Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vzťah zodpovednosti za škodu štátu a a zodpovednosti za škodu exekútora

21/2016
Vzťah zodpovednosti za škodu štátu a zodpovednosti za škodu exekútora
§ 33 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
§ 3 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
Za škodu spôsobenú exekútorom pri výkone exekučnej činnosti vykonávanej z poverenia súdu podľa osobitného predpisu (činnosti uvedené v ustanoveniach § 29 až § 194 § 33 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, zodpovedá vedľa štátu (s následným právom regresu) rovnako sám exekútor, a to za podmienok uvedených v § 33 ods. 1 uvedeného zákona.
Závisí výlučne na rozhodnutí poškodeného, či bude náhradu škody požadovať podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov alebo či predmetný nárok bude uplatňovať priamo od exekútora podľa § 33 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 75/2015
.
Skutkový stav:
Žalobca sa v konaní domáhal náhrady škody, ktorú mal spôsobiť žalovaný ako súdny exekútor, vykonávajúci exekúciu predajom nehnuteľnosti - bytu č. 1 na prízemí bytového domu v S. na Z. č. 1 a spoluvlastníckeho podielu 2/16 na spoločných častiach a zariadeniach domu a pozemku (ďalej len "nehnuteľnosti") na dražbe konanej 15. februára 2007, keď udelil príklep v prospech neho ako vydražiteľa po zaplatení dražobnej zábezpeky 800 000 Sk, napriek tomu, že povinný a spoluvlastníčka nehnuteľnosti vzniesli proti exekúcii námietky a žiadali o jej odklad; zvyšok kúpnej ceny vo výške 850 000 Sk zaplatil žalobca 21. februára 2007.
Okresný súd P. uznesením z 23. februára 2009 námietkam povinných vyhovel a príklep neschválil. Keďže kúpnu cenu žalovaný žalobcovi vrátil 29. mája 2009, žalobca od neho požadoval náhradu škody, ktorá predstavuje úroky z tejto sumy od 21. februára 2007 do jej vrátenia, ktoré by žalobca získal, ak by sumu uložil na termin
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).