Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

K pojmu "rodičovské práva a povinnosti"

K pojmu "rodičovské práva a povinnosti"
JUDr.
Bronislava
Pavelková
PhD.
odborný asistent Ústavu súkromného práva, Bratislavská Vysoká škola práva, Bratislava.
PAVELKOVÁ, B.: K pojmu "rodičovské práva a povinnosti". Právny obzor, 92, 2009, č. 1, s. 50 - 56.
Článok je venovaný systematickému a terminologickému problému, týkajúcemu sa jedného z najdôležitejších druhov rodinnoprávnych vzťahov - práv a povinností rodičov. Na tomto poli vykazuje slovenské rodinné právo určitú podlžnosť najmä voči európskej legislatíve.
Pôvodný historický pojem "rodičovskej moci"1) alebo "otcovskej moci"2) je v súčasnom zákone o rodine nahradený termínom "rodičovské práva a povinnosti".3) Nejde pritom o synonymá, pretože rodičovská moc predstavuje ucelený právny inštitút, ktorého obsahom sú jednotlivé práva a povinnosti rodičov a detí. Ústup od terminologicky jednotného inštitútu k čiastkovým právam a povinnostiam priniesol zákon o rodine č. 93/1964 Zb. Dôvodov, prečo k takejto zmene zákonodarca pristúpil, bolo viac. Hlavnou argumentáciou však bolo, že došlo k závažným zmenám vo vzťahoch medzi rodičmi a deťmi, pričom do popredia vystupuje skôr spoločenské poslanie rodičov a ich úloha pri výchove detí, nie ich zvrchované postavenie, založené na moci a autorite.4) Je zaujímavé, že rovnakú zásadu - zmeniť názvoslovím ťažisko inštitútu z mocenskej na inú stránku rodičovského pomeru - odporúčal Výbor ministrov Rady Európy pod č. 4/84 (o rodičovskej zodpovednosti). Netrieštil však obsah inštitútu na jednotlivé práva a povinnosti, ale dokázal terminologicky zachovať jeho celistvosť pod pojmom "parental responsibility (ies)", s ktorým narába napríklad aj Dohovor o právach dieťaťa. Anglický termín "responsibility" pritom neznamená výlučne zodpovednosť, dokonca predstavuje skôr ťarchu zodpovednosti, funkciu, povinnosť, záväzok alebo úlohu. Slovenský preklad tohto pojmu môže znieť "rodičovská zodpovednosť",5) ten sa však v našom rodinnom práve, na rozdiel od českého rodinného práva, nepresadil. Jednotný inštitút zostal atomizovaný na jednotlivé práva a povinnosti, čo moderné demokratické úpravy nerobia a tento inštitút zachovávajú; z jeho existencie vychádza aj prvá zásada prílohy k citovanému Odporúčaniu. Z uvedeného atomizovania inštitútu rodičovskej moci v zákone o rodine vyplynuli ďalšie legislatívne zmätky, zvlášť pokiaľ ide o rôzne kategórie zásahov do "rodičov ských práv" i pokiaľ ide o rozlíšenie rôznej povahy práv, ktoré sa predtým chápali ako súčasť "rodičovskej moci" v porovnaní s právami inými, stojacimi mimo nej.6)
Súčasná česká právna úprava zaviedla pre bývalý inštitút "rodičovskej moci" opätovne jednotný termín "rodičovská zodpovědnost", v porovnaní s právnym pojmom "odpovědnost" tak, aby sa už na prvý pohľad odlíšil charakter oboch týchto inštitútov.7) "Odpovědnost" zodpovedá slovenskému právnemu ekvivalentu "zodpovednosti" ako následnej, sekundárnej povinnosti, ktorá nastupuje v dôsledku porušenia primárnej právnej povinnosti a ktorá spočíva vo vzniku nepriaznivého právneho následku pre porušiteľa. Slovenský jazyk, žiaľ, neposkytuje možnosť takto zreteľne odlíšiť obidva inštitúty, čo bol zrejme aj jeden z dôvodov, pre ktoré nový zákon o rodine radšej zotrval na polarizácii inak jednotného inštitútu a pomerne nejasnom označení "rodičovské práva a povinnosti". K podobnému označeniu "práva a povinnosti rodičů" sa vracia aj návrh pripravovaného českého Občianskeho zákonníka, čo časť teórie hodnotí aj ako "určitý krok späť".8) Na druhej strane sa však vyskytli aj názory, že uvedená právna terminológia korešponduje s odporúčaniami viacerých medzinárodných dokumentov.9) Faktom však zostáva, že európske zákonodarstvo zaviedlo a odporúča súhrnný pojem "parental responsibility" ako názov pre inštitút, zahŕňajúci tie práva a povinnosti rodičov k maloletým deťom, ktoré predtým sumarizovala "rodičovská moc". Z hľadiska gramatického aj logického sa skutočne javí vhodnejším riešením vytvorenie zjednocujúceho právneho inštitútu (zatiaľ bez ohľadu na jeho názov) tak, aby bolo na prvý pohľad zrejmé, že ide o súbor rodičovských práv a povinností, ktoré sa týkajú výlučne maloletého dieťaťa, resp. oprávnení a povinností rodičov pri starostlivosti o jeho osobu a majetok. Súčasné, zákonom používané členenie na "rodičovské práva a povinnosti" a "ďalšie práva a povinnosti rodičov a detí" nemá logické opodstatnenie. Z gramatického hľadiska totiž neexistuje rozdiel medzi slovným vyjadrením "rodičovské" práva a povinnosti, ktoré vzniklo použitím skloňovaného posesívneho adjektíva "rodičovský- á-é" a vyjadrením "práva a povinnosti rodičov", vytvoreného skloňovaním substantíva "rodič". Ide o gramaticky synonymické vyjadrenie. Navyše neobstojí členenie, ktoré bez zrejmej logickej štruktúry delí celok na "časť" a "ďalšiu časť". Tretím vážnym logickým argumentom proti takémuto prístupu je skutočnosť, že zjednocujúci pojem pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).