Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Články

Kolaudačné konanie

Kategória: Články Autor/i: Mgr. Juraj Filin, VGD Slovakia

Čo je to vlastne kolaudácia? Zjednodušene povedané je to proces, ktorým sa budova oficiálne uvedie „do života“ a rozhodne sa, že stavbu je možné užívať.

Právnu úpravu upravuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom konaní (stavebný zákon) (ďalej len „stavebný zákon“) a vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška“).

 1.     Začiatok

Kolaudácia začína po dokončení všetkých realizačných prác, t. j. stavba je už skoro hotová a chýbajú len drobnosti, ktoré je možné dokončiť aj po nasťahovaní. Stavebník podá žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušnom stavebnom úrade, ku ktorej doloží všetky prílohy požadované stavebným úradom. Stavebný úrad po obdržaní potrebných dokumentov vyhlási začatie kolaudačného konania.

 2.     Priebeh

V závislosti od zložitosti projektu a od prípadných podmienok určených v stanoviskách dotknutých orgánov sa kolaudačné konanie začne spravidla vytýčením ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Priamo na stavbe a v jej okolí kolaudačná komisia skúma:

-  realizáciu stavby podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie,

-  dodržanie podmienok určených územným plánom, územným rozh

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).