Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Lukáčka, P. - Dufalová, L. - Lenhartová, K., Zodpovednosť za vady diela.

Lukáčka, P. - Dufalová, L. - Lenhartová, K., Zodpovednosť za vady diela.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, 187 s., ISBN 978-80-8168-416-6.
JUDr.
Lukáš
Cisko
PhD.
Advokátsky koncipient, SITÁR & SALOKA, Advokátska kancelária, Košice.
Ústrednou témou recenzovanej publikácie, majúcej povahu vedeckej monografie, je fenomén právnej zodpovednosti, konkrétne za vady diela. V slovenskom právnom poriadku ju možno najzreteľnejšie vystopovať v dvoch súkromnoprávnych kódexoch, jednak v Občianskom zákonníku, jednak v Obchodnom zákonníku.
Monografickému spracovaniu aktuálnej problematiky predchádzalo viacero publikačných (vedeckých) výstupov,1) pričom možno konštatovať, že autori sa tematike venujú systematicky, komplexne a dlhodobo.2) Skúmajú, objasňujú a konfrontujú dosiaľ publikované teoretické, legislatívne a aplikačné východiská vybraných právnych inštitútov odvetvia súkromného práva, konkrétne občianskeho a obchodného práva hmotného a nadväzujúcich právnych disciplín. Vo svojom interesantnom vedeckom diele poukazujú na odlišnosti a prieniky právnej úpravy časovou a priestorovou právnou komparáciou zvolených inštitútov, koncepčne spracovaných v širších súvislostiach a s osobitným zreteľom na slovenskú a českú súdnu judikatúru.
Autormi vedeckej monografie, vydanej v renomovanom vydavateľstve Wolters Kluwer v Bratislave sú vysokoškolskí pedagógovia, pôsobiaci na (viacerých) katedrách Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - vedúci autorského kolektívu
JUDr. Peter Lukáčka, PhD.,
vedeckovýskumný pracovník a zástupca vedúceho Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva a zároveň predseda Akademického senátu tejto fakulty,
JUDr. Lenka Dufalová, PhD.,
odborná asistentka Katedry občianskeho práva, a
JUDr. Katarína Lenhartová, PhD.,
odborná asistentka a zástupkyňa vedúceho Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva a tiež tajomníčka Akademického senátu tejto fakulty.
Recenzovaná vedecká monografia je členená
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).