Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Charvát, P., Zrození státu. Prvotní civilizace Starého světa.

Charvát, P., Zrození státu. Prvotní civilizace Starého světa.
Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. Praha, 2011, 333 strán. ISBN 978-80-246-1682-7
JUDr.
Peter
Vyšný
PhD.
odborný asistent na katedre dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
V súčasnosti neexistuje vedecká paradigma, v rámci ktorej by právny historik mohol
systematicky
a
komplexne
študovať
proces vzniku štátu
v najstarších, starších, ale aj v mladších dejinných obdobiach. Niekedy bádatelia vzniku štátu vôbec nevenujú pozornosť; existenciu štátu chápu jednoducho ako
danosť.
Všeobecná štátoveda, teória ústavného práva či teória medzinárodného verejného práva sa síce vznikom štátu zaoberajú, no zameriavajú sa iba na vznik
recentných štátov.
Politická filozofia zasa na vznik štátu nazerá cez prizmu
výrazne abstraktných, metahistorických koncepcií
(najmä cez prizmu koncepcie hypotetickej spoločenskej zmluvy), ktoré však na otázku, ako vzniká štát, nedávajú uspokojivú odpoveď (resp. odpoveď, ktorú na ňu dávajú, je príliš všeobecná a v istom zmysle aj špekulatívna a súčasne takpovediac "odtrhnutá" od sociálno-historickej skutočnosti.) V historickej vede, ktorej prístup k problému vzniku štátu je dozaista relevantný aj pre právnu históriu, sa vznik štátu poníma v
konkrétnohistorickej
rovine, t.j. ako
reálny
historický proces, ktorý možno zakotviť do určitého priestoru a času a ktorý má určitý typický priebeh a zákonitosti. Pritom však vedecké názory na tento proces nie sú jednotné, čo má subjektívnu príčinu (pluralita teoretických východísk a interpretačných schém využívaných bádateľmi) i objektívnu príčinu (štáty v minulosti nevznikali podľa jednotného "vzorca", ale rôznymi spôsobmi).
V našom akademickom prostredí sa vznik štátu ešte stále poníma viac-menej v kontexte marxoidných evolucionistických koncepcií, založených na tézach L. H. Morgana1) a B. Engelsa,2) resp. na určitom r
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).