Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K niektorým aspektom účinnej ľútosti v nadväznosti na program leniency

K niektorým aspektom účinnej ľútosti v nadväznosti na program leniency
JUDr.
Lucia
Kurilovská
PhD.
Ústav štátu a práva SAV, Bratislava. Právnická fakulta UK v Bratislave, Katedra Trestného práva, kriminológie a kriminalistiky.
KURILOVSKÁ, L.: K niektorým aspektom účinnej ľútosti v nadväznosti na program leniency. Právny obzor, 95, 2012, č.1, s. 66 - 79.
To certain aspects of efficient repentance in connection with the leniency programme.
The author of the present article deals with the business economic environment with links to criminal law unexplored, but due to the area to which it relates, very timely. Leniency program or leniency program in this paper consistently analyze and explained with emphasis on all aspects of the legislation and policies in connection to criminal and commercial law.
Key words:
code penal, code of criminal procedur, program leniency, effective regret, economic competition
1. Všeobecne
V zmysle § 86 písm. d) zákona č.300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "TZ")1) trestnosť trestného činu zaniká vtedy, ak ide o trestný čin zneužitia účasti na hospodárskej súťaži podľa § 250 TZ, ak
páchateľ svojím konaním umožnil podnikateľovi alebo inej právnickej osobe splniť podmienky pre neuloženie alebo zníženie pokuty podľa zákona upravujúceho ochranu hospodárskej súťaže.
In concreto
ide o § 38 ods. 11, ods. 12 zákona č.136/2001 Z.z. O ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona č.347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane hospodárskej súťaže"), ktorý sa nazýva aj
programom zhovievavosti alebo leniency program
(ďalej len "program leniency").2)
V zmysle § 250 ods. 1 písm. b) TZ trestného činu Zneužitia účasti na hospodárskej súťaži sa dopustí ten, kto zneužije účasť na hospodárskej súťaži tým, že konaním, ktoré je v rozpore so zákonom upravujúcim ochranu hospodárskej súťaže, spôsobí inému súťažiteľovi značnú škodu alebo ohrozí chod jeho podniku. V zmysle citovaného ustanovenia páchateľ tohto trestného činu sa potrestá odňatím slobody až na tri roky.
Uvedeným ustanovením TZ sa kriminalizuje postup účastníkov kartelových dohôd a program leniency predstavuje významný nástroj boja proti dohodám obmedzujúcim hospodársku súťaž , t.j. proti kartelom. Východiskom pre prijatie programu leniency je záujem na odhaľovaní a prevencii horizontálnych dohôd obmedzujúcich súťaž, ako aj záver, že rýchle odhalenie a preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž predstavuje väčší prínos ako potrestanie každého jej účastníka.3)
Podstatou kartelov je dohoda alebo iné vzájomné dorozumenie medzi súťažiteľmi, schopné výrazne ovplyvniť niektorý zo súťažných faktorov, čím dôjde k narušeniu slobodnej hospodárskej súťaže a skresleniu ich výsledkov. Pri zisťovaní určitého škodlivého vplyvu na trh sa neberie do úvahy trh všeobecne, ale určitá jeho časť, vymedzená vecne, priestorovo a časovo. Ide o tzv. relevantný trh, ktorý predstavuje priestorový a časový súbeh ponuky a dopytu po takom tovare, službách a výkonoch, ktoré sú z hľadiska uspokojovania určitých potrieb užívateľov zhodné alebo vzájomne zastupiteľné.4)
Z charakteru kartelov vyplýva, že je ich často veľmi ťažké odhaliť a vyšetrovať bez spolupráce podnikov alebo jednotlivcov spriaznených s týmito kartelmi. Je v záujme Spoločenstva odmeniť podniky zapojené do takéhoto nezákonného konania, ktoré sa rozhodli ukončiť svoju účasť na karteli a spolupracovať pri vyšetrovaní, nezávisle od ostatných členov tohto kartelu. Záujem spotrebiteľov a občanov o to, aby sa odhalili a potrestali kartely, prevažuje nad záujmom pokutovať podniky, ktoré umožnia odhaliť a potrestať uvedené praktiky.5)
Postup a podmienky pre uplatnenie programu leniency zverejnil Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") iba formou oznámenia, pričom uvádza, že úrad si je vedomý, že tento materiál vyvolá legitímne očakávania, na ktoré sa podnikatelia môžu pri odhaľovaní dohôd obmedzujúcich súťaž pred úradom spoliehať.6) Oznámenie nie je právne záväzným prameňom práva. Ako sa však výslovne uvádza v jeho texte, ustanovenia oznámenia vyvolávajú legitímne očakávania, na ktoré sa dotknuté osoby môžu oprávnene spoliehať. Prípadné porušenie jeho ustanovení by mohlo byť kvalifikované ako porušenie princípu legitímnych očakávaní, ktorý ako všeobecný právny princíp patrí medzi pramene práva EÚ.7)
Pozitívne treba hodnotiť snahu úradu riešiť problematiku programu leniency komplexne, keďže práve úrad inicioval novelu Trestného zákona vo vzťahu k zneniu § 86 písm. d) TZ,8) v určitých aspektoch je však táto úprava nekomplexná, na čo poukážeme nižšie.
2.1. Podmienky a postup pre neuloženie pokuty podnikateľovi
V zmysle § 38 ods. 11 Zákona o ochrane hospodárskej súťaže úrad neuloží pokutu podnikateľovi, ktorý bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 3 písm. a) až c) alebo f) Zákona o ochrane hospodárskej súťaže, na ktorej účely jej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému, a ktorý súčasne
a)
z vlastného podnetu ako prvý poskytol rozhodujúci dôkaz na preukázanie porušenia zákazu podľa § 4 Zákona o ochrane hospodárskej súťaže alebo osobitného predpisu, alebo ako prvý z vlastného podnetu predloží informácie a dôkazy, ktoré sú rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie podľa § 22 ods. 2, 3 alebo 4 Zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať porušenie § 4 Zákona o ochrane hospodárskej súťaže alebo osobitného predpisu,
b)
skončil účasť v dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol dôkaz podľa písmena a),
c)
nedonútil iného podnikateľa zúčastniť sa na dohode obmedzujúcej súťaž alebo nebol iniciátorom jej uzavretia,
d)
poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a spolupracoval s úradom počas celého prešetrovania.
Možnosť neuloženia alebo zníženia pokuty sa
týka len
dohôd obmedzujúcich súťaž, na ktorej účely jej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného systému, teda na dohody obmedzujúce súťaž uzatvorené medzi konkurentmi (
tzv. horizontálne dohody
). Na podnikateľov, ktorí boli účastníci vertikálnej dohody obmedzujúcej súťaž, sa § 38 ods. 11 alebo ods. 12
Zákona o ochrane hospodárskej súťaže nevzťahuje.
9)
Zároveň možnosť neuložiť alebo znížiť pokutu sa
týka len určitých typov dohôd
, a to dohôd obmedzujúcich súťaž podľa § 4 ods. 3 písm. a) až c) alebo f) Zákona o hospodárskej súťaži, teda dohôd, ktoré obsahujú
a)
priame alebo nepriame určenie cien tovaru alebo iných obchodných podmienok,
b)
záväzok obmedzenia alebo kontroly výroby, odbytu, technického rozvoja alebo investícií,
c)
rozdelenie trhu alebo zdrojov zásobovania,
d)
znaky koluzívneho správania, v dôsledku ktorého podnikatelia koordinujú svoje správanie, najmä v procese verejného obstarávania.10)
Členmi kartelovej dohody totiž môžu byť iba samostatní súťažitelia. Na posúdenie, či ide o prepojené osoby, sa používa tzv. doktrína intra-enterprise, podľa ktorej subjekty, medzi ktorými existuje preukázateľný vzťah kontroly, tvoria jeden hospodársky celok.
Neuložiť pokutu je možné iba jednému, a to prvému podnikateľovi v poradí, ktorý úradu poskytol rozhodujúci dôkaz na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž, alebo ktorý ako prvý z vlastného podnetu predložil informácie a dôkazy, ktoré sú rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž a ktorý súčasne splnil ďalšie podmienky podľa § 38 ods. 11 Zákona o ochrane hospodárskej súťaže, teda skončil účasť v dohode obmedzujúcej súťaž najneskôr v čase, keď poskytol úradu rozhodujúci dôkaz, resp. informácie a dôkazy rozhodujúce na vykonanie cielenej inšpekcie, nedonútil iného podnikateľa zúčastniť sa na dohode obmedzujúcej súťaž a nebol iniciátorom jej uzavretia a zároveň poskytol úradu všetky jemu dostupné dôkazy a spolupracoval s úradom počas celého prešetrovania. O neuloženie pokuty musí podnikateľ úrad formálne požiadať.11)
Ak úrad požiada o neuloženie pokuty viacero podnikateľov, úrad posúdi žiadosti podnikateľov v poradí, v akom mu boli doručené. Ak podnikateľ zistí, že nie je prvým v poradí, môže ešte požiadať o zníženie pokuty podľa § 38 ods. 12 Zákona o ochrane hospodárskej súťaže.12)
Rozhodujúci dôkaz na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž musí byť predložený z vlastného podnetu, teda predtým, ako bol podnikateľ na predloženie dôkazu vyzvaný, a predtým, ako dôkaz potrebný na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž mal úrad k dispozícii. Nie je rozhodujúce, či v čase predloženia rozhodujúceho dôkazu vo veci dohody obmedzujúcej súťaž bolo začaté šetrenie alebo už bolo začaté konanie.13)
Predkladaný rozhodujúci dôkaz musí byť dostatočný na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž. Musí byť konkrétny (preferované sú priame dôkazy), pričom podnikateľ musí poskytnúť všetky jemu dostupné informácie ohľadne dohody.14)
Hodnotenie predložených informácií a dôkazov bude úradom vykonané
ex ante
.
Úrad vyhodnotí predložené informácie iba z pohľadu toho, či odôvodňujú dostatočne presvedčivo vykonanie inšpekcie, počas ktorej by mal byť nájdený rozhodujúci dôkaz. Za predpokladu, že je táto podmienka splnená, úrad pokutu neuloží ani v prípade, že sa inšpekcia neuskutoční alebo rozhodujúci dôkaz nebude nájdený.15)
Neuložiť pokutu za porušenie zákona nie je možné podnikateľovi, ktorý donútil iného podnikateľa zúčastniť sa na kartelovej dohode,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).