Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Jäger, Petr, Molek, Pavel, Svoboda prejavu. Demokracie, rovnost a svoboda slova.

Jäger, Petr, Molek, Pavel, Svoboda prejavu. Demokracie, rovnost a svoboda slova.
Praha: Auditorium, 2007, 196 strán
JUDr.
Jozef
Vozár
CSc.
Recenzovaná monografia sa zaoberá právnymi aspektmi slobody prejavu v zmysle základného práva. Autori už v úvode publikácie zdôrazňujú dôležitosť slobody prejavu ako jedného z najdôležitejších ľudských práv, ktoré nie je dôležité len pre intelektuálnu integritu jednotlivca, ale i pre zdravý vývoj celej spoločnosti.
Slobodný trh myšlienok a názorov považujú autori za najlepší známy model pre vybalansovanie rôznych záujmov a marginalizáciu extrémistických tendencií. Ťažisko pozornosti autorov je sústredené na analýzu článku 17 Listiny základných práv a slobôd a článku 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd. Široká pozornosť je venovaná aj rozhodnutiam
Ústavného súdu ČR v konfrontácii s rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva. Súčasťou knihy je aj príloha so stručnou anotáciou všetkých relevantných rozhodnutí Ústavného súdu ČR, a to aj nepublikovaných. Osobitná pozornosť je venovaná úlohe novinárov a masmédií v demokratickej spoločnosti.
Samostatná časť je venovaná zásadám rozhodovania v krajinách britského spoločenstva národov.
Z formálneho hľadiska je publikácia členená na úvod, sedem samostatných kapitol a záver. Autori správne postupujú v publikácii od všeobecného ku konkrétnemu, hľadajú súvislosti medzi jednotlivými právami.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).