Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o záverečnej verejnej obhajobe projektu VEGA č.1/4574/07 "Európsky občiansky zákonník (ECC) - účasť základného právneho výskumu SR pri jeho tvorbe a využitie jeho riešení pri ďalšej europeizácii slovenského súkromného práva"

Informácia o záverečnej verejnej obhajobe projektu VEGA č.1/4574/07 "Európsky občiansky zákonník (ECC) - účasť základného právneho výskumu SR pri jeho tvorbe a využitie jeho riešení pri ďalšej europeizácii slovenského súkromného práva"
JUDr.
Monika
Jurčová
PhD.
Katedra občianskeho a obchodného práva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
V súlade so štatútom Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV (VEGA) sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave konala dňa 1.12.2009 záverečná obhajoba projektu VEGA
"Európsky občiansky zákonník (ECC) - účasť základného právneho výskumu SR pri jeho tvorbe a využitie jeho riešení pri ďalšej europeizácii slovenského súkromného práva."
Tento spojený grantový projekt riešili v rokoch 2007 - 2009 vedeckí pracovníci Právnickej fakulty TU a Ústavu štátu a práva SAV pod vedením
JUDr. Moniky Jurčovej, PhD.
Zástupcami vedúcej projektu boli
prof. JUDr. Ján Svidroň, CSc.
(Trnavská univerzita v Trnave) a
prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
(Slovenská akadémia vied, Bratislava).
Projekt smeroval k podpore zapojenia slovenských vedcov do rozvetvenej európskej vedeckej spolupráce v súkromnom práve. Hlavným iniciátorom projektu bol prof. Svidroň, ktorý bol prvým slovenským členom Koordinačnej skupiny pri Študijnej skupine pre Európsky občiansky zákonník (SGECC). Uvedomiac si neinformovanost' slovenskej odbornej verejnosti o pokročilých právno-komparatívnych výskumoch a harmonizačných zámeroch na poli európskeho súkromného práva inicioval a viedol prípravu návrhu tohto projektu, do ktorého v širokej miere zapojil aj vedeckých pracovníkov strednej a mladšej generácie a doktorandov z Katedry občianskeho a obchodného práva a Ústavu práva duševného vlastníctva z PF TU. Na tento projekt sa tiež viaže rozsiahly záverečný publikačný výstup iného grantového projektu VEGA
"Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva"
(Bratislava, Veda, vydavateľstvo SAV, 2009, 680 strán). V otázkach zmluvného práva ide o prelínajúce sa projekty VEGA, ktorých výsledky podnietia ďalšiu vedeckú synergiu.
Verejná obhajoba sa uskutočnila pred oponentskou radou, ktorej predsedal
prof. JUD r. Dr. h.c. Peter Blaho,
CSc. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta) a jej ďalšími členmi boli oponent projektu
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
(Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta), a
doc. JUDr. Anton Dulak,
CSc. (Univerzita Komenského, Bratislava). V úvode vystúpila vedúca projektu, oboznámila prítomných s vypracovaným návrhom záverečnej správy, vysvetlila pôvodné vedecké ciele projektu a stav ich naplnenia. Riešenie projektu bolo rozvrhnuté do dvoch fáz, v prvej fáze sa riešitelia sústredili na začlenenie do medzinárodnej vedeckej spolupráce a štúdium zahraničných a modelových právnych úprav, v druhej etape sa riešiteľský tím mal zamerať na sprostredkovanie výsledkov zavŕšenej akademickej fázy prípravy ECC slovenským vedeckým a odborným kruhom a tiež klásť dôraz na základný vedecký výskum, ktorý má pripraviť právno-vedecké predpoklady pre ďalšiu europeizáciu slovenského súkromného práva.
Riešitelia v prvej etape uskutočnili práce, ktoré spočívali vo vypracovaní podrobných
komparatívnych poznámok k Návrhu Spoločného referenčného rámca (SRR)I Draft Common Frame of Reference,
a táto ich činnosť, ktorou prezentovali slovenskú právnu vedu, bola ocenená
Certifikátmi prispievateľov,
v ktorých profesori Christian von Bar a Eric Clivé osvedčujú vedeckú činnosť jednotlivých riešiteľov pri riešení výskumnej úlohy v rámci 6. rámcového programu EU pre vedu a výskum. Poznámky podrobne odkazujúce na slovenskú právnu úpravu sú publikované vo vydavateľstve Sellier v publikácii Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law.1) Ťažiskom publikácie a výskumu je záväzkové právo, ale tiež sa venuje prevodu nehnuteľností, trustovej problematike, konaniu bez príkazu.
Okrem spoločného výstupu komparácie všeobecného zmluvného práva sa jednotliví riešitelia aj samostatne angažovali v jednotlivých pracovných skupinách zameraných na osobitné časti súkromného práva, konkrétne vypracovali komparatívne odkazy na slovenskú právnu úpravu pre darovaciu (Mgr. Uhliarová), nájomnú (JUDr. Novotná) a man
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).