Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ešte raz ku kumulácii bežných úrokov a úrokov z omeškania (a o sankciách v súkromnom práve)

HLUŠÁK, M.: Ešte raz ku kumulácii bežných úrokov a úrokov z omeškania (a o sankciách v súkromnom práve). Právny obzor, 105, 2022, č. 2 s. 165 – 172.

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2022.2.05

Once more on the Cumulation of Ordinary Interest and Default Interest (and on Sanctions in Private Law). In the article the author responds to the study of prof. O. Ovečková on ordinary interest and default interest, and disputes her conclusion that during default the creditor is entitled to both, ordinary as well as default interest. In the author’s view, the creditor is entitled only to the higher of the two, since both claims are, to a certain extent, aimed at satisfying the same interest of the creditor. In the article, the author further discusses the nature of sanctions in private law, in particular the question whether private law sanctions really fulfil a preventive, punitive and compensatory function. He points out the difference between the function or substance of sanctions and their effect. He concludes that, at present, sanctions in private law essentially fulfil only a compensatory function. However, it does not exclude the possibility that they may also have a preventive or punitive effect in individual cases.

Key words: default interest, cumulation of ordinary and default interest, sanctions in private law


Profesorka Oľga Ovečková publikovala v predchádzajúcom ročníku tohto časopisu pozoruhodnú štúdiu venovanú úrokom z úveru, v ktorej sa okrem iného dotkla aj otázky kumulácie bežných úrokov a úrokov z omeškania počas trvania omeškania.
1)
Teda otázky, ktorú sme spolu s dr. Veronikou Zoričákovou (rod. Trojčákovou) pred nejakým časom spracovali na inom mieste.
2)
Podľa prof. Ovečkovej takáto kumulácia možná je, čo má vyplývať z rôznych funkcií bežných úrokov a úrokov z omeškania: kým bežné úroky plnia funkciu odplaty za používanie istiny a majú väzbu na zisk, úroky z omeškania sú sankciou, ktorá plní reparačnú, represívnu a preventívnu funkciu, pričom závisí od konkrétnej situácie, ktorá z týchto funkcií sa uplatní s väčšou intenzitou. Prof. Ovečková tým vyjadrila nesúhlas s názorom, ktorý sme prezentovali spolu s dr. Zoričákovou a v ktorého zmysle sa úroky z omeškania započítavajú na tie bežné, a teda - zjednodušene povedané - že sa počas omeškania istina úročí tou sadzbou, ktorá je vyššia. Podľa prof. Ovečkovej náš názor "nemá žiadnu oporu v právnej úprave
de lege lata
", "prekračuje prípustnú mieru odklonu od textu právnej normy, neprináša riešenie sporných otázok, ale vedie len k ďalším nejasnostiam a nejednoznačným riešeniam. Do veľkej miery mení a znižuje zrozumiteľnosť zákona, a tým aj predvídateľnosť jeho účinkov."
Tieto, ako aj iné postrehy prof. Ovečkovej obsiahnuté v spomenutej štúdii - ktorú považujem za nadmieru prínosnú - ma primäli k tomu, aby som doplnil skôr publikované zdôvodnenie o niekoľko ďalších myšlienok, ktoré by mohli - verím - názor môj a dr. Zoričákovej podporiť.
1. Východiskom všetkých úvah o kumulácii bežných úrokov a úrokov z omeškania musí byť nevyhnutne vymedzenie ich podstaty.
Podľa prof. Ovečkovej bežné úroky predstavujú odplatu veriteľovi za to, že "prenechal finančné prostriedky na určitú dobu na používanie dlžníkovi". S týmto vymedzením sa stotožňujem. Napriek tomu si však vyžaduje isté dovysvetlenie. Aj pri pôžičke, aj pri úvere veriteľ stráca vlastnícke právo k peňažným prostriedkom. Úroky preto nemôžu byť odplatou za to, že dlžník môže požičaný kapitál po určitú dobu používať. Dlžník totiž používa už
vlastný
kapitál. Niet dôvodu, aby za používanie svojho majetku niekomu niečo platil.
Podstata bežných úrokov preto nespočíva ani tak v odplate za to, že dlžník môže požičaný kapitál používať, ale skôr v odplate za to, že ho neužíva veriteľ. Teda v odplate za to, že veriteľ dočasne nemôže svoj kapitál použiť. Bežné úroky tak možno vnímať ako odplatu veriteľovi za to, že počas dohodnutej doby nemá svoj kapitál k dispozícii, nemá možnosť s ním nakladať, nemôže realizovať jeho zámennú či úžitkovú hodnotu, a to práve z dôvodu, že ho prenechal (požičal) dlžníkovi.
2. Čo sa týka podstaty úrokov z omeškania, prof. Ovečková ju vidí v tom, že úroky z omeškania sú sankciou za porušenie povinnosti. Z toho potom vyvodzuje, že plnia nielen reparačnú, ale aj prevenčnú a represívnu funkciu. Domnievam sa však, že to, či úroky z omeškania uvedené funkcie naozaj plnia, nemožno vyvodzovať len z toho, že sú sankciou. Na rozdiel od trestného či správneho práva v súkromnom práve totiž nie sú sankcie jednoliate. Súkromné právo reguluje množstvo rozličných situácií, no nereguluje ich rovnakými prostriedkami. Práve naopak, rôznorodosť životných situácií si vyžaduje rôznorodý prístup k ich regulácii, rôznorodú úpravu. Preto musia byť rôznorodé aj podoby sankcií. Niekedy majú sankcie majetkovú povahu (napr. nárok na náhradu škody), inokedy nemajetkovú (napr. povinnosť ospravedlniť sa za zásah do osobnostných práv). Niekedy spočívajú vo vzniku nároku na plnenie (napr. náhrada škody), inokedy vo vzniku tvorivého práva (napr. právo na odstúpenie od zmluvy) a niekedy zasa v strate či obmedzení práv (napr. vylúčenie spoločníka, pozbavenie výkonu rodičovských práv), prípadne v strate právnej ochrany (napr. pri zneužití práva) či v neplatnosti právneho úkonu (napr. pri úžerníckom konaní). Okrem toho, čo je sankciou v jednom prípade, v inom prípade žiadny sankčný charakter mať nemusí. Napríklad náhrada škody pri objektívnej zodpovednosti vôbec nemusí byť dôsledkom nejakého protiprávneho konania, preto sa v takomto prípade za sankciu nepovažuje.
To všetko - táto rôznorodosť - vedie k tomu, že obrysy pojmu sankcia nie sú v súkromnom práve ostré. Preto niet divu, že sa nevytvorila
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).