Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Jankuv, J. - Lantajová, D. a kol., Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Jankuv, J. - Lantajová, D. a kol., Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Plzeň: Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, 2011, 583 strán
JUDr.
Mária
Sumková
Katedra Medzinárodného a Európskeho práva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Vydanie odborného diela
Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právnym poriadkom Slovenskej republiky
bolo sprevádzané viacerými dôvodmi. Jedným z nich bola potreba vytvorenia monografie, ktorá by zaplnila voľný priestor v rámci komplikovanej matérie medzinárodného zmluvného práva.
Kolektív autorov pod vedením doc. JUDr. Juraja Jankuva, PhD., a JUDr. Dagmar Lantajovej, PhD., zobral na seba veľkú zodpovednosť, keď sa podujal spracovať publikáciu, ktorá do detailov analyzuje aktuálnu problematiku medzinárodného zmluvného práva s ohľadom na právny poriadok Slovenskej republiky. Vyžadovalo si to od celého autorského kolektívu veľkú dávku odbornosti, profesionality a výborné aplikačné schopnosti.
Zmluvné právo zaraďujeme medzi odvetvia medzinárodného práva, obsahuje zásady a normy, ktoré regulujú uzatváranie medzinárodných zmlúv medzi štátmi alebo medzinárodnými organizáciami, platnosť, prerušenie ich plnenia, zánik a taktiež aj ich výklad.
Základné a do dnešného dňa platné pravidlá zmluvného práva boli na vtedajšiu dobu pokrokovo rozvinuté a kodifikované vo Viedenskom dohovore o zmluvnom práve z roku 1969 a následne vo Viedenskom dohovore o zmluvách medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami a medzi medzinárodnými organizáciami navzájom z roku 1986, ktorý však nenadobudol platnosť.
Pod pojmom medzinárodné zmluvy obvykle rozumieme dohody uzatvorené medzi štátmi alebo medzinárodnými organizáciami, ktoré zakladajú, menia alebo rušia ich vzájomné práva a záväzky v rámci medzinárodného práva. Medzinárodná zmluva ako taká je typickou a najrozšírenejšou právnou formou spolupráce medzi štátmi v politickej, ekonomickej, obchodnej, kultúrnej, sociálnej a humanitárnej oblasti a zároveň je hlavným prameňom právnej úpravy vzťahov medzi štátmi.
Monografia je koncipovaná do trinástich samostatných kapitol tak, že tieto svojim obsahovým vymedzením tvoria kompaktne spracovaný celok.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).