Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Jeden problém a pokus o jeho riešenie (čo by na časť úpravy neodkladných opatrení v CSP povedal Malý princ)

Jeden problém a pokus o jeho riešenie (čo by na časť úpravy neodkladných opatrení v CSP povedal Malý princ)
Doc. JUDr.
Marek
Števček
PhD.
Katedra občianskeho práva, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta.
ŠTEVČEK, M.: Jeden problém a pokus o jeho riešenie (čo by na časť úpravy neodkladných opatrení v CSP povedal Malý princ). Právny obzor, 99, 2016, č. 3, s. 195 - 203.
A problem and an attempt to solve it (What the Little Prince would think of the urgent action regulation in the Civil Contentious Procedure (CCP).
The article deals with the specific problems stemming from (apparently) logical inconsistency of legislation regularisation of the elimination of the defects in case of applications for urgent measures. At the first glance, without further interpretation, it seems so called logical inconsistency of normative text of Civil Contentious Code´s provisions norming either general conditions of any submission addressed to the court and either especially in case of submission of the application for the urgent measure. Author after the raise of the problem exploring of the possibility of the interpretative removing of the glance logically contradictory legal regimes of Articles 128, § 129 and § 327 of the Civil Contentious Code. Interpretive meta principle (also derogatory principle)
lex specialis derogat legi generali
matures to postulate of different legal regimes of applications for urgent measures in the main proceedings, and those who are not administering proceedings. Conclusion and author´s advised wording of so called operative, concretely applicable norm underlines rational interpretation of legal text, in conformity with the parole contained in literary works, e.g. Exupery´s Little Prince, and in in literature of fact by plenty of authors in law branch and also in general methodology of the science.
Key words:
Civil Contentious Code, urgent measures, logical inconsistency, interpretation, general and specific legal rules, ratio
Intro
Čitateľ, ktorý sa rozhodol zahĺbiť do nasledujúcich riadkov, či aspoň ich letmo preletieť, nemusí mať obavu z prílišnej beletrizácie tohto textu (ako by na prvý pohľad napovedal nadpis). Naopak, pôjde o pokus analyticko-právnej štúdie zameranej na konkrétny, a treba priznať, že značný problém pri interpretovaní ustanovení CSP o neodkladných opatreniach.1)
Pri "skúške správnosti" textu CSP, ktorou je dennodenná konfrontácia nových inštitútov s názormi teórie civilného procesu, a pozvoľna i s názormi právnej praxe, sa vyskytli rôzne názory na (prípadnú) povinnosť zo strany súdu vyzývať na odstránenie vád návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia. Pokúsime sa najprv stručne formulovať problém, a následne i pokus o jeho riešenie.
Sedes materiae
a logická nekonzistentnosť zákonného textu
Všeobecnou axiómou koncepcie civilného procesu, ktorú reprezentuje Civilný sporový poriadok, je obligatórna manudukčná povinnosť súdu vo vzťahu k stranám sporu (tiež tzv. poučovacia povinnosť). Táto povinnosť implikuje i proces odstraňovania vád podania spočívajúcich v nezrozumiteľnosti, neúplnosti či zmätočnosti tohto podania. Odhliadnuc od ďalších úvah možno konštatovať, že i návrh na nariadenie neodkladného opatrenia2) je
ipso facto
podaním.
Proces odstraňovania vád podania upravujú v CSP tri ustanovenia (§ 128 až § 130), z ktorých relevantné pre naše úvahy sú dve:
                   § 128
 
(1) Ak nejde o podanie vo veci samej alebo návrh na nariadenie neodkladného 
  opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia a z podania nie je zrejmé, čoho 
  sa týka a čo sa ním sleduje, vyzve súd na doplnenie alebo opravu tohto 
  podania.
 
(2) Na doplnenie alebo na opravu podania súd určí lehotu, ktorá nemôže byť 
  kratšia ako desať dní.  
 
(3) Ak sa v lehote určenej súdom podanie nedoplní alebo neopraví, prípadne sa 
  doplní alebo opraví tak, že z neho nie je zrejmé, čoho sa týka a čo sa ním 
  sleduje, na také podanie súd neprihliada. 
  
                   § 129
 
(1) Ak ide o podanie vo veci samej alebo návrh na nariadenie neodkladného 
  opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia, z ktorého nie je zrejmé, čoho 
  sa týka a čo sa ním sleduje, alebo ide o podanie neúplné alebo 
  nezrozumiteľné, súd vyzve toho, kto podanie urobil, aby podanie doplnil 
  alebo opravil v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní.
 
(2) V uznesení podľa odseku 1 súd uvedie, v čom je podanie neúplné alebo 
  nezrozumiteľné a ako ho treba doplniť alebo opraviť a poučí o možnosti 
  podanie odmietnuť.
 
(3) Ak sa v lehote určenej súdom podanie nedoplní alebo neopraví, súd podanie 
  odmietne; to neplatí, ak pre uvedený nedostatok možno v konaní pokračovať.
 
(4) Ak sa podanie opraví alebo doplní v celom rozsahu v súlade s výzvou podľa 
  odseku 1 najneskôr do uplynutia lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu 
  o odmietnutí podania, o odvolaní proti tomuto uzneseniu môže rozhodnúť 
  súd, ktorý ho vydal.
Na prvý pohľad možno vyvodiť záver, že aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, pokiaľ disponuje definovanými vadami, podlieha
všeobecnému
režimu odstraňovania vád podania podľa citovaných ustanovení. Pri
osobitnej
úprave náležitostí návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia však zákonodarca normuje nasledovnú dispozíciu:
                   § 327
 
Ak návrh na nariadenie neodkladného opatrenia neobsahuje predpísané náležitosti 
alebo je nezrozumiteľný, alebo neurčitý, súd taký návrh odmietne, ak ide o 
také vady, ktoré bránia pokračovaniu v konaní; ustanovenia o odstraňovaní vád 
podania sa nepoužijú.
Opätovne možno deduktívne odvodiť, že v prípade, ak návrh na nariadenie neodkladného opatrenia disponuje definovanými vadami, všeobecný režim odstraňovania týchto vád
sa neuplatní
a takýto (vadný) návrh sa odmietne.
Bez ďalšieho interpretovania sa na prvý pohľad javí tzv. logická nekonzistentnosť normatívneho textu v citovaných ustanoveniach
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).