodovej správy je nesprávne vnímanie demokracie. Čl. 1 ods. 1 ústavy deklaruje, že náš štát je demokratický, pričom suverenita patrí ľudu (čl. 2 ods. 1 ústavy) . Čo vlastne demokracia znamená? Demokracia je spôsobilosť celého ľudu konať vo sfére verejnosti, pričom toto konanie má reálnu podobu. Ide o režim, kde ľud má kolektívnu spôsobilosť vykonávať zmeny vo verejnej sfére. Ide o kolektívnu silu a schopnosť konať na verejnosti a poprípade znovu vytvoriť verejnú sféru prostredníctvom konania.
16)
Ultimátnym cieľom demokracie je ukončiť ľudskú slepotu a nemohúcnosť jediným pohybom. Snahou demokracie je urobiť ľud prítomným a splnomocniť ho, pretože demokracia je panstvo nad samým sebou a chápaním sveta.
17)
V súčasnosti, keď nedôvera k verejným inštitúciám láme celosvetové rekordy, autori venujúci sa demokracii opúšťajú názor, že vôľa ľudu sa môže ukázať výlučne v parlamente. Súčasným trendom je opak, a to, že vôľa ľudu je prítomná v rôznych inštitúciách (vrátane ústavného súdu, na čo poukážem neskôr). Okrem formálnych inštitúcií má ľud svoje vlastné neformálne a neštruktúrované prejavy participácie a politickej zaangažovanosti, akými sú demonštrácie, štrajky, protesty, petície, využívanie sociálnych sietí, činnosť médií a iné. Demokracia zužujúca sa na voľby a referendum (obe vykonávané len raz za čas) je karikatúrou vlády ľudu.
P. Rosanvallon vidí občanov-voličov ako dozorcov, držiteľov veta a sudcov. V tejto súvislosti tvrdí, že ľud sa vytratil z formálnej autority ústavy a na zistenie komplexného stavu moci je nutné sledovať okrem formálnych inštitútov (voľby, parlament a iné orgány) aj nepriamu moc v tzv. protidemokracii (
counterdemocracy
).
18)
Tá pozostáva z materiálnej sily praktickej reakcie (priamej odpovede), je stála a nie je inštitucionálne obmedzená.
19)
Protidemokratické inštitúcie, akými sú okrem iných aj ústavné súdy (ale aj mnohé iné, napr. súkromné či mimovládne inštitúcie), spôsobujú dve reakcie: politickú vitalitu, pretože tieto inštitúcie umožňujú jednak zapojenie ľudu do rozhodovacích procesov a zdôrazňujú oddelenosť od oficiálnych inštitúcií, ktoré majú v "popise práce" zastupovať ľud.
20)
Demokratická aktivita sa rozširuje mimo voleno-zastupiteľské inštitúcie.
21)
Samotná ústava rozoznáva priamu a zastupiteľskú demokraciu. Skutočnosť, že ústava rozlišuje medzi priamou a nepriamou demokraciou, znamená, že ľud koná aj mimo parlamentu. Ústavné a podústavné právo sú založené na fundamentálnom a koncepčnom rozdiele medzi ľudom (zdrojom moci) a vládcami, ktorí v mene ľudu vykonávajú politickú moc. Vôľa ľudu je vyjadrená v ústave a nie v zákonoch.
22)
Azda najväčšiu kritiku si parlament zaslúži za to, že sám seba považuje za (jediného) zástupcu ľudu. Pri tomto konštatovaní sa sčasti ozýva (anachronický a nesprávny) argument R. Procházku, že ak ľud nekoná priamo, koná prostredníctvom parlamentu.
23)
Ak je však parlament zástupcom ľudu, nemôže poprieť existenciu samotného zastúpeného. Ako však skutočnú vôľu ľudu zisťovať? Práve neexistencia mechanizmu zisťovania vôle ľudu sa môže zmeniť na situáciu, ktorú niektorí autori nazývajú inverziou zastupiteľstva.
24)
Ide o situáciu, keď parlament nie je zástupcom ľudu, ale ľud je zástupcom parlamentu. Za vôľu ľudu je považované to, čo za ňu označí parlament. Pri splynutí ľudu a jeho zástupcu reprezentácia nie je ničím obmedzovaná a parlament môže za vôľu ľudu označiť čokoľvek. Splynutie vôle ľudu a parlamentu je však znakom totalitarizmu, a nie demokracie.
25)
Už skôr som sa venoval otázke, či vôľa ľudu môže byť z hľadiska súhlasu v súlade s vôľou parlamentu, a prišiel som k záveru, že nie, a to z nasledujúcich dôvodov: z titulu abstraktného (a teda fiktívneho) stotožnenia ľudu s jeho zástupcom (čo je v dnešnej pluralistickej a atomizovanej spoločnosti nemožné a čo bolo asi možné pri zastupovaní úzkej sociálnej skupiny v 19. storočí); neexistujúcim mechanizmom vyvodzovania zodpovednosti voči zástupcom (politická zodpovednosť je len fingovaná zodpovednosť
26)
); stratou identity medzi zástupcami a ľudom (zástupcovia sú kvalitatívne odlišní od zastúpených), ako aj stratou dôvery ľudu voči parlamentu či iným orgánom verejnej moci.
27)
Vo vzťahu k poslednému argumentu sa žiada dodať, že politici, novinári a aj niektorí akademici zvýrazňujú nedôveru voči súdom, pričom opomínajú mieru nedôvery, ktorú ľud prechováva voči parlamentu a vláde bez ohľadu na to, ktorá politická strana alebo koalícia vedie krajinu.
28)
P. Rosanvallon spomína v tomto smere fenomén desakralizácie volieb. V klasickej teórii a praxi zastupiteľskej demokracie úlohou voličov bolo legitimizovať tých, ktorí vykonávajú mandát. Zvolení zástupcovia následne získali veľkú mieru autonómie. Uvedené už nie je realitou, pretože voliči dávajú mandát vo svete, ktorý je menej predvídateľný a nedefinovateľný disciplinovanými politickými organizáciami s trvalými platformami, ktoré ponúkajú jasné portfólio politického výberu. Voľby sa zdeformovali na spôsob
výberu
zástupcov s nízkou legitimitou, ktorých konanie musí byť permanentne kontrolované každý deň a v každom jednom prípade.
29)
Demokracia už nie je výberom zástupcov, ale ich neustálou a efektívnou kontrolou výkonu ich mandátu.
30)
Ústavné súdy plnia v tejto demokracii práve kontrolnú funkciu.
Najdôležitejší prvok v diskusii predstavuje skutočnosť, že ľud a parlament sú dve rôzne a od seba de facto nezávislé entity. Nie je pritom možné si ich v ústavnom štáte zamieňať alebo akosi apriórne akceptovať, že vôľa ľudu je aj vôľou parlamentu. Svojim študentom niekedy hovor
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).