Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Csach, K. - Doležal, T. - Husár, J. - Suchoža, J. - Gregová Širicová, Ľ., Profesijná zodpovednosť. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone vybraných činností s akcentom na europeizáciu deliktuálneho práva.

Csach, K. - Doležal, T. - Husár, J. - Suchoža, J. - Gregová Širicová, Ľ., Profesijná zodpovednosť. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone vybraných činností s akcentom na europeizáciu deliktuálneho práva.
Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2011, 528 s.
JUDr.
Marián
Rušin
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Najnovšia monografia od kolektívu autorov je vyvrcholením ich niekoľkoročnej práce na skúmaní problematiky zodpovednosti kvalifikovane poverených osôb za škodu a bezpochyby predstavuje v podmienkach slovenského práva unikátne dielo.
Už úvod monografie potvrdzuje naše očakávania, že monografia bude všetkým, len nie súhrnom prevládajúcej právnej mienky na autormi skúmanú problematiku. Autori verejne vyzývajú odbornú obec na diskusiu a aby nezostalo len pri prázdnych slovách, zverejňujú monografiu na stránke
http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/publikacie-zborniky-zverejnenia/
, kde si ju môže ktokoľvek zadarmo stiahnuť.
Monografia začína kapitolou s názvom
Východiská skúmania
, ktorá je úvodnou kapitolou všeobecnej časti. Všeobecnú časť tejto publikácie, s výnimkou druhej kapitoly, spracoval
doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.
Prvá kapitola oboznamuje čitateľa s tromi základnými kontextami, z ktorých autori pri skúmaní danej problematiky vychádzali. V prvom rade, autori pri skúmaní zodpovednosti za škodu vychádzajú z predpokladu, že voľba právnej úpravy má zásadné celospoločenské dôsledky, vrátane hospodárskych dopadov. Okrem uvedeného, štát ako regulátor nie je oprávnený ľubovoľne rozložiť riziká škody a nákladov na jej predchádzanie a jej náhradu (s. 14). Rozloženie rizika škody autori nevidia len v rovine spoločensko-ekonomickej motivácie, ale aj v rovine ústavnoprávnej, v rovine možných ústavnoprávnych obmedzení právnej úpravy (s. 16). Tretím základným kontextom skúmania je pochopenie dichotómie zmluvnej a mimozmluvnej zodpovednosti, ktoré determinuje detaily skúmania a uvažovania (s. 20).
Druhá kapitola, ktorej autorom je
prof. JUDr. Jozef Suchoža, CSc.
, je nazvaná
Teoretické aspekty súkromnoprávnej zodpovednosti
a ako je už z názvu zrejmé, ponúka základný prehľad teórie zodpovednosti v právev tom najširšom slova zmysle. Špeciálnym bonusom tejto kapitoly je prehľad historického vývoja zodpovednosti za škodu na území Slovenskej republiky (s. 40 - 48).
Tretia kapitola s názvom
Europeizácia deliktuálneho práva
prezrádza, ktoré otázky budú predmetom záujmu autorov pri skúmaní slovenského právneho riešenia deliktuálnej zodpovednosti. Kapitola je uvádzaná stručným exkurzom do rímskeho práva a prirodzeno právnej koncepcie deliktuálneho práva. Jadrom tejto časti monografie je prehľad právnych riešení v troch základných európskych legislatívach, ktoré pristupujú k otázke právnej deliktuálnej zodpovednosti rozdielne, a to anglického práva ako príkladu kazuistického systému rôznych skutkových podstát, francúzskeho práva ako príkladu všeobecnej klauzuly zodpovednosti za škodu a nemeckého práva ako príkladu mechanizmu, chrániaceho taxatívne vymedzené právne statky systémom viacerých kvázi - generálnych klauzúl (s. 63). Kapitola je zakončená uvedením čitateľa do právnych riešení obsiahnutých v návrhu spoločenského refer
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).