Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Bezodplatné ubytovanie odídencov v nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie a vybrané aplikačné problémy

Autor v predkladanom článku podrobnejšie popisuje inštitút bezodplatného ubytovania odídencov s výhodou príspevku, podmienky a povinnosti na strane oprávnenej osoby a odídenca, požiadavky na nehnuteľnosť, a napokon formuluje odpovede na vybrané aplikačné problémy, in concreto oprávnenosť vyžadovania platieb za energie a ďalšie plnenia spojené s užívaním nehnuteľnosti, otázky peňažnej zábezpeky a možnosti výpovede zmluvy zo strany oprávnenej osoby, vrátane návrhov de lege ferenda.

The paper describes the institute of free housing of displaced persons in detail, including the benefit of financial support, conditions and responsibilities of the beneficiary of the financial support and of the displaced persons, and the requirements on the estate. Further, answers to chosen application problems are formulated, in concreto, the legal right of billing the energy costs and other claims resulting from the use of the estate, the questions of the financial deposit and the possibilities of the contract termination on the side of beneficiary of the financial support, including the proposals de lege ferenda.

FRAŇO, J. D.: Bezodplatné ubytovanie odídencov v nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie a vybrané aplikačné problémy; Justičná revue, 75, 2023, č. 3, s. 372 – 381.

Kľúčové slová: bezodplatné ubytovanie, odídenec, dočasné útočisko, nájom, bývanie.

Key words: free housing, displaced person, temporary protection, rent, accommodation.

Právne predpisy: zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle, nariadenie vlády SR č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Úvod
Dňa 24. 2. 2022 vypukol medzinárodný ozbrojený konflikt
1) 
medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Reakciou slovenského zákonodarstva bolo prijatie viacerých právnych predpisov o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine a v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky, spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.
Jedným z viacerých novelizovaných právnych predpisov bol aj zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle. Novelizačným zákonom č. 55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine bol do zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle 
zavedený, s účinnosťou od 26. 2. 2022, inštitút príspevku za ubytovanie odídenca
, systematicky zaradený ako ustanovenie  . O istej miere komplikovanosti a nevycibrenosti tohto inštitútu svedčí skutočnosť, že od 26. 2. 2022 bola zmena inštitútu príspevku za ubytovanie odídenca predmetom štyroch noviel z celkového počtu piatich zákonov novelizujúcich zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle.
K otázkam nastoleným a riešeným v tomto článku odborná spisba ani judikatúra dosiaľ nezaujala žiadne stanovisko. Cieľom tohto článku je preto podrobnejší popis inštitútu príspevku za ubytovanie odídenca v nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie a poukázanie na niektoré problematické oblasti vyskytujúce sa v aplikačnej praxi.
Právny základ príspevku za ubytovanie odídenca
Podľa  § 36a ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle, v znení účinnom od 7. 6. 2022 (ďalej len "Zákon o azyle" v príslušnom gramatickom tvare), môže vláda rozhodnúť o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca (ďalej len "príspevok") 
prostredníctvom obce
, v ktorej územnom obvode sa poskytuje odídencovi ubytovanie, aj o tom, že súčasťou príspevku je i náhrada za bezodplatné zabezpečenie stravovania odídencovi. O poskytovaní príspevku vláda SR rozhodla prvýkrát uznesením číslo 238/2022 zo dňa 30. 3. 2022, ktorým schválila nariadenie vlády SR o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca, publikované v Zbierke zákonov pod č. 99/2022, ktoré bolo derogované 
nariadením vlády SR č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca
De lege lata 
súčasťou príspevku nie je náhrada za bezodplatné zabezpečenie stravovania odídencovi, pretože vláda SR tak dosiaľ nerozhodla. Pre úplnosť sa žiada dodať, že poskytovanie bezodplatného ubytovania odídencom fyzickými a právnickými osobami poskytujúcimi ubytovanie v ubytovacom zariadení v rámci svojej podnikateľskej činnosti sa spravuje režimom zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení účinnom od 30. 3. 2022 a príslušnými vykonávacími právnymi predpismi.
Zákon o azyle v spojení s nariadením vlády SR č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca, v znení účinnom od 1. 10. 2022 (ďalej len "Nariadenie"), upravuje alternatívy príspevku, pričom vodidlom pre určenie je druh a účel využívania nehnuteľnosti, určujúci zároveň typ oprávnenej osoby. Sú nimi:
- nehnuteľnosť slúžiaca na bývanie (
oprávnená osoba
v režime § 36a ods. 2 Zákona o azyle), alebo
- nebytová budova slúžiaca na krátkodobé ubytovanie, ktorú vlastní alebo spravuje
2) 
právnická osoba poskytujúca bezodplatné ubytovanie odídencovi, ak takéto ubytovanie neposkytuje v rámci podnikania, alebo bezodplatné ubytovanie poskytované obcou alebo VÚC priamo alebo prostredníctvom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti (
ďalšia oprávnená osoba 
v režime § 36a ods. 4, ods. 5 Zákona o azyle).
Oprávnená osoba, odídenec a minimálne požiadavky na nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie
Podľa § 36a ods. 2 Zákona o azyle - príspevok poskytuje obec osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode, ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi (ďalej len "oprávnená osoba").
Pojmovými znakmi 
oprávnenej osoby 
podľa § 36a ods. 2 Zákona o azyle tak sú:
- / nehnuteľnosť slúži na bývanie a súčasne spĺňa minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu,
- / osoba je vlastníkom nehnuteľnosti,
- / vlastník nehnuteľnosti poskytuje odídencovi ubytovanie bezodplatne.
Ad 1/
Podmienky týkajúce sa nehnuteľnosti sa vzťahujú rovnako na byt, ako aj na rodinný dom. Nehnuteľnosti musia slúžiť na bývanie, teda rozhodnutím stavebného úradu musia byť trvalo určené na bývanie, nesmie ísť o nebytové priestory, prevádzkareň, avšak, podľa nášho názoru, môže byť nehnuteľnosť zriadená ako sídlo, resp. miesto podnikania, ak súčasne slúži na bývanie.
Podľa § 36a ods. 2 veta posledná Zákona o azyle musí nehnuteľnosť spĺňať minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu. Tým je, podľa odkazovanej právnej normy v poznámke pod čiarou, § 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v účinnom znení. Nazdávame sa, že k reštriktívnemu označeniu odkazovanej právnej normy došlo len nedopatrením, a preto, pri uplatnení systematického výkladu, 
minimálnymi požiadavkami na nehnuteľnosť
, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).